Wykresy

Wykresy

Matlab

Do tworzenia wykresów służą polecenia plot i pochodne. Najjprostsze użycie poleceni plot jest następujące:

Gdy chcemy wyrysować dwa wykresy:

(polecenie figure otwiera nowe okno dla każdego wykresu).

Dodatkowe parametry pozwalają zdefiniować wygląd wykresu. Jeżeli w powyższym przykłądzie polecenie plot będzie wyglądało tak:

pierwszy wykres narysowany zostanie linią ciągłą, a drugi kropkowaną.

Do tworzenia wykresów funkcji dwu zmiennych używa się polecenia plot3. Podstawowe wywołanie jest bardzo proste: plot3(x, y, z);

plot3

Scilab

Program Scilab ma kilka poleceń służących do rysowania wykresów. Są to:

 • plot2d — 2D plot
 • plot2d1 — 2D plot (logarithmic axes) (obsolete)
 • plot2d2 — 2D plot (step function)
 • plot2d3 — 2D plot (vertical bars)
 • plot2d4 — 2D plot (arrows style)

Wywołanie każdego z tych poleceń bez parametrów — uruchamia małe ,,demo”:

plot_demo

plot2d_demo

Uwaga! kolejne polecenia plot ,,rysują” wszystko w jednym okienku. Dodatkowe narzędzia pozwalają zarządzać okienkami graficznymi. Są to:

scf(n)
tworzy okno graficzne o numerze n; wywołanie w postaci: f4=scf(4) pozwala ,,zapamiętać” parametry okna graficznego w celu późniejszego odwołania się do nich.
clf()
kasuje zawartość aktualnego okna graficznego

Uwaga: Dwa znaki dzielenia // oznaczają początek komentarza.

Parametry polecenia plot mogą być następujące:
plot(y,\(<\)LineSpec\(>\),\(<\)GlobalProperty\(>\))

\(<\)LineSpec\(>\) — to stała lub zmienna tekstowa zawierająca informacje o rodzaju linii użytej do rysowania wykresu (można użyć znaków -, , -., :), kolorze (r g b c m y k w) oraz rodzaju markera (znaczka) stawianego w miejscu punktów (o * . x s lub square d lub diamond ^ v < > pentagram; w przypadku braku parametru — przyjęte będzie none czyli brak znacznika.

\(<\)GlobalProperty\(>\) to nieobowiązkowy parametr pozwalający zdefiniować domyślne ustawienia dla kolejnych wykresów.

W powyższym przypadku rysowany jest wykres wartości umieszczonych w tablicy y w funkcji numeru.

plot(x,y,\(<\)LineSpec\(>\),\(<\)GlobalProperty\(>\))

W tym przypadku rysowany jest wykres danych z tablicy y w funkcji x.

W przypadku konieczności wyrysowaniu kilku wykresów jednym poleceniem plot — kolejne pary (trójki lub czwórki parametrów) można powtarzać:

Do rysowania wykresów trójwymiarowych służy polecenie plot3d:

 • plot3d — 3D plot of a surface
 • plot3d1 — 3D gray or color level plot of a surface
 • plot3d2 — plot surface defined by rectangular facets
 • plot3d3 — mesh plot surface defined by rectangular facets

W wyniku powyższych poleceń otrzymamy następujące dwa wykresy:
plot3d_demo

Parametry polecenia plot3d (w wersji podstawowej!) to, kolejno:
plot3d(x,y,z,[theta,alpha,leg,flag,ebox])

 • x, y — tablice zawierające współrzędne punktów \(x, y\)
 • z — tablica dwuwymiarowa zawierająca wartości funkcji \(f(x,y)\)
 • theta, alpha współrzędne (w układzie sferycznym!) punktu obserwacyjnego.
 • leg — ciąg znaków definiujący opis osi x, y, z; opisy rozdzielone są znakiem @ — ’X@Y@Z’
 • ebox — wektor o 6 składowych zawierający informacje o minimach i maksimach po \(x\), \(y\), \(z\)
 • flag — wektor o trzech składowych zawierający informacje na temat sposobu rysowania wykresu…