Notatka z Seminarium 28 października 2015

Na Seminarium Katedry dnia 28.10.2015r. odbyła się prezentacja Dr inż. Michała Barcikowskiego
pod tytułem: „Projekt HYPACTOR i moja inna działalność badawcza”.

Zakres prezentacji obejmował:
– przybliżenie celu i wyzwań w ramach realizacji projektu HYPACTOR (m.in. wykazanie i maksymalizacja bezpieczeństwa wodoru, która ułatwi jego społeczną akceptację, a co za tym idzie powszechne użycie jako nośnika energii, wniosków z dotychczasowego użytkowania zbiorników (głównie metalowych), które wskazują że jednym z głównych wyzwań jest odporność na udar),
-przybliżenie zagadnienia dot.  uszkodzeń udarowych kompozytowych zbiorników ciśnieniowych,
– zakres prac obejmujący:
a) charakteryzację uszkodzeń powstałych wskutek udarów o różnych parametrach (energia, prędkość, kształt impaktora, miejsce uderzenia) -WP2
b) doraźną i zmęczeniową  wytrzymałość poudarowa (resztkowa) zbiornika –WP3
c) modelowanie wytrzymałości poudarowej –WP3
d) charakteryzację metod NDT do analizy uszkodzeń w zbiornikach (w czasie eksploatacji) –WP4
e) wypracowanie rekomendacji normatywnych –WP5
– zadania realizowane na PWr:
1) Charakteryzacja uszkodzeń:
–tomografia komputerowa
–mikroskopia
2) Badania zbiorników (na rozrywanie, zmęczeniowe i długotrwałe,
z emisją akustyczną)
3) Kierowanie pakietem WP3
3) Doraźna i zmęczeniowa wytrzymałość poudarowa (resztkowa) zbiornika (modelowanie wytrzymałości poudarowej)
– prezentacja Zespołu z PWr oraz pierwszych wyników badań udarowych
przedstawienie zakresu badań własnych:
1) uszkodzenia udarowe w kompozytowych strukturach nawijanych, 2) tematy realizowane w ramach prac dyplomowych:
– projekt i wykonanie kompozytowej formy do wytwarzania metodą RTM kompozytów polimerowych do celów badawczych
– badania wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe nawijanych kompozytów polimerowych
– ocena komparatywna wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe płaskich laminatów epoksydowo-szklanych badanych różnymi metodami
3) Współpraca z dr Pauliną Mayer z K12 –dwa tematy:
a) Badania właściwości mechanicznych wielowarstwowych kompozytów polimerowych otrzymanych metodą infuzji
b) Badania właściwości mechanicznych wielowarstwowych kompozytów polimerowych otrzymanych metodą laminowania ręcznego.
4) Współpraca z mgr inż. Anną Szczurek w zakresie pokryć proadhezyjnych na włókna
interesujące tematy badawcze do realizacji:
a) Wpływ modyfikacji pękania żywicy na osiągi zbiorników:
– tolerancję udaru
– wytrzymałość zmęczeniową
b) ceramiczno-kompozytowe osłony balistyczne oryginalnego pomysłu -warstwa ceramiczna w postaci żywicy wysokonapełnionejcząstkami twardej ceramiki (korund, karborund)

Prezentacja

Notatka z Seminarium 21 października 2015

Na Seminarium Katedry dnia 21.10.2015r. odbyła się prezentacja Mgr inż. Agaty Czernuszewicz pod tytułem: „Efekt magneto- i elastokaloryczny — właściwości, badania i zastosowania. Podsumowanie realizacji pracy doktorskiej”.

