Jerzy Detyna

face
Kontakt:
Wrocław, 50-370
ul. Mariana Smoluchowskiego 25
budynek B1
pokój: 113, B1
tel.: +48 71 320 3496
e-mail: jerzy.detyna@pwr.edu.pl
  Profil Google Scholar
  Profil ResearchGate
  https://orcid.org/0000-0001-5750-2085
Zainteresowania naukowe/dydaktyczne:
  1. Biofizyka, agrofizyka i biomechanika - projektowanie eksperymentów, pomiary biomedyczne i wnioskowanie statystyczne, - badanie i modelowanie właściwości fizycznych tkanek miękkich oraz kostnych, - mikrostruktura a własności mechaniczne ścian komórkowych roślin, - wpływ czynników genetycznych, regulatorów wzrostu na własności mechaniczne materiałów roślinnych, - analiza wpływu czynników kształtujących podatność nasion roślinnych w warunkach udarowych, - opracowanie teoretyczne i badania eksperymentalne zjawisk sprężysto-plastycznych w materii granulowanej, - aproksymacja dywergencji Kullbacka-Leiblera dla modeli stochastycznych w procesach separacyjnych, - statystyczne metody analizy obrazów medycznych (mikroskopowych, rentgenowskich, termograficznych, tomograficznych, rezonansu komp.) w aspekcie własności mechanicznych tkanek i ich użyteczności w diagnostyce różnicującej zmiany patologiczne, - biocybernetyka, diagnostyczne możliwości aplikacyjne sieci neuronowych w medycynie.
  2. Metody matematyczne w bioinżynierii - analiza efektywności wyboru modeli stochastycznych w układach dynamicznych wielu cząstek (np. według kryterium Akaike), - układy różniczkowe rzędu ułamkowego i ich aplikacje w mechanice, - metody estymacji parametrów rodziny funkcji typu "copula" (funkcji łączących) oparte na entropii Shannona, - warunki dynamicznej stabilności procesów powtarzalnych w układach wielu cząstek, - metody bayesowskie: bayesowska estymacja parametrów rozkładów zmiennych losowych, wnioskowanie bayesowskie w analizie regresji, bayesowskie reguły klasyfikacyjne w analizie dyskryminacyjnej, - metody bootstrapowe: zastosowanie metody bootstrapowej przy estymacji bayesowskiej, nieparametryczność wnioskowania bootstrapowego.
  3. Metody statystyczne w kontroli jakości - zastosowanie zaawansowanych metod analizy sygnału w statystycznej kontroli jakości.
Konsultacje:
  • środa, 13-–15
  • piątek, 14:15–15:30 (ZOD, Wałbrzych)
  • wtorek , 17–18 (ZOD Legnica)