Laboratorium 14: Zaawansowane wejscie/wyjscie

1 Zadanie

Napisz program czytający z pliku informacje i wyświetlający każdy bajt w kilku formatach. Na przykład tak: plik o poniższej zawartości:

#include <math.h>
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf( "%lfn", pow(2., 3.) );
    return 0;
}

jest drukowany tak:

0000000    #    i    n    c    l    u    d    e         <  
         043  151  156  143  154  165  144  145  040  074  
          35  105  110   99  108  117  100  101   32   60  
0000010    m    a    t    h    .    h    >   \n    #    i  
         155  141  164  150  056  150  076  012  043  151  
         109   97  116  104   46  104   62   10   35  105  
0000020    n    c    l    u    d    e         <    s    t  
         156  143  154  165  144  145  040  074  163  164  
         110   99  108  117  100  101   32   60  115  116  
0000030    d    i    o    .    h    >   \n    i    n    t  
         144  151  157  056  150  076  012  151  156  164  
         100  105  111   46  104   62   10  105  110  116  
0000040         m    a    i    n    (    )   \n    {   \n  
         040  155  141  151  156  050  051  012  173  012  
          32  109   97  105  110   40   41   10  123   10  
0000050                        p    r    i    n    t    f  
         040  040  040  040  160  162  151  156  164  146  
          32   32   32   32  112  114  105  110  116  102  
0000060    (         "    %    l    f    \    n    "    ,  
         050  040  042  045  154  146  134  156  042  054  
          40   32   34   37  108  102   92  110   34   44  
0000070         p    o    w    (    2    .    ,         3  
         040  160  157  167  050  062  056  054  040  063  
          32  112  111  119   40   50   46   44   32   51  
0000080    .    )         )    ;   \n  
         056  051  040  051  073  012  040  040  040  040  
          46   41   32   41   59   10   32   32   32   32  
0000090    r    e    t    u    r    n         0    ;   \n  
         162  145  164  165  162  156  040  060  073  012  
         114  101  116  117  114  110   32   48   59   10  
0000100    }   \n   \n  
         175  012  012  
         125   10   10  
0000103

Powyższy efek osiągnięto używając systemowego programu od: od Ad cb td1 w10 a.c

Najpierw jest numer bajtu od początku pliku. Póżniej zawartość tekstowa. kolejne trzy linie zawierają zawartość każdego baju wyświetlną dziesiętnie, szesnastkowo i ósemkowo.

2 Podpowiedzi

 1. Można przećwiczyć pytanie o nazwę pliku i otwieranie go w trybie dowolnym (tekstowym lub binarnym) oraz czytanie linia po linii lub bajt po bajcie. Ale czytanie w trybie tekstowym ogranicza możliwości programu!
 2. Równie dobre rozwiązanie to takie w którym program czyta ze standardowego wejścia. Żeby móc czytać również pliki binarne — trzeba zytać je bajt po bajcie (znak po znaku) używając albo funkcji getc(stdin) albo funkcji scanf("%c", $znak).
 3. Można również zaprogramować rozwiązanie w którym program po uruchomieniu sprawdza jak został wywołany i w zależności od liczby parametrów albo czyta ze standardowego wejścia (tylko nazwa programu) albo dodatkowy parametr traktuje jako nazwę pliku. Przykładowy program wygląda tak:
   
