Notatka z Seminarium 25 listopada 2015

Na ostatnim Seminarium Katedry odbyły się dwie prezentacje.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący:  Mgr inż. Anna Zięty
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr
Tytuł: Badania elektrochemiczne. Analiza krzywych potencjodynamicznych


Zakres prezentacji obejmował:
– przedstawienie definicji i rodzajów korozji
– metody badań korozyjnych
– prezentację trójelektrodowego układu pomiarowego
– krzywe polaryzacji- ocena zachowania korozyjnego materiału
– cel  przeprowadzania korozyjnych badań elektrochemicznych
– informacje dotyczące stażu w firmie ChM Implanty w Białystoku

Prezentacja

Prezentacja  Nr II
Prezentujący:  Dr inż. Daniel Lewandowski
Tytuł: Konferencja 7TH ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, Azores Portugal

Informacje dotyczące konferencji:
ECCOMAS: European Community on Computational Methods in Applied Sciences
SMART 2015 7TH ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Material, Azores Portugal.

Seminarium 25 listopada 2015

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry
tj.  25.11 2015 r.  odbędą się dwie prezentacje.
1) Mgr inż. Anna Zięty zaprezentuje wystąpienie pt.: „Badania elektrochemiczne. Analiza krzywych potencjodynamicznych”.
W ramach tego wystąpienia zostaną omówione zagadnienia dotyczące korozji, podziału badań elektrochemicznych oraz przedstawione zostaną  informacje jakie można uzyskać analizując krzywe potencjodynamiczne.
2) Dr inż. Daniel Lewandowski  przedstawi sprawozdanie z konferencji ECCOMAS: European Community on Computational Methods in Applied Sciences SMART 2015 7TH ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Material, Azores Portugal.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Platforma E-SCIENCE.PL — Wzmocnienie potencjału zespołów naukowych

mailinngkonfa-02Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS) Politechniki Wrocławskiej serdecznie zaprasza na konferencję naukową pt. „Platforma E-SCIENCE.PL – wzmocnienie potencjału zespołów naukowych’’, która będzie podsumowaniem działań nad projektem bezpłatnej platformy internetowej powstałej z myślą o polskich naukowcach i ich pracy.

Platforma E-SCIENCE.PL jest bezpiecznym miejscem w sieci logo_blackułatwiającym środowisku naukowemu przetwarzanie i gromadzenia danych, wyników badań oraz ich prezentację i wymianę. Powstała w ramach projektu SPIN-LAB i ma przede wszystkim usprawnić działalność polskich laboratoriów badawczych. Udostępniając bezpłatnie Platformę, WCSS chce pomóc wdrożyć w jednostkach naukowo-badawczych pakiety usług i aplikacji, które mają wzmacniać badania naukowe i poprawić jakość zarządzania pracą badawczą.

Konferencja odbędzie się 27 listopada o godz. 10.00 w Sali Rektorskiej budynku H-14 Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 40. Szczegółowy program zamieszczony jest poniżej.

Czytaj dalej Platforma E-SCIENCE.PL — Wzmocnienie potencjału zespołów naukowych

Notatka z Seminarium 18 listopada 2015

Na ostatnim Seminarium Katedry odbyły się dwie prezentacje zaprezentowane przez Mgr inż. Maję Berezowską

Prezentacja  Nr I
Prezentujący:  Mgr inż. Maja Berezowska
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr
dr inż. Monika Danielewska
Tytuł: Dykrotyzm oka – wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska

Zakres prezentacji obejmował:
1) Problem badawczy: Jakie są przyczyny występowania  ocznego pulsu dykrotycznego?
– zmiany w kształcie pulsu rogówki oka
– oczny puls dykrotyczny
– puls  rogówkowy
– nieinwazyjny system do pomiaru pulsu oka.

