Badania z wykorzystaniem modułowego spektrofotometru do rutynowych pomiarów fluorescencyjnych

Badania z wykorzystaniem modułowego spektrofotometru do rutynowych pomiarów fluorescencyjnych

Oferujemy:

 • badania z wykorzystaniem modułowego spektrofotometru do rutynowych pomiarów fluorescencyjnych umożliwiające rejestrację i analizę widm emisyjnych i wzbudzeniowych próbek tj.:
  • ciecze (fluoro- i fosforencyjne roztwory)
  • ciała stałe (cienkie warstwy, minerały, kryształy, proszki fluorescencyjne, itp)
  • materiały biologiczne (roztwory zawierające proteiny, błony komórkowe, komórki)
  • materiały silnie nieprzeźroczyste.
 • Spektrofluorymetr Fluorolog-3/ Horiba Jobin Yvon umożliwia:
  • pomiar próbek o nieznanej charakterystyce widmowej
  • pomiar próbek o bardzo małych objętościach
  • detekcję śladowych ilości substancji i próbek biologicznych
  • detekcję z próbek silnie rozpraszających
  • charakteryzację mieszanin złożonych
  • działanie w obszarze IR
  • wybór pomiędzy detekcją prostopadłą (pomiar roztworów) a czołową (pomiar ciał stałych, próbek mętnych lub silnie absorbujących)
  • monitorowanie kinetyki reakcji przy użyciu fluorescencji rozdzielonej w czasie
  • bezpośrednią obserwację analizowanych próbek i rejestracja komputerowa wysokiej rozdzielczości cyfrowych obrazów (przystawka – mikroskop konfokalny)
  • przedstawienie trójwymiarowych map rozkładu różnych substancji o właściwościach fluorescencyjnych w całej objętości badanej próbki (mapping).

Osoba kontaktowa:
Dr inż. Anna Donesz-Sikorska,
e-mail: anna.donesz-sikorska@pwr.edu.pl, tel: (31) 320-47-70

Aparatura:

 • Skaningowy mikroskop elektronowy SEM (ang. Scaning Electron Microscopy) z przystawką umożliwiającą analizę chemicznego składu pierwiastkowego EDX (ang. Energy Dispersive X-ray Analysis) oraz przystawką do pomiaru chropowatości,
 • S-3400N/ Hitachi
 • Proszkowy dyfraktometr rentgenowski XRD (ang. X-ray Diffraction) do badania materiałów proszkowych oraz cienkich warstw, Ultima IV/Rigaku
 • Wysokorozdzielczy spektrometr Ramana z FTIR, LabRam HR800/Horiba Jobin Yvon
 • Dwuwiązkowy spektrofotometr absorpcyjny UV/VIS, Evolution 100/Thermo
 • Spektrofotometr emisyjny z układem do pomiarów czasów życia FluoroMax-4/Horiba Jobin Yvon
 • Spektrofluorymetr z mikroskopem, Fluorolog-3/Horiba Jobin Yvon

Kultura eksperymentu