Gazy

  1. Stany skupienia: stały, ciekły i gazowy – charakterystyka. Przemiany fazowe.
  2. Definicje pojęć: punkt potrójny, punkt krytyczny.
  3. Gazy – ogólne właściwości, podział i przykłady.
  4. Prawa gazowe (prawo Boyle’a i Mariotta, Charlesa, Guy-Lussaca, Avogadra)
  5. Co to jest gaz doskonały? Równanie Clapeyrona.
  6. Gazy rzeczywiste i równanie van der Waalsa.
  7. Co to jest temperatura zera bezwzględnego?
  8. Skraplanie gazów – warunki tego procesu. Przedstawić proces przemysłowego skraplania gazów.
  9. Co to jest: LPG, CNG i LNG? Jakie mają właściwości i w jaki sposób są przechowywane? Wyjaśnić te skróty.
  10. Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski – dwaj Polacy, którzy po raz pierwszy skroplili tlen i azot (1883). Skraplanie tlenu – metoda kaskadowa.