2) Doktorat
a) Motywacja
– zależności pomiędzy parametrami biomechanicznymi struktur gałki ocznej a charakterystykami czasowo-częstotliwościowymi sygnału pulsu rogówki są mało poznane
– dykrotyzm oka – wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska na podstawie opracowanych modeli Jaskra – choroba cywilizacyjna – prowadzi do nieodwracalnego zaniku nerwu wzrokowego i utraty wzroku. Wczesna diagnostyka jaskry.
b) Plan eksperymentu
– Model zwierzęcy pulsu oka
– Badanie pulsacji rogówki w warunkach zmiennego IOP – Badanie osobników z jaskrą
– Analiza sygnałowa
– Badania histopatologiczne
– Badania biomechaniki tkanek oka.
c) Co zostało już zrobione
– przebadano 16 Królików rasy Nowozelandzkiej Białej , Synchroniczny pomiar sygnałów: CP (Corneal Pulse) – ultradźwiękowy czujnik przemieszczeń oraz BP (Blood Pulse Wave), pulsoksymetr.
Celem badań była ocena możliwości zastosowania sygnału pulsowania rogówki oka królika do opracowania modelu dynamiki pulsowania oka u człowieka. Dodatkowo skupiono uwagę na określeniu warunków niezbędnych do właściwego przeprowadzenia nieinwazyjnych pomiarów in-vivo pulsu rogówki królików bez znieczulenia.

3) Współpraca z interdyscyplinarnymi Zespołami tj.:
– Uniwersytet Przyrodniczy:  dr hab. Zdzisław Kiełbowicz, prof. nadzw. i dr Agnieszka Antończyk
– Politechnika Wrocławska:   dr hab. inż. Celina Pezowicz, prof. nadzw. i mgr inż. Marta Kozuń
– Politechnika Wrocławska:   dr hab. inż. Robert Iskander, prof. nadzw i mgr inż. Marta Rogowska.

4) Dorobek naukowy
– udział w Konferencjach tj.: Ko-oper field 2015, 32nd International Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics oraz  XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej.

5) Plany na przyszłość
– Publikacja: Artykuł prezentujący wyniki pracy  w czasopiśmie “PLOS ONE”
– Grant: Preludium- edycja czerwcowa -konkurs na projekty badawcze, NCN
– Konferencja: ARVO – The association for Research in vision and Ophthalmology – Letnia szkoła: 7th Summer School on Biomechanics of Soft Tissues:Multiscale Modeling, Simulation and Applications, Graz University of Technology, Austria, July 4 – 8, 2016.

Prezentacja

Prezentacja  Nr II Prezentujący:  Mgr inż. Maja Berezowska
Tytuł: 32nd International Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics

W ramach tego wystąpienia doktorantka przybliżyła tematykę dwóch konferencji oraz zaprezentowała swój udział.
1) 32nd International Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Praca pt.: „In-vivo measurements of corneal pulse in rabbit. An animal model of human ocular pulse”, autorstwa:
M. Berezowska, M.E. Danielewska, J. Detyna, A. Antończyk, Z. Kiełbowicz.
2) XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Praca pt.: „Opracowanie modelu zwierzęcego pulsu oka Człowieka na podstawie pomiarów in-vivo puslu oka królika”, autorstwa: M. Berezowska, M.E. Danielewska, J. Detyna, A. Antończyk, Z. Kiełbowicz.

Seminarium 18 listopada 2015

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry
tj.  18.11 2015 r.  odbędą się dwie prezentacje zaprezentowane przez Mgr inż. Maję Berezowską.

Pierwsza prezentacja dotyczyć będzie  podjętego w ramach realizacji rozprawy doktorskiej zagadnienia dotyczącego przyczyn ocznego pulsu dykrotycznego.
Drugie wystąpienie dotyczyć będzie przybliżenie tematyki oraz udziału doktorantki w dwóch konferencjach:
1) XXXII Konferencja Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Starý Smokovec, Słowacja, 22-25. 09. 2015 oraz
2) XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Warszawa, 14-16.10.2015

Serdecznie zapraszamy!

