Projekty badawcze

Projekty międzynarodowe (6FP oraz 7FP UE) oraz MNiSW (KBN, NCBiR):

 • Enhanced Design Requirements and Testing Procedures for Composite Cylinders intended for the Safe Storage of Hydrogen (HYCOMP); 7th Framework Programme, 2011-2013,  koordynator podprojektu
 • Hybrid Hydride Hydrogen pressure storage (HyCube), KIC InnoEnergy, 7th Framework Programme, 2011-2013, koordynator podprojektu
 • Green Kitchen; 7th Framework Programme, 2010-2012, „People” Programme: Marie Curie Actions „Industry-Academia Partnerships and Pathways” (IAPP), koordynator podprojektu
 • 3D Textile reinforced aluminum matric composites for complex loading situations in lightweight automobile and machine parts. Binational Joint Project between Germany and Poland, 2010-2012 – subproject “Modeling of mechanical properties of aluminum composites with textile reinforcement at variety of scales”, koordynator podprojektu
 • Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo w edukacji inżyniera, Program dydaktyczny dla studentów Wydziału Mechanicznego, 2009-2011, koordynator aplikacji
 • Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii. Zadanie 2.5. Magazynowanie biogazu oraz wykorzystanie jako paliwa do silnika spalinowego, program POIG, koordynator zadania
 • InGas – Integrated gas powertrain – low emission, CO2 optimised and efficient CNG engines for passenger cars (PC) and light duty vehicles (LDV), 7th Framework Programme, 2008-2011, koordynator zadania
 • Textile reinforced Al-matrix composites (T-MMC) for complex stressed components in automobile applications and mechanical engineering, Binational Joint Project between Germany and Poland, 2008-2010 – subproject “Modelling of T-MMC mechanical properties over various length scales”, koordynator podprojektu
 • Projektowanie, otrzymywanie, struktura, właściwości i zastosowania materiałów inteligentnych metalicznych i polimerowych, podprojekt: Projektowanie – otrzymywanie – struktura – właściwości – zastosowanie materiałów  magnetoreologicznych i magnetostrykcyjnych, projekt zamawiany KBN, 2006-2008, koordynator podprojektu
 • Storage of Hydrogen „StorHy”; 6th Framework Programme, Integrated Project, 2004-2008, koordynator polskiej części projektu
 • Opis procesu zmęczenia porcelany elektrotechnicznej, 2003-2005, KBN, główny wykonawca
 • Program PHARE Certification and Norms, III stage, 2003-2005, koordynator podprogramu
 • Opis własności materiału z przemianą martenzytyczną indukowaną odkształceniem plastycznym w zakresie różnych skal długości, 2001-2004, KBN, główny wykonawca
 • Budowa typoszeregu przenośnych, wysokociśnieniowych  zbiorników kompozytowych, Projekt celowy. Tytuł prac badawczo-rozwojowych: Optymalizacja konstrukcji i technologii oraz opracowanie współczesnych metod badań doświadczalnych wysokociśnieniowych zbiorników z kompozytów polimerowych, 2000-2002, kierownik prac badawczo-rozwojowych
 • Nieniszczące diagnozowanie ferromagnetyków obciążonych zmęczeniowo, projekt badawczy KBN, 1999-2002,  kierownik projektu
 • Cyclic Plasticity Induced Martensitic Transformation, Siegen University – Wroclaw University of Technology, bilateralny program polsko-niemiecki, 1999-2001, koordynator polskiej grupy
 • Układy mechaniczne i materiały poddane losowym obciążeniom impulsowym – rozwój metod dynamiki stochastycznej, identyfikacji układów oraz badań materiałów, projekt badawczy KBN, 1997-2000, główny wykonawca

 

Projekty realizowane w ramach umowy PWr-EIT+ (finansowanie: Środki Strukturalne)

 • Nanokompozyty i materiały typu Smart. Podprojekt: Materiały magnetyczne grupy Smart. 2010-2013,  koordynator podprojektu
 • Materiały i technologie dla zaawansowanych systemów magazynowania i konwersji energii. Podprojekt: Wysokociśnieniowe gromadzenie wodoru. 2010-2013, koordynator podprojektu

 

Projekty finansowane ze Środków Strukturalnych i środków Urzędu Marszałkowskiego

 • Projekt badawczy, Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, ZPORR, 2004-2006, zadanie 2.6 – koordynator projektu
 • Projekt badawczy, Makroregion Innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 roku, SPO WKP, 2004-2006 – koordynator projektu
 • Projekt badawczy, Biuro Koordynacji Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji, 2004-2006 – koordynator projektu
 • Projekt inwestycyjny, Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie laboratorium wielofunkcyjnych materiałów amorficznych i krystalicznych, PO IG.02.01.00-02-090/08/00 – koordynator projektu
 • Projekt inwestycyjny nr WND-POIS.13.1-061/08-01 „Przebudowa budynku B1 w kompleksie gmachów Politechniki Wrocławskiej wraz z unowocześnieniem infrastruktury dydaktycznej budynków B1 i B2”, 2009-2012 koordynator aplikacji projektu, senior budowy
 • Projekt inwestycyjny PO IG.02.01.00-02-097/09 pt. Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki, członek konsorcjum przygotowującego wniosek
 • Projekt badawczy, Strategia Dolnego Śląska w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego, finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego, 2008-2010 – koordynator projektu
 • Projekt badawczy, Foresight technologiczny materiałów                     polimerowych w Polsce, 2007-2008- koordynator podprojektu
 • Projekt inwestycyjny, Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii, SPO WKP 1.4.3., 2006-2008 – koordynator projektu.
 • Magnetic and Thermal Examination to Determine Fatigue Characteristics of Metallic Materials, Essen University – Wroclaw University of Technology, bilateralny program polsko-niemiecki, 1997-1999, koordynator polskiej grupy
 • Kumulacja energii na defektach w procesie zmęczenia i ilościowe miary procesu zmęczenia, projekt badawczy, 1995-1998, wykonawca
 • Fraktalne modele procesów zmęczeniowych w metalach, grant badawczy KBN, 1992–94, wykonawca
 • Efekt Villariego w procesie zmęczenia stali ferrytyczno-perlitycznej, grant badawczy KBN, 1992-1994, kierownik projektu
 • Kumulacja energii oraz cykliczne odkształcenie, a zmiany w mikrostrukturze metalu o sieci płaskocentrycznej układu  regularnego, grant badawczy KBN, 1990-1991, kierownik projektu