Piknometr gazowy HumiPyc Model 2

Gęstość materiału jest parametrem stanowiącym stosunek jego masy do zajmowanej objętości. Wyznaczenie tej wielkości sprowadza się więc zwykle do zważenia próbki i jej zwymiarowania w celu obliczenia objętości – ich stosunek to tzw. gęstość objętościowa. O ile zważenie próbki nie wydaje się niczym spektakularnym i trudnym – należy dysponować wagą analityczną z odpowiednią dokładnością, to zwymiarowanie próbek o nieregularnych kształtach bądź będących proszkami o różnym stopniu rozdrobnienia może być już wyzwaniem. Problem urasta jeszcze bardziej, gdy mamy do czynienia z materiałami porowatymi. W przypadku np. aerożeli, które są materiałami mezoporowatymi, objętość porów może stanowić nawet 99%, stąd różnica między rzeczywistą objętością materiału a tą utożsamianą z wymiarami zewnętrznymi próbki może być ogromna.  

Krótka charakterystyka

W takich przypadkach z pomocą przychodzi nam technika piknometrii, oparta na prawie Archimedesa. Różnica jest jednak taka, że medium użytym w badaniu jest gaz (najczęściej hel), przez co próbka nie ulega zniszczeniu podczas pomiarów. Wynikiem badania za pomocą piknometru gazowego jest objętość rzeczywista próbki, która pozwala wyznaczyć gęstość szkieletową materiału. Zestawienie ze sobą gęstości szkieletowej i gęstości objętościowej (zwanej również gęstością pozorną) pozwala obliczyć porowatość próbki, a więc % objętości jaką zajmują w analizowanym materiale pory. 

Możliwości badawcze 

Piknometr gazowy HumiPyc jest doposażony w oprzyrządowanie pozwalające na badanie permeacji gazu przez membranę, pomiary powierzchni właściwej proszków czy przeprowadzenie testu integralności filtra i określenie wielkości porów w filtrze metodą pęcherzykową (ang. bubble point). Rozdzielczość pomiaru objętości to 0,0001 cm3.

Wymagania dotyczące próbek

Objętość próbki z zakresu 1 – 100 cm3.

Osoba kontaktowa 

mgr inż. Bartosz Babiarczuk
🚪 B1/120
📞 +48 71 320 47 70
✉️ bartosz.babiarczuk@pwr.edu.pl  

Przykładowe wyniki pomiarów