Spektrometr Ramana z FTIR LabRam HR800 Horiba Jobin Yvon

LabRAM HR800 jest zintegrowanym systemem do spektroskopii ramanowskiej oraz w podczerwieni. Obie metody wykorzystywane są do identyfikacji związków chemicznych, przeprowadzania analiz ilościowych czy kontroli czystości badanych próbek. Techniki te pozwalają określić rodzaje wiązań chemicznych a także są pomocne przy ustalaniu struktury związków oraz badaniu oddziaływań międzycząsteczkowych.

Metody spektroskopowe są metodami nieinwazyjnymi, nieniszczącymi i w zasadzie nie wymagają specjalnego przygotowywania próbki. Duża czułość metod i zastosowanie precyzyjnego układu pomiarowego umożliwiają wykonanie szczegółowej analizy z małej ilości próbnej.

LabRAM HR800 jest systemem, w którym mikroskop jest sprzężony współogniskowo ze spektrografem o ogniskowej 800 mm wyposażonym w dwie siatki dyfrakcyjne (800 i 1600 rys/mm). Korzysta on z wielokanałowego detektora CCD (1024×256 pikseli) chłodzonego powietrzem (ogniwo Peltiera, 70ºC). Pomiar jest wykonywany w szerokim zakresie i z wysoką rozdzielczością, umożliwiając automatyczne łączenie widm z kolejnych zakresów spektralnych. Rozdzielczość konfokalna i przestrzenna jest na poziomie submikronowym.
System wyposażony jest w trzy lasery pozwalające na wzbudzanie wybraną długością fali (488, 514,5, 632,8 i 785 nm). Układ filtrów neutralnych (0.3, 0.6, 1, 2, 3, 4) umożliwia regulację mocy laserów kierowanych na próbkę.
Mikroskop OLYMPUS wyposażony jest w obiektywy: ×10, ×20, ×50, ×100 (Raman) oraz ×100 ARO, ×100 ATR (FTIR). Automatyczny stolik XYZ (rozdzielczość 0,1 μm, powtarzalność 1 μm) pozwala na wykonywanie skanowania punkt po punkcie lub liniowego (np. mapy XY, profile głębokościowe i czasowe). Profile głębokościowe pozwalają na analizowanie próbek warstwowych o grubościach warstw od 2 μm. Funkcja autofokus pozwala na automatyczne mapowanie oraz pomiary chropowatych próbek. Obserwację próbki oraz rejestrację obrazu w świetle widzialnym umożliwia kolorowa kamera video. Układ posiada akcesoria do pomiarów makro. Możliwe jest badanie próbek stałych (warstwy, proszki) oraz ciekłych. Pomiar widm rozpraszania ramanowskiego i absorpcji w podczerwieni może być wykonany w jednym miejscu próbki.

Możliwości badawcze
Zakres pomiarowy: 50 – 4000 cm-1
Rozdzielczość: 0,3 cm-1 – 1 cm-1
Źródła wzbudzenia:
• laser He-Ne (632,8 nm, 20 mW)
• laser Ar-Kr (488 nm i 514,5 nm)
• dioda laserowa (785 nm)
Obiektywy: ×10, ×20, ×50, ×100 (ARO i ATR dla FTIR)

Wymagania dotyczące próbek
Ciała stałe (np. warstwy, proszki), ciecze (Raman)

Analiza danych

System korzysta z oprogramowania LabSpec oraz QuallD zawierającego bazę danych i wyszukiwarkę pozwalającą na porównanie otrzymanego widma z danymi w bibliotece widm. Umożliwia on także obrazowanie 3D.