Inauguracja seminarium w roku akademickim 2014/2015

W środę, 8 października, odbyło się inauguracyjne seminarium, które poprowadził kierownik KMiIM Dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr.

Spotkanie poświęcone było głównie sprawom organizacyjnym.

Kierownik Katedry przedstawił swoich (ciągle nieformalnych) najbliższych współpracowników:

  • dr inż. Justynę Krzak, desygnowaną do funkcji zastępcy kierownika Katedry,
  • mgr inż. Katarzynę Żołyńską, która ma pełnić funkcję kierownika administracyjnego.

Ponadto podczas seminarium przedyskutowano najważniejsze zadania stojące przed pracownikami katedry.

Tematy omówione podczas seminarium:

a) Strategia Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej (misja, wizja, cele strategiczne).
b) Katedra jako jednostka wydziałowa (reorganizacja w zakresie służb administracji, funkcje administracyjne prowadzone na wydziale, wycofanie „ sekretariatów instytutowych”).
c) Cotygodniowe Seminaria Katedralne:
• „proces poznawania się” – cykl seminariów prezentujących poszczególne grupy badawcze wchodzące w skład Katedry.
d) Wyznaczenie liderów poszczególnych grup oraz omówienie ich niektórych funkcji m.in.:
• nacisk ze strony kierowników na składanie wniosków o granty krajowe i europejskie,
• składanie przez liderów grup list planowanych publikacji, konferencji, wydatków i zakupów,
• nacisk na niezależność zespołów badawczych.
e) Dydaktyka (internacjonalizacja kształcenia).
f) Nauka:
• finansowanie nauki – „ musimy liczyć na własną aktywność, własne środki zewnętrzne, stosunek źródeł finansowania wew./zew. – 1/10”,
• badania i pisanie publikacji do renomowanych czasopism krajowych
i zagranicznych,
• zdobywanie grantów krajowych i europejskich,
• omówienie konkursów w NCN i NCBiR,
• projekty realizowane z partnerami zewnętrznymi.
g) Strony WWW:
• każdy pracownik dba o swoją stronę WWW (wygląd, zakładki, zawartość merytoryczna) i systematycznie aktualizuje zamieszczone na niej informacje,
• strony prezentujące zespoły badawcze KMiIM,
• zestaw zakończonych oraz aktualnie realizowanych projektów badawczych.
h) Uporządkowanie użytkowania aparatury badawczej – kalendarz użytkowania, projekt WCSS.
i) Obowiązki doktorantów (laboratoria, obsługa aparatury badawczej, prace na rzecz Katedry).
j) PRIORYTETY (doktoraty, habilitacje, projekty!!!).