  /* 
   * czytanie.c 
   * 
   * Copyright 2016 wojciech myszka <myszka@norka> 
   * 
   * This program is free software; you can redistribute it and/or modify 
   * it under the terms of the GNU General Public License as published by 
   * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or 
   * (at your option) any later version. 
   * 
   * This program is distributed in the hope that it will be useful, 
   * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
   * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 
   * GNU General Public License for more details. 
   * 
   * You should have received a copy of the GNU General Public License 
   * along with this program; if not, write to the Free Software 
   * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, 
   * MA 02110-1301, USA. 
   * 
   * 
   */ 
  #include <stdio.h> 
  int main(int argc, char **argv) 
  { 
      FILE * plik; 
      if ( argc == 1 ) 
      { 
          printf("Tylkojedenargument(nazwaprogramu)"  
                 "--czytamzstdin\n"); 
          plik = stdin; 
          /* Takie podstawienie można zrobić, i zmienna 
           * plik będzie strukturą ze standardowym wejściem. 
           */ 
      } 
      else 
      { 
          printf("Argumentówwiecej,zakladam,żepierwszy"  
                 "tonazwapliku:%s\n", argv[1]); 
          plik = fopen(argv[1], "r"); 
          if ( plik == NULL ) 
          { 
              printf("Niemogęotworzyćpliku!\n"); 
              return 2; 
          } 
      } 
      /* 
       * W tym miejscu mamy otworzony plik 
       */ 
      char napis[100]; 
      int status; 
      while ( ( status = fscanf(plik, "%99s", napis) ) > 0 ) 
          printf("status=%d:%s\n", status, napis); 
      fclose(plik); // Zamykamy 
      return 0; 
  }
 4. Inna metoda polega na wczytaniu całego pliku do tablicy, a następnie wykonaniu wszystkich operacji na danych w pamięci.

  Tablica będzie typu unsigned char, co może dziwić, ale jest to najprostszy typ pozwalający efektywnie przechowywać zawartość pojedynczych bajtów.

   
  /* 
   * caly.c 
   * 
   * Copyright 2016 wojciech myszka <myszka@norka> 
   * 
   * This program is free software; you can redistribute it and/or modify 
   * it under the terms of the GNU General Public License as published by 
   * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or 
   * (at your option) any later version. 
   * 
   * This program is distributed in the hope that it will be useful, 
   * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
   * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 
   * GNU General Public License for more details. 
   * 
   * You should have received a copy of the GNU General Public License 
   * along with this program; if not, write to the Free Software 
   * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, 
   * MA 02110-1301, USA. 
   * 
   * 
   */ 
  #include <stdio.h> 
  #include <stdlib.h> 
  #include <string.h> 
  void usage(char * name) 
  { 
      printf("Uzycie:␣\n"  
             "%s<nazwapliku>\n"  
             "konczeprace!\n", name); 
  } 
   
  int main(int argc, char **argv) 
  { 
      int status; 
      int dlugosc; 
      char polecenie[256] = { 
          "ls-l" 
      }; 
      FILE * plik; 
      if ( argc == 1 ) 
      { 
          usage(argv[0]); 
          return 1; 
      } 
      else 
      { 
          plik = fopen(argv[1], "rb"); 
          if ( plik == NULL ) 
          { 
              printf("Niemogęotworzyćpliku!\n"); 
              return 2; 
          } 
      } 
      fseek(plik, 0L, SEEK_END);     // Przesuwamy wskaźnik na koniec pliku 
      dlugosc = ftell(plik);         // Odczytujemy długość pliku 
      printf("plikmadlugosc%dbajtow\n", dlugosc); 
      /* 
       * Poniżej mały żarcik. Używam funkcji system do uruchomienia 
       * programu ls, który wyświetla pozycję z katalogu związaną 
       * z plikiem. Można tam odczytać długość pliku. 
       */ 
      strcat(polecenie, argv[1]); 
      system(polecenie); 
      /* 
       * Przydzielam tablicę odpowiedniej długości 
       * Typ unsigned char wybrano, bo to najprostszy 
       * typ, w którym łatwo przechowywać bajty. 
       */ 
      unsigned char * bufor  = malloc(dlugosc); 
      if ( bufor == NULL ) 
      { 
          printf("Niemogeprzydzielicpamieci\n"); 
          return 3; 
      } 
      rewind(plik);     //Przewijm plik na początek 
      status = fread(bufor, 1, dlugosc, plik); 
      if ( status != dlugosc ) 
      { 
          printf("Cosposzlozle\n!"); 
          free(bufor); 
          fclose(plik); 
          return 4; 
      } 
      /* 
       * W tym miejscu mamy w tablicy bufor wczytany cały plik 
       * możemy o przetwarzać w dowolny sposób. 
       * Dostęp do i-tego bajtu pliku uzyskujemy przez 
       * bufor[i] 
       */ 
      free(bufor); 
      fclose(plik); 
      return 0; 
  }

3 Wersja PDF tego dokumentu…

pod adresem.

Wersja: 53 z drobnymi modyfikacjami! data ostatniej modyfikacji 2016-05-13 12:14:18 +0200