Notatka z Seminarium 10 czerwca 2015

Na ostatnim Seminarium zostały wygłoszone dwie prezentacje:
1) Dr Agnieszki Baszczuk pt.: „Związki typu perowskitu – jak z defektów uczynić zalety”, oraz
2) Dr inż. Grzegorza Lesiuka  pt.: „Zmęczeniowy wzrost pęknięć w warunkach mikrostrukturalnej degradacji”. ”

Prezentacja nr 1

Tytuł prezentacji: Związki typu perowskitu – jak z defektów uczynić zalety

Prezentujący: Dr Agnieszka Baszczuk

Prezentacja obejmowała:
– Opis struktury krystalicznej związków perowskitowych i zakresu ich występowania.
– Opis możliwych deformacji struktury krystalicznej związków perowskitowych i konsekwencji w postaci zmiany właściwości magnetycznych i transportowych.
-Przedstawienie najważniejszych właściwości fizykochemicznych związków perowskitowych i wynikających z nich zastosowań.
-Szersza prezentacja zastosowań perowskitów w tzw. technologiach czystej energii.
-Prezentacja dorobku naukowego związanego z prezentowanym tematem.

Prezentacja

Prezentacja nr 2

Tytuł prezentacji: Zmęczeniowy wzrost pęknięć w warunkach mikrostrukturalnej degradacji

Prezentujący: Dr inż. Grzegorz Lesiuk

Prezentacja obejmowała:
– Przypomnienie problematyki eksploatacji zaawansowanych wiekowo obiektów technicznych (głównie mostowych). Przedstawiono i omówiono typowe procesy degradacyjne mikrostruktur i ich wpływ na właściwości mechaniczne – głównie dotyczyło to stali zgrzewnych i zlewnych.
– Wprowadzenie do zagadnień wzrostu szczeliny zmęczeniowej (I sposób obciążania) i ich opis analityczny. Przedstawiono wyniki badań rozwoju pękania zmęczeniowego w XIX-wiecznych stalach zgrzewnych.
– Przedstawiono modele matematyczne rozwoju szczeliny zmęczeniowej.
– Opisano problematykę wzrostu szczeliny zmęczeniowej w warunkach wieloosiowego stanu wytężenia – przedstawiono podstawowe kryteria pękania i metody badawcze.
– Zaprezentowano dotychczasowy przebieg prac badawczych (prace dyplomowe, projekty) i omówiono współpracę naukową z innymi ośrodkami oraz przemysłem.