Zakres prezentacji obejmował:
1) Cel pracy doktorskiej
2) Przegląd wykonanych prac dotyczący:
a) Efektu magnetokalorycznego (MCE)
– Pomiary bezpośrednie MCE
– Magnetokaloryczne pompy ciepła
b) Efektów mechaniczno-kalorycznych
– Analiza wpływu pola mechanicznego na charakterystyki MCE
3) Podsumowanie:
– Demonstrator lodówki magnetokalorycznej został zbudowany
i pracuje w sposób powtarzalny, co umożliwiło zrozumienie zasady działania magnetycznej pompy ciepła. Doświadczenia zebrane na tym etapie pozwalają na budowę magnetoelastokalorycznego urządzenia.
-Wykazano wpływ pola magnetycznego i mechanicznego na charakterystyki termiczne wybranego materiału.
-Ze względu na skomplikowane właściwości mechaniczno-magnetyczne materiału występują liczne problemy podczas jego badań i aplikacji.

Notatka z Seminarium 14 października 2015

Na Seminarium Katedry dnia 14.10.2015r.  odbyły się dwa wystąpienia, których tematykę przedstawiono poniżej.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący: Mgr inż. Michał Przybylski
Tytuł: „Podsumowanie stażu naukowego na University of Wollongong

Prezentacja dotyczyła stażu w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia”, w zespole Profesora Li w Australii.

W ramach prezentacji przedstawiono cele zrealizowane podczas stażu tj.:

 • zdobycie nowej wiedzy i zrealizowanie dodatkowych badań MRE w związku z doktoratem,
 • praca w międzynarodowym interdyscyplinarnym zespole,
 • uczestnictwo w badaniach prowadzonych w zespole Prof. Li oraz badań materiałów przywiezionych z Polski- nawiązanie nowych kontaktów,
 • układ IV potrójnych macierzy Halbacha, mający służyć do tłumienia drgań w budynkach podczas trzęsienia ziemi – w tym momencie w dalszym ciągu jest w trakcie przygotowywania,
 • układ o negatywnym tłumieniu z pojedynczą macierzą Halbacha wydrukowany drukarką 3D,
 • wyniki badań na reometrze.

Prezentacja

Prezentacja  Nr II
Prezentujący: Mgr inż. Katarzyna Grabowska
Tytuł: „Letnia Szkoła Mechaniki Pękania

W ramach prezentacji przedstawiony został skrócony przebieg Letniej Szkoły Pękania w Tarnopolu Ternopil National Technical University (TNTU).
Podczas szkoły swój wykład wygłosił Profesor Jerzy Kaleta
pt.:”Design, manufacturing, modeling, monitoring and testing of high- pressure composite vessels for hydrogen storage”. Reszta uczestników brała aktywny udział w wydarzeniu. Szkole letniej, poza wykładami, towarzyszył bogaty program turystyczny.

Prezentacja

Seminarium

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry
tj.  14.10 2015 wystąpią:

 1. Mgr inż. Michał Przybylski, który przedstawi prezentację pt. : „Podsumowanie stażu naukowego na University of Wollongong”. Wystąpienie będzie dotyczyło  stażu naukowego prelegenta na Uniwersytecie w Wollongong w Australii oraz obejmować będzie prezentację wyników otrzymanych w trakcie stażu.
 2. Mgr inż. Katarzyna Grabowska, która przybliży tegoroczną XIV Letnią Szkołę Mechaniki Pękania (24-25 września 2015, Tarnopol, Ukraina).

Serdecznie zapraszamy!

Notatka z Seminarium 7 października 2015

Na Seminarium Katedry dnia 7.10.2015r.  odbyły się dwa wystąpienia, których tematykę przedstawiono poniżej.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący: Profesor Jerzy Kaleta i Doktor Justyna Krzak

Wystąpienie  Profesora Jerzego Kalety obejmowało:

