Prace dyplomowe

Rozprawy doktorskie

Temat'pracy'dypomowejPromotorAutorWydziałRok
Biologicznie aktywne powłoki na podłożach metalicznych uzyskiwane metodą zol-żelJerzy
Kaleta
Justyna Krzak Politechnika WrocławskaInstytut Materiałoznawstwa
i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej
Kraków 2010
Funkcjonalne powłoki organiczno-nieorganiczne, otrzymywane metodą zol-żel, do zastosowań medycznych Jerzy
Kaleta


Elżbieta Pamuła
Anna
Donesz-Sikorska
Akademia Górniczo HutniczaWydział Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki
Katedra Biomateriałów
Kraków 2015

Prace magisterskie

Temat'pracy'dypomowejPromotorAutorWydziałKierunekRok
Kontrolowane wprowadzanie defektów do zol-żelowych powłok nanometrycznych i submikronowych – analiza możliwości oraz badania eksperymentalneBeata Borak Natalia
Kaczmarek
W10Mechanika
i Budowa Maszyn
2021 (w toku)
Analiza możliwości uzyskania właściwości hydrofobowych do zastosowań w przemyśle lotniczymMarek
Jasiorski
Kornelia
Paluszkiewicz
W10Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji
2020
Wzrost odporności korozyjnej poprzez zmianę kąta zwilżania matrycy krzemionkowej modyfikowanej nanocząstkamiBeata Borak Emilia
Jakubiec
W3Inżynieria Materiałowa2020
Wytwarzanie i badania zol-żelowych powłok hydrofobowych nanoszonych z użyciem niskociśnieniowego natryskiwania na zimno i atomizowania ultradźwiękowegoAgnieszka Baszczuk Anna
Gibas
W10Mechanika
i Budowa Maszyn
(w języku angielskim)
2020
Hydrofobowe powłoki oparte na technologii zol-żel - analiza zastosowań w energetyceAgnieszka Baszczuk Adrianna
Duda
W10Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji
2020
Zaprojektowanie i wykonanie matrycy do prasowania termicznego materiałów proszkowychMarek
Jasiorski
Mateusz
Rudek
W10Mechatronika2019
Mechaniczne właściwości włókien kevlarowych modyfikowanych cieczą nienewtonowską na bazie kul SiO2Beata Borak Joanna
Gołąbek
W10Mechanika
i Budowa Maszyn
2019
Analiza parametrów krytycznych dla określenia wielkości cząstek krystalicznych na powierzchni katalizatorów BASF PolskaMarek
Jasiorski
Monika
Ziobro
W10Mechanika
i Budowa Maszyn
2018
Badania bioaktywności szkieł SiO2-CaOBeata Borak Melania
Hofman
W10Inżynieria Biomedyczna2018
Wytwarzanie metodą zol-żel materiałów ceramicznych i sprawdzenie możliwości ich wykorzystania do otrzymywania powłok w technice niskociśnieniowego natryskiwania na zimnoAgnieszka Baszczuk Paulina
Kowalczyk
W10Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji
2017
Funkcjonalizacja tlenkowych materiałów powłokowych, otrzymywanych metodą zol-żel na podłożach metalicznych, w celu zwiększenia aktywności antykorozyjnej bez pogorszenia właściwości mechanicznychJustyna Krzak Jolanta
Gąsiorek
W3Inżynieria Materiałowa2017
Zastosowanie kul krzemionkowych jako nośników lekówBeata Borak Ewelina
Majcherska
W10Inżynieria Biomedyczna2016
Zol-żelowe powłoki tlenkowe jako komponent aktywny wysokociśnieniowych zbiorników do gromadzenia sprężonych paliw gazowychJustyna Krzak Anna
Szczurek
W3Inżynieria Materiałowa2015
Zol-żelowa matryca krzemionkowa jako czynnik decydujący o wydłużeniu czasu uwalniania antybiotyku glikopeptydowego – wankomycynyJustyna Krzak Daria
Urbańczyk
W10Mechanika
i Budowa Maszyn
2015
Funkcjonalizacja materiałów tlenkowych oraz alginianowych związkami organicznymi o charakterze farmakologicznymJustyna Krzak Bartosz
Babiarczuk
W10Inżynieria Biomedyczna2014

