Biuletyn I-19 Nr 8 od 1 pażdziernika 2002 do 30 września 2003

Rada Instytutu immt

 

 • 11 grudnia 2002r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Omówiono główne zamierzenia Instytutu w bieżącym roku akademickim 2002/2003 oraz podział zadań dyrekcji instytutu.Głosowano w sprawie pozytywnej opinii o realizacji tematów badawczych finansowanych ze środków na badania własne otwartych w 2002r.Głosowano w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgra inż. Piotra Mieleckiego nt. „Ocena anizotropowych właściwości mechanicznych struktur kostnych w badaniach tomografii komputerowej”. – Promotor – prof. R. Będziński.

   

 • 07 maja 2003r. na posiedzeniu Rady Naukowej omówiono bieżącą działalność Instytutu oraz dyskutowano o potrzebach lokalowych I-19.W związku z umocnieniem się sytuacji kadrowej zostały Instytutowi przywrócone prawa w zakresie prowadzenia przewodów doktorskich i zgodnie z Ustawą wybrano Przewodniczącego Instytutowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich z dyscypliny Mechanika dra hab. inż. Mieczysława Szatę.Głosowano w sprawie wszczęcia 4. przewodów doktorskich i wyznaczenia promotorów:
  1. mgr inż. Karol Kaczamark promotor: prof.dr inż.L. Gołaski
  2. mgr inż. Bartłomiej Fassa promotor: dr hab.inż. J. Kaleta
  3. mgr inż. Wojciech Wiśniewski promotor: dr hab.inż. J. Kaleta
  4. mgr inż. Jacek Bomba promotor: dr hab.inż. J. Kaleta

  Głosowano w sprawie zamknięcia 2. przewodów doktorskich:

  1. mgr inż. Adam Cetera
  2. mgr inż. Mirosław Bocian

   

 • 02 lipca odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, na której wyznaczono recenzentów i komisje egzaminacyjne dla mgra inż. Karola Kaczmarka.

Sprawy osobowe i organizacyjne

 • 31 grudnia 2002r. zakończył pracę mgr inż. Krzysztof Bakalarczyk.
 • 30 czerwca 2003r. zakończył pracę Sławomir Kozar
 • 30 stycznia 2003r. rozpoczął pracę dr inż. Rafał Wysokiński, zatrudniony jako referent ds. współ-pracy Europejskiej w Centrum Doskonałości SOL-GEL.
 • 17 lutego 2003r. rozpoczęła pracę dr Aleksandra Matraszek, zatrudniona jako starszy referent ds. współpracy ds. współpracy Europejskiej w Centrum Doskonałości SOL-GEL.
 • 14 kwietnia 2003r. rozpoczęła pracę mgr inż. Olga Bