Kolokwia zaliczeniowe

Uprzejmie informuję, że kolokwium zaliczeniowe

  • dla kierunku Automatyka i Robotyka odbędzie się 25 maja; poprzedzone będzie krótkim wykładem (na zajęciach 8 czerwca obecność będzie obowiązkowa);
  • dla kierunku Mechatronika —  6 czerwca.

Tryb zaliczeń zajęć laboratoryjnych będzie następujący:

  • przed ostatnimi zajęciami zaproponuję oceny,
  • osoby chcące ocenę poprawić — na ostatnich zajęciach piszą kolokwium

Nie przewiduję żadnego automatycznego przepisywania oceń z laboratorium (ani innego uwzględniania oceny z laboratorium w ocenie z wykładu).

Natomiast, na wniosek (majlowy) prowadzącego zajęcia laboratoryjne mogę zwolnić osobę z kolokwium wpisując sugerowaną ocenę. Dotyczyć to może jedynie studentów ocenianych na ocenę bardzo dobrą lub celującą. 

Zmiany!!!

Większość powyższego pozostaje bez zmian, ale jeżeli prowadzący potrzebuje dodatkowego czasu na podjęcie decyzji, o której piszę wyżej, to:

  1. Student przystępuje do kolokwium na normalnych zasadach.
  2. Ocena ostateczna wyznaczana z wykładu jest jako maksimum z oceny zaproponowanej przez prowadzącego z laboratorium  i oceny z kolokwium zaliczeniowego.
  3. Powyższe dotyczy również AiR (kolokwium już się odbyło).