O mnie

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 1. Mechanika materiałów oraz metody badawcze mechaniki         eksperymentalnej
 2. Materiały magnetyczne typu Smart
  • Kompozyty z udziałem cieczy magnetoreologicznych
  • Materiały o tzw. gigantycznej magnetostrykcji
  • Kompozyty z udziałem GMM
  • Materiały magnetokaloryczne
  • Elastomery magnetoreologiczne
  • Energy Harvesting
 3. Magnetowizja
 4. Kompozyty
  • Wysokociśnieniowe gromadzenie wodoru do zasilania ogniw paliwowych w pojazdach
  • Przemiana martenzytyczna indukowana odkształceniem              plastycznym
  • Wybrane masywne amorficzne i nanokrystaliczne stopy na bazie żelaza –  wytwarzanie, właściwości i zastosowanie

 

ŻYCIORYS 

 • 1969–1974 studia magisterskie, Wydział Mechaniczny                    Politechniki Wrocławskiej                                                                                        (mgr inż. w zakresie: Mechanika Stosowana)
 • 1974‑1978 doktorant i starszy asystent w Instytucie                         Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej
 • 1978 uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych (praca                   doktorska p.t. „Analiza modeli matematycznych energetycznych hipotez zmęczeniowych z punktu widzenia teorii identyfikacji”)
 • 1978–1998 adiunkt naukowo-dydaktyczny (PWr, IMiMT)
 • 1979–1982, Dyrektor Pionu Studenckiej Wymiany Zagranicznej, Politechnika Wrocławska
 • 1991–1999, Kierownik Zespołu Badawczego Zmęczenia Metali (PWr, IMiMT)
 • 1996–1999, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem (Pwr, IMiMT)
 • 1998 uzyskanie tytułu dr. hab. nauk technicznych w dyscyplinie: Mechanika (rozprawa habilitacyjna: „Doświadczalne podstawy formułowania energetycznych hipotez zmęczeniowych”)
 • 1998–2008 adiunkt naukowo-dydaktyczny ze stopniem dr hab. inż., Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, IMiMT,
 • 1999–2006, Dyrektor Instytutu (PWr, IMiMT)
 • 2002– Kierownik Zakładu Mechaniki Ośrodków Ciągłych, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, IMiMT
 • 2008– profesor nadzwyczajny PWr. (PWr, IMiMT)
 • 2013– Kierownik Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 • 2016 uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych

 

Inne rodzaje działalności organizacyjnej, dydaktycznej i naukowej:

 • członek Rady Wydziału Mechanicznego
 • członek komitetów naukowych konferencji/seminariów                       międzynarodowych i kilkunastu krajowych
 • organizator wizyt wybitnych naukowców (Visiting Professors) w celu przeprowadzenie wykładów i innych zajęć edukacyjnych o charakterze otwartym
 • doradca Wojewody Wrocławskiego ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2001–2005)
 • doradca Prorektora ds. Europejskich Programów Regionalnych (2003–2008)
 • członek komitetu programowego ds. Strategii Innowacji dla Dolnego Śląska (2004–2005)
 • opiekun wielu nagrodzonych prac dyplomowych, w tym nagrodzonej 1 miejscem w ogólnopolskim finale konkursu NOT
 • promotor 3 obronionych prac doktorskich
 • opiekun otwartych przewodów doktorskich (12 osób z PWr i 2 osoby z przemysłu)

 

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

 •  Wykłady na uniwersytetach w Essen, Dreźnie (wielokrotnie), Karlsruhe, Kaiserslautern, Siegen, Lwowie, Moskwie, Leoben
 • Kierownik (po polskiej stronie) 4 bilateralnych programów                naukowych umieszczonych na tzw. listach międzyrządowych
 • Koordynator wieloletniej umowy naukowej pomiędzy Universität Karlsruhe i Politechniką Wrocławską
 • Koordynator po stronie polskiej transgranicznych seminariów „Bohemian-Saxon-Silesian Mechanics-Colloquium”
 • Współorganizator (po stronie polskiej) polsko-ukraińsko-                   niemieckiej, cyklicznej „Summer School of Mechanics”

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Eksperymentalnej
 • Society of Experimental Mechanics (USA)
 • Deutsche Gesellschaft für Materialkunde (Niemcy)
 • Deutsche Verein für Materialkunde (Niemcy)

NAGRODY/WYRÓŻNIENIA

 Za działalność naukową, dydaktyczną, i organizacyjną :

 • nagroda JM Rektora Politechniki Wrocławskiej (wielokrotnie)
 • nagroda Dziekana Wydziału Mechanicznego (wielokrotnie)
 • nagroda Dyrektora Instytutu (wielokrotnie)
 • Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej
 • Złoty Krzyż Zasługi

Za osiągnięcia naukowe w zakresie wdrożeń :

 • Gold Medal for MagViCam – the world’s first magnetic imaging camera. Brussels Eureka; Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation, 2011 r.
 • Dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt „MagViCam – pierwsza na świecie kamera magnetowizyjna”, 2012 r.
 • Wyróżnienie w rankingu najbardziej innowacyjnych produktów w Polsce w 2011 roku (przeprowadzonym przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Sieć Naukową MSN) za „System kontrolno-pomiarowy do monitorowania konstrukcji kotłów energetycznych w trakcie remontu i eksploatacji” (wspólnie z Rafako S.A.)

PATENTY

 • MagViCam pierwsza na świecie kamera magnetowizyjna
 • System kontrolno-pomiarowy do monitorowania konstrukcji kotłów energetycznych w trakcie remontu i eksploatacji opracowany wspólnie z Rafako S.A.