NOTATKA Z SEMINARIUM 24 CZERWCA 2015

Na ostatnim Seminarium Katedry zostały wygłoszone dwie prezentacje: Dr inż. Doroty Aniszewskiej oraz Dr inż.  Mirosława Bociana.

Prezentacja Nr 1

Tytuł prezentacji: Praca naukowa. Plany na przyszłość

Prezentujący: Dr inż. Dorota Aniszewska

Prezentacja obejmowała:
omówienie automatów komórkowych, ruchomych automatów
komórkowych i metody elementów dyskretnych

– plany dotyczące modelowania procesu przebudowy tkanki kostnej-połączenie automatów komórkowych z metoda elementów skończonych w remodelingu kości

– kontynuacja rozpoczętej pracy naukowej tj. badanie układów opisywanych multiplikatywnymi równaniami różniczkowymi oraz modelowanie kompozytów za pomocą MLA.

Prezentacja

Prezentacja Nr 2

Tytuł prezentacji: System POLON

Prezentujący: Dr inż. Mirosław Bocian

Prezentacja obejmowała:
przybliżenie systemu POL-on

POL-on jest to zintegrowany system informacji o szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Jego istotnym zadaniem jest  stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. Gromadzone dzięki niemu informacje wspierają procesy decyzyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie do polskich uczelni oraz jednostek naukowych. POL-on ułatwia podejmowanie decyzji o ukierunkowaniu wydatków na kształcenie i pomoc materialną dla uczelni wyższych. Pewien zakres informacji zebranych w systemie udostępniany jest publicznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest jako systemowy projekt partnerski w ramach Programu Kapitał Ludzki (priorytetu IV, działanie 4, poddziałanie 4.1.3).

Informacje o systemie POL-on