Urządzenie do badania barierowości względem gazów

Krótka charakterystyka

Urządzenie do badania barierowości folii i cienkich płytek wykonanych z materiałów polimerowych, firmy ReMi-Plast s.c. Badanie polega na umieszczeniu próbki pomiędzy dwoma komorami badawczymi i monitorowaniu zmian ciśnienia zachodzącymi wskutek przenikania gazu przez materiał. Na starcie pomiaru w jednej z komór jest podciśnienie, w drugiej badany gaz. Podczas pomiaru monitorujemy ciśnienie oraz temperaturę w obu komorach. W rezultacie badania uzyskujemy zależność ciśnienia oraz temperatury w każdej z komór w czasie. Czas pomiaru jest zależny od próbki oraz badanego gazu. 

Możliwości badawcze

Urządzenie pozwala na określenie przenikalności oraz współczynnika przenikalności gazów przez materiał polimerowy. Pomiary przeprowadza się przy początkowej różnicy ciśnień 1 bar. Urządzenie jest dostosowane do pomiarów z użyciem gazów niereaktywnych (m.in. azot, gazy szlachetne), a także wodorem, tlenem, dwutlenkiem węgla oraz powietrzem. Możliwe jest również badanie przenikalności mieszanek gazów. Pomiary są prowadzane w temperaturze pokojowej (21°C). 

Wymagania dotyczące próbek

Dla materiałów w formie grubej, sztywnej folia lub cienkiej płyty, próbka powinna mieć kształt okręgu o promieniu 75 mm, dla próbek cienkich folii, które są wiotkie możliwy jest pomiar próbek o dowolnym kształcie, których najmniejszy wymiar ≥ 75 mm. 

Osoba kontaktowa

dr inż. Justyna Krzak
🚪 B1/120
📞 +48 71 320 21 18
✉️ justyna.krzak@pwr.edu.pl

Przykładowe wyniki pomiarów

przykładowy odczyt z urządzenia

Zdjęcie 1 z 2