Prace inżynierskie  

Temat'pracy'dypomowejPromotorAutorWydziałKierunekRok
Synteza i badania bioszkieł domieszkowanych ZnOBeata Borak Martyna
Guzda
W3Inżynieria
Materiałowa
2021 (w toku)
Koncepcje zautomatyzowania procesu pomiarowego badań aktywności fotokatalitycznej powłok ditlenku tytanu wytwarzanego techniką zol –żelMarek
Jasiorski
Michał
Węgrzynowski
W10Automatyka
i Robotyka
2021
Opracowanie koncepcji automatycznego sterowania procesem odwadniania koncentratu na podstawie analizy fizykochemicznej dla KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZWRMarek
Jasiorski
Kamil
Jankowski
W10Automatyka
i Robotyka
2020
Antybakteryjne powłoki zol-żelowe na łuki ortodontyczneBeata Borak Milena
Popiel
W3Inżynieria
Materiałowa
2020
Domieszkowane miedzią zol-żelowe otoczki na nasionaBeata Borak Karolina
Mróz
W3Inżynieria
Materiałowa
2020
Modyfikacja zautomatyzowanego procesu wytwarzania barierowych warstw TiO2 techniką Cold Spray z wykorzystaniem metody zol-żelAgnieszka Baszczuk Agnieszka
Rybacka
W10Automatyka
i Robotyka
2020
Synteza i badania fizykochemiczne zmodyfikowanych hydrofobowych powłok zol-żelowych TiO2Marek
Jasiorski
Anita
Smardz
W3Inżynieria
Materiałowa
2019
Otrzymywanie powłok funkcyjnych techniką niskociśnieniowego natryskiwania na zimno z użyciem krzemionki wytwarzanej metodą zol-żelMarek
Jasiorski
Michał
Gnych
W10Mechanika
i Budowa Maszyn
2019
Właściwości barierowe powłok tlenkowych na bazie izopropanolanu glinuBeata Borak Inga
Kicior
W3Inżynieria
Materiałowa
2019
Wytwarzanie oraz badanie właściwości mechanicznych nowootrzymanych biokompozytów na bazie grafenuBeata Borak Maria
Wierzbowska
W3Inżynieria
Materiałowa
2019
Synteza i badania mechaniczne wielowarstwowych powłok tlenkowych o właściwościach superhydrofobowychBeata Borak Emilia
Jakubiec
W3Inżynieria
Materiałowa
2019
Synteza i badania mechaniczne powłok na bazie SiO2 nanoszonych metodą atomizowania hydrolizatu przy częstotliwościach powyżej 50kHz z wysoką selektywnością wielkości cząstekBeata Borak Dawid
Smagieł
W3Inżynieria
Materiałowa
2019
Synteza i badania fizykochemiczne zmodyfikowanych hydrofobowych powłok zol-żelowych SiO2Agnieszka Baszczuk Aleksandra
Mierzwa
W3Inżynieria
Materiałowa
2019
Otrzymywanie powłok ochronnych technika niskociśnieniowego natryskiwania na zimno z użyciem ditlenku tytanu wytwarzanego metodą zol-żelAgnieszka Baszczuk Anna
Gibas
W10Mechanika
i Budowa Maszyn
(w języku angielskim)
2019
Analiza jakości powłok tlenkowych wytwarzanych za pomocą zautomatyzowanego procesu natryskiwania na zimnoMarek
Jasiorski
Kasper
Tochowicz
W10Automatyka
i Robotyka
2018
Badania morfologiczne i chemiczne wytwarzanych w wybranym zakładzie produktów metalicznych z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowejMarek
Jasiorski
Mateusz
Rudek
W10Automatyka
i Robotyka
2018
Badania morfologiczne i chemiczne wytwarzanych w wybranym zakładzie produktów metalicznych z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowejMarek
Jasiorski
Anna
Wójcik
W10Automatyka
i Robotyka
2018
Synteza kul krzemionkowych modyfikowanych grupami tiolowymiBeata Borak Agata
Ściebura
W3Inżynieria
Materiałowa
2018
Badania uwalniania kwasu salicylowego z syntezowanych bioszkiełBeata Borak Maciej
Jopek
W3Inżynieria
Materiałowa
2018
Otrzymywanie powłok funkcyjnych technika niskociśnieniowego natryskiwania na zimno z użyciem krzemionki wytwarzanej metodą zol-żelAgnieszka Baszczuk Katarzyna
Jankowska
W10Mechanika
i Budowa Maszyn
2018
Wytwarzanie i wyznaczenie programowanych właściwości mechanicznych i fizykochemicznych aerożeli z przeznaczeniem na izolatory w aeronautyceJustyna Krzak Julia
Bujar
W10Automatyka
i Robotyka
2018
