Chemia

Zawartość tematyczna kursu:

1. Wprowadzenie: „różne chemie”, pojęcia podstawowe, typy reakcji chemicznych

2. Budowa atomu (izotopy, konfiguracja elektronowa)

3. Układ okresowy pierwiastków

4. Wiązania chemiczne jonowe, kowalencyjne, metaliczne, wodorowe)

5. Stany skupienia: gazy, ciecze i ciała stałe

6. Krystalografia – wybrane zagadnienia, defekty sieci krystalicznej

7. Elektrochemia 1 – reakcje redoks, szereg napięciowy metali, ogniwa

8. Elektrochemia 2 – elektroliza, akumulatory, hydrometalurgia, galwanizacja

9. Korozja – metody zapobiegania,

10. Kinetyka chemiczna (katalizatory, inhibitory)

11. Węglowodory i paliwa (węgiel, ropa, produkty z ropy, gaz ziemny)

12. Polimery.