Notatka z Seminarium 12 listopada 2015

Na  Seminarium dnia 12.11.2015r. odbyły  się dwie prezentacje.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący: Mgr inż. Katarzyna Niemiec
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr
Tytuł: Analiza struktury polimeru elektroaktywnego PolyPower

Zakres prezentacji obejmował:
1. Polimery przewodzące
– Wprowadzenie
– Zasada działania, podział
– Własności
– Zastosowanie
2. Cel i zakres pracy : Badania struktury i określenie własności geometrycznych elektroaktywnego polimeru przewodzącego PolyPower
3. PolyPower
– Budowa
– Analiza struktury
– Analiza składu chemicznego
4. Podsumowanie i wnioski końcowe

Prezentacja

Prezentacja  Nr II
Prezentujący:
Mgr inż. Paulina Koszla
Tytuł:
43 edycja SIM 2015

W ramach prezentacji przybliżono tematykę podejmowaną na konferencji pn.: ” 43 Szkoła Inżynierii Materiałowej (SIM 2015)” oraz przedstawiono zaprezentowane dwie prace własne :
1) Wpływ parametrów obróbki cieplnej na strukturę stali 42CrMo4, autorstwa: Paulina Koszla, Maciej Lachowicz.
2) Badania właściwości adhezyjnych warstw cynkowych nakładanych metodą termodyfuzyjną na podłoże stalowe, autorstwa: Paulina Koszla, Marzena Lachowicz.

Prezentacja

Seminarium 12 listopada 2015

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry
tj.  12.11 2015 r.  odbędą się dwie prezentacje.
1) Mgr inż. Katarzyna Niemiec zaprezentuje tematykę podjęta w ramach realizacji rozprawy doktorskiej.
2) Mgr inż. Paulina Koszla przestawi prezentację pt.:”43 edycja SIM 2015″. Wystąpienie ma na celu zaprezentowanie konferencji SIM 2015 i udziału w niej. Zostaną przedstawione zaprezentowane artykuły oraz ogólne podsumowanie konferencji.

Serdecznie zapraszamy!

 

Nagroda Rektora dla Barbary Kmiecik

Naszej (prof. Jerzego Detyny) doktorantce, Barbarze Kmiecik,  przyznana została Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe.

Doktorantka intensywnie udziela się na konferencjach naukowych i z pasją opowiada na nich o realizowanym przez nią projekcie doktorskim. W swoim doktoracie zamierza połączyć właściwości mechaniczne ze strukturą biochemiczną tkanek miękkich. Projektuje i konstruuje system pomiarowy, który ma na celu zobrazowanie zmian zachodzących na powierzchni badanego materiału podczas rozciągania dwuosiowego. Wykorzystując spektroskopię oscylacyjną chce zidentyfikować zmiany zachodzące na poziomie molekularnym. Swoje pomysły i spostrzeżenia przedstawiała zarówno na wielu konferencjach międzynarodowych (2014 IEEE I&M Society Workshop, Auckland November 24-25 Instrumentation and Measurement: New Zealand, OPTO2015 Conference, The 8th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and International Conference Fracture and Fragmentation Technologies in Science and Engineering) jak i krajowych (VI Sympozjum Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych, IV Polska Konferencja Optyczna). Chętnie nawiązuje znajomości międzyuczelniane pozwalające na nawiązanie współpracy z innymi jednostkami naukowymi. Doktorantka chętnie realizuje również staże naukowe (The Auckland Bioengineering Institute (ABI), Nowa Zelandia) i w polskich przedsiębiorstwach (Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp z o.o.). Osiągnięcia i chęć rozwoju naukowego doktorantki została zauważona m.in. na OPTO2015 Conference, na której praca doktorantki uzyskała III miejsce w konkursie plakatowym.

Serdecznie gratulujemy!