Zol-żelowe, hydrofobowe zabezpieczenia porowatych glinokrzemianów stosowanych w systemach kominowychJustyna Krzak Joanna
Gołąbek
W10Mechanika
i Budowa Maszyn
2018
Zaprojektowanie i wykonanie wielostanowiskowego uchwytu skaningowego mikroskopu elektronowego dla próbek proszkowychMarek
Jasiorski
Grzegorz
Sendal
W10Automatyka
i Robotyka
2017
Modyfikacje powłok metalicznych wytwarzanych niskociśnieniową metodą Cold Spray za pomocą submikronowych krzemionkowych materiałówMarek
Jasiorski
Emilia
Gajek
W11Inżynieria Biomedyczna2017
Zaprojektowanie i wykonanie stolika pomiarowego do mikroskopu elektronowego dla próbek niestandardowychAgnieszka Baszczuk Łukasz
Podolski
W10Mechanika
i Budowa Maszyn
2017
Otrzymywanie powłok ochronnych technika niskociśnieniowego natryskiwania na zimno z użyciem ditlenku tytanu wytwarzanego metodą zol-żelAgnieszka Baszczuk Michał
Harasimowicz
W10Automatyka
i Robotyka
2017
Wpływ domieszkowania jonami Ca2+ na strukturę tlenku tytanu (TiO2)
otrzymywanego metodą zol-żel
Justyna Krzak Marta
Szalkowska
W3Inżynieria Materiałowa2017
Wpływ parametrów procesu otrzymywania,
metodą zol-żel, warstw krzemionkowych
na ich właściwości mechaniczne
Justyna Krzak Natalia
Poręba
W3Inżynieria Chemiczna i Procesowa2017
Aerożele jako zaawansowane systemy ultralekkiej izolacji termicznej do zastosowań w budowie mobilnych robotów-otrzymywanie w warunkach normalnych oraz badania właściwościJustyna Krzak Łukasz
Downar
W10Automatyka
i Robotyka
2017
Modyfikacja warstwy wierzchniej biomateriałów polimerowych, zol-żelowymi powłokami krzemionkowymi, w kierunku biozgodnościJustyna Krzak Martyna
Sikora
W3Biotechnologia2017
Wpływ stężenia kwasu askorbinowego na parametry uwalniania leku z matrycy krzemionkowej, otrzymywanej metodą zol-żelJustyna Krzak Ewa
Junka
W3Biotechnologia2017
Wpływ prekursora w syntezie metodą zol-żel, na parametry uwalniania kwasu askorbinowego z matrycy krzemionkowejJustyna Krzak Kamila PykaW3Biotechnologia2017
Zaawansowane nanomateriały w przemyśle motoryzacyjnymMarek
Jasiorski
Monika
Baszczuk
W10Mechanika
i Budowa Maszyn
2016
Funkcjonalizacja powłok zol-żelowych nanoproszkami o różnej morfologiiMarek
Jasiorski
Kamila
Grzanka
W3Inżynieria Materiałowa2016
Charakterystyka właściwości fizykochemicznych i mechanicznych powłok ochronnych typu easy-to-clean , otrzymywanych metodą zol-żel na powierzchniach z kamienia naturalnegoJustyna Krzak Anna
Wałczyk
W3Biotechnologia2016
Charakterystyka właściwości
fizykochemicznych i mechanicznych
powłok ochronnych typu „easy-to-clean”, otrzymywanych metodą zol-żel na podłożach metalicznych
Justyna Krzak Jolanta
Gąsiorek
W3Biotechnologia2016
Zastosowanie różnych metod barwienia szkła w przemyśle szklarskimBeata Borak Kamila
Scheibinger
W10Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji
2015
Kształtowanie właściwości optycznych zol-żelowych powłok tlenkowych, jako materiałów do budowy filtrów optycznych, poprzez modyfikację warunków syntezyJustyna Krzak Karolina
Moszak
W11Optyka2015
Charakterystyka wybranych właściwości mechanicznych, fizykochemicznych i biologicznych modyfikowanych powłok SiO2 otrzymywanych metodą zol-żelJustyna Krzak Radosław
Deryło
W3Biotechnologia2014
Badania wybranych właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i biologicznych materiałów tlenkowych – SiO2, ZrO2 oraz SiO2/ZrO2 otrzymywanych metodą zol- żelJustyna Krzak Monika
Ozga
W3Biotechnologia2014
Badania odporności na zarysowania powłok krzemionkowych otrzymywanych metodą zol-żel na na podłożach ze stali 316LJustyna Krzak Bartosz
Ugrynowicz
W10Mechanika
i Budowa Maszyn
2013
Zol-żelowe powłoki tlenkowe jako komponent aktywny wysokociśnieniowych zbiorników do gromadzenia sprężonych paliw gazowychJustyna Krzak Anna
Szczurek
W3Inżynieria Materiałowa2013