Category Archives: Department

Doktorat na Uniwersytecie w Leoben

Neha Yadav jako doktorantka w Katedrze Przetwarzania Materiałów Kompozytowych

Wizytująca nas trzykrotnie Pani Neha Yadav uzyskała stopień doktora nauk technicznych na Uniwersytecie w Leoben (Austria) za rozprawę pod tytułem: „Inline monitoring and control for Automated Tape Laying”. Rozprawa została również nagrodzona.

Warto podkreślić, iż część badań została zrealizowana w ramach bilateralnego programu współpracy pomiędzy Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem w Leoben, finansowanego w ramach umowy pomiędzy polską agencją NAWA i austriacką OeAD.

Neha Yadav z komisją egzaminacyjną: od lewej Raul Bermejo (przewodniczący), Neha Yadav (absolwent), Beata Oswald-Tranta (drugi egzaminator), Ewald Fauster (pierwszy egzaminator)

Wyniki wspólnych badań pomogły też dr inż. Karolowi Wachtarczykowi w przygotowaniu Jego rozprawy doktorskiej.

Więcej informacji o promocji w Leoben znaleźć można pod adresami:

Pani Doktor życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych.

PhD at the University of Leoben

Neha Yadav, PhD student at the Chair of Processing of Composite Materials

Mrs. Neha Yadav, who visited us three times, obtained a PhD in technical sciences from the University of Leoben (Austria) for a thesis entitled: “Inline monitoring and control for Automated Tape Laying”. The thesis was also awarded.

It is worth emphasizing that some of the research was carried out as part of a bilateral cooperation program between the Wrocław University of Science and Technology and the University of Leoben, financed under an agreement between the Polish agency NAWA and the Austrian OeAD.

Neha Yadav with the examination commission: from left to right Raul Bermejo (chairman), Neha Yadav (graduate), Beata Oswald-Tranta (second examiner), Ewald Fauster (first examiner)

The results of joint research also helped Dr. Eng. Karol Wachtarczyk in the preparation of his doctoral dissertation.

More information about the promotion at Leoben can be found at:

We wish the Doctor many further scientific successes.

XIX Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania

Szanowni Państwo,

Chciałem wszystkich poinformować, że w środę, 20 września rozpoczyna się XIX Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania 2023. Konferencja jest organizowana przez naszą Katedrę.

Obrady prowadzone będą w Sali Rady Wydziału w Budynku B4. Jak wszystko uda się dobrze zorganizować będą również dostępne w Internecie (odsyłacze pojawią się na stronie konferencji).

Program konferencji dostępny jest na stronie Konferencji kkmp2023.pwr.edu.pl/program-konferencji.

Zapraszamy do uczestnictwa.

prof. Maciej Kulisiewicz

Z głębokim żalem informujemy, że 11 września 2023 r. zmarł profesor Maciej Kulisiewicz. Urodził się 23 maja 1946 roku w Zduńskiej Woli

Był absolwentem Politechniki Wrocławskiej (Wydział Budownictwa Lądowego) i praktycznie całe (w latach 1969–1972 zatrudniony był w Jelczańskich zakładach samochodowych) swoje życie zawodowe związał z Uczelnią. Tu obronił doktorat (1975), napisał pracę habilitacyjną (1986) i tu zdobył tytuł profesora.

Był (współ)autorem 181 publikacji naukowych (książek, artykułów, prac konferencyjnych oraz patentów).

Podstawową dziedziną Jego zainteresowań była dynamika złożonych układów mechanicznych.

Pełnił wiele funkcji na Uczelni i w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej.

Był najbardziej obiecującym młodym uczonym.

Z głębokim smutkiem żegnamy naszego współpracownika, kolegę i nauczyciela akademickiego.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 15 września o godzinie 12 na Cmentarzu Kiełczowskim.

Obrona doktoratu Michała Smolnickiego

We wtorek, 17 stycznia 2023 r. o godz. 1200, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Michała Smolnickiego zatytułowanej:

Description of fracture behaviour of thermoplastic FML material under mixed-mode loading conditions

Promotorami pracy sa:

  1. dr hab. inż. Krzysztof Jamroziak, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny)
  2. prof. Abílio M. P. De Jesus (Uniwersytet w Porto, Portugalia)
  3. dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, prof. uczelni promotor pomocniczy (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny)

Recenzentami pracy są:

  1. dr hab. Ihor Dzioba, prof. uczelni (Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn)
  2. prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski (Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Mechanicznej)

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej (pok.434, A-1), ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27. Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczono na stronie Wydziału.

Obrona odbędzie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w aplikacji Zoom.

Prezentacja rozprawy odbędzie się w sali 2.41 bud. B4, we Wrocławiu, przy ul. Łukasiewicza 5.

Zapraszamy

Prezentacja osiągnięć zespołu prof. G. Lesiuka na targach w Krakowie

Po raz kolejny odbyły się targi KOMPOZYT-EXPO i po raz kolejny było tam nasze stoisko. Możemy zaryzykować stwierdzenie, że jesteśmy najbardziej rozpoznawanym zespołem w zakresie kompozytów: prętów, rur, zbiorników, itd. w Polsce.

Odbyło się również spotkanie Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, na którym ogłoszono laureatów nagród w konkursie Innowacja Branży Kompozytowej 2022.

Zespół Badawczy Kompozytów i Konstrukcji Lekkich dostał wyróżnienie w kategorii Produkt za innowacyjną konstrukcję. Jest ona wynikiem współpracy firmy Amargo Spółka z o. o. Sp.K, Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Materiałowej) oraz Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczny).

Prace prowadzone były w ramach finansowanego przez NCBiR projektu „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą”.

W naszym laboratorium zaprojektowano, wykonano i przeprowadzono badania ciśnieniowe kompozytowego zbiornika ciśnieniowego dla przemysłu chemicznego. Współautorami sukcesu są zespoły badawcze prof. G. Lesiuka, prof. M. Stosiaka oraz prof. W. Błażejewskiego.

Zbiornik prezentowany był na targach KOMPOZYT-EXPO.

Gratulujemy

Od Lewej Prof. Anna Dolata, Dr Szczepan Gorbacz (Amargo Spółka z o. o. Sp.K), Dr Rafał Kozera (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej) Prof. Wojciech Błażejewski (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny) Damian Halasa, Prof. Anna Boczkowska, Dr Andrzej Czulak

dr Magdalena Łabowska została Wrocławianką Roku

Jest nam ogromnie miło poinformować, że jedna z najbardziej aktywnych doktorantek naszej katedry Magdalena Łabowska nie tylko niedawno obroniła swój doktorat, ale również została ogłoszona Wrocławianką 2022 Roku w kategorii „Teraz młodość – Siła młodości”.

Laureatki są wyłaniane w siedmiu kategoriach: działalność równościowa, społeczna i edukacyjna, pro-ekologiczna, naukowo-badawcza, small biznes (mała przedsiębiorczość), artystyczna – Twórczynie oraz w kategorii specjalnej: Teraz młodość – Siła młodości.

Wyróżnienia przyznaje Wrocławska Rada Kobiet pełniąca wobec władz miasta funkcję doradczo-opiniującą w sprawach dotyczących życia społeczno-gospodarczego Wrocławia. Członkowie Rady reprezentują instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, uczelnie oraz podmioty gospodarcze.

Więcej na ten temat można znaleźć w Aktualnościach na stronie głównej Politechniki Wrocławskiej.

Gratulujemy!

Szymon Duda podwójnie wyróżniony

Miło nam poinformować, że nasz doktorant, mgr inż. Szymon Duda znalazł się pośród tegorocznych laureatów Studenckiego Programu Stypendialnego zainicjowanego przez Prezydenta Wrocławia, a prowadzonego przez Wrocławskie Centrum Akademickie. Otrzymał Stypendium im. Mariana Suskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych.

Warto dodać, że jest on jednym z 9 doktorantów Politechniki Wrocławskiej w gronie 23 wyróżnionych ze środowiska wrocławskiego.

Dowiedzieliśmy się również, że rozstrzygnięty został konkurs na stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisja Fulbrighta: Fulbright Junior Research Award. W konkursie wzięło udział 66 wnioskodawców. W wyniku procedury konkursowej obejmującej ocenę merytoryczną projektu przygotowaną przez 3 niezależnych ekspertów oraz rozmowę kwalifikacyjną z osobami, których wnioski otrzymały najwyższe noty, przyznano 14 nominacji, a jedną z nich uzyskał Szymon Duda.

Tematem rozprawy Szymona Dudy jest „Ocena wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej struktur CFRP w warunkach nieproporcjonalnego wieloosiowego obciążenia” związana z zagadnieniami przewidywania trwałości zmęczeniowej powszechnie obecnych w wielu sektorach gospodarki struktur kompozytowych. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk, prof. uczelni z Wydziału Mechanicznego.

Zainteresowania naukowe Szymona Dudy koncentrują się na problematyce degradacji zmęczeniowej oraz analizie uszkodzeń materiałów inżynierskich. W szczególności obejmuje takie zagadnienia, jak zjawisko zmęczenia oraz mechanizmy uszkodzenia w włóknistych materiałach kompozytowych w tym modelowanie; opis natury pękania nowoczesnych materiałów metalowo–włóknistych; analiza uszkodzeń w materiałach kompozytowych z wykorzystaniem emisji akustycznej; metoda elementów skończonych w modelowaniu zjawisk dekohezji materiałów hybrydowych; materiały hipersprężyste — modelowanie numeryczne.

Gratulujemy!

90 rocznica urodzin profesora Wacława Kasprzaka

26 września 1932 roku urodził się prof. Wacław Kasprzak. Organizowane przez Jego Magnificencję uroczystości rocznicowe odbyły się 11 października w budynku H4.

Na stronie głównej Politechniki Wrocławskiej zamieszczono dwa duże materiały:

Zapraszam zwłaszcza do zapoznania się z obszernym wywiadem, który przybliża osobę Profesora, wspominając o czasach, które dla znakomitej większości z nas są zupełnie nieznane.

Warto też zapoznać się z artykułem zamieszczonym w czasopiśmie Nauka, opublikowanym w roku 2014: Tworzenie silnej uczelni — z doświadczeń Politechniki Wrocławskiej. Opisuje on działania podjęte przez kolejnych rektorów Politechniki Wrocławskiej: prof. Dionizego Smoleńskiego, prof. Zygmunta Szparkowskiego, a ostatecznie zostały wdrożone przez ekipę pod kierownictwem prof. Tadeusza Porębskiego i prof. Wacława Kasprzaka. Wszyscy realnie oceniające to co zostało osiągnięte podkreślają, że Politechnika Wrocławska ciągle — mimo upływu czasu — porusza się w kierunku wyznaczonym na przełomie lat 70. i 80. XX wieku.

Mamy ogromny zaszczyt i szczęście — praktycznie codziennie — spotykać na korytarzu budynku B1 osobę skromną i nietuzinkową, życzliwą ludziom a będącą swojego rodzaju kwintesencją Politechniki Wrocławskiej, jaką znamy.

Wszystkiego najlepszego Panie Profesorze.

PS. Na ilustracji tytułowej uchwycono Profesora z fajką. Ja pamiętam „ciągnący się” za nim zapach tytoniu Amphora. A fajka była jednym z etapów walki z nałogiem palenia.