 • podsumowanie ostatnich wyjazdów doktorantów (tj. staże
  w Kanadzie, Szwecji i Australii) uzyskanych w trybie konkursu lub współpracy z innymi ośrodkami oraz konferencji i szkół zagranicznych,
 • starania o granty i projekty europejskie,
 • inwestycje aparaturowe i budowlane  m.in. zakup emisji akustycznej, przeniesienie laboratorium z Krasińskiego,
 • przyznanie stypendiów doktoranckich mgr inż. Annie Szczurek
  i mgr inż. Bartoszowi Babiarczukowi,
 • zmiany obowiązków Profesora Macieja Kulisiewicza — Wałbrzych
  i Profesora Mieczysława Szaty — Legnica
 • spraw kadrowych  m.in. habilitacji: Dr Marka Jasiorskiego
  i Dr Mariusza Hasiaka, doktoratów na ostatnim etapie: Anna Donesz-Sikorska i Piotr Krysiak oraz doktoratów w końcowej fazie: Przemysława Wiewiórskiego, Agaty Czernuszewicz, Radosława Rybczyńskiego, Wojciecha Wiśniewskiego, Michała Królewicza,
 • spraw niedokończonych tj.  wizerunkowe zarówno Katedry jak
  i indywidualnych członków Katedry, strategii dot. planów na najbliższy czas, integracji sprzętowej.

Wystąpienie  Doktor Justyny Krzak obejmowało tematykę dotyczącą:

 • zakupów materiałów, sprzętu i innych, które należy bez względu na źródło finansowania  zgłaszać Katarzynie Żołyńskiej, szczególnie jeśli wchodzą na stan Katedry,
 • zaległych urlopów (za rok/dwa ubiegłe), które należy wykorzystać maksymalnie w 2015 roku,
 • skierowań na badania lekarskie – wymagają one weryfikacji zakresu zagrożeń (należy się zgłaszać do Katarzyny Żołyńskiej),
 • dodatkowych wystąpień na Seminarium Katedry dot. prezentacji udziału w Konferencjach (ok 15 min) – osoby, które brały udział w konferencjach proszone są o kontakt z Anną Donesz-Sikorską w celu ustalenia terminu i tematu wystąpienia (termin do końca roku kalendarzowego),
 • indywidualnych stron na www.kmim.wm.pwr, które należy aktualizować,
 • opracowywanego systemu LIMS umożliwiającego zarządzanie aparaturą, przygotowywanego przez Dr Agnieszkę Baszczuk, Dr Justynę Krzak,  Dr Wojciecha Myszkę, Dr Daniela Lewandowskiego, Dr Mirosława Bociana, Mgr inż. Katarzynę Żołyńską i Mgr Krzysztofa Plaminiaka,
 • przygotowania oferty komercyjnej Katedry – potrzebne są dwie osoby (doktor i doktorant), które zbiorą niezbędne dane do przygotowania ofert, chętni proszeni są o kontakt z Dr Justyną Krzak,
 • podjęcia działań związanych z przeniesieniem Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych i Nanotechnologii z ul Krasińskiego do budynku B1 obejmujące adaptację pomieszczeń 123 i 123a oraz przeniesienie sprzętu (serwis, transport) .

Prezentacja  Nr II
Prezentujący: mgr inż. Anna Donesz-Sikorska

Tytuł wystąpienia: Funkcjonalne powłoki organiczno-nieorganiczne, otrzymywane metodą zol-żel, do zastosowań medycznych
Wystąpienie obejmowało:

 • przedstawienie tezy, celu i zakresu pracy,
 • opis trzech grup biomateriałów powłokowych (tj. bazowe powłoki krzemionkowe, powłoki hybrydowe oraz powłoki funkcjonalne)
 • przedstawienie warunków wytwarzania powłok metodą zol-żel,
 • najciekawsze korelacje zaobserwowane na podstawie otrzymanych wyników badań: morfologicznych, fizykochemicznych, elektrochemicznych, biologicznych in vitro i mikromechanicznych,
 • prezentację kluczowych wniosków,
 • podsumowanie,
 • przedstawienie pytań i odpowiedzi na recenzję Pana Profesora Krzysztofa Maruszewskiego oraz Profesora Jana Chłopka

Seminarium

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry
tj.  7.10 2015 wystąpią:

1) Profesor Jerzy Kaleta Doktor Justyna Krzak, którzy przedstawią kwestie organizacyjne dotyczące nowego semestru oraz

2) mgr inż. Anna Donesz Sikorska, która zaprezentuje swoją rozprawę doktorską pt.: „Funkcjonalne powłoki organiczno-nieorganiczne, otrzymywane metodą zol-żel, do zastosowań medycznych”.

Serdecznie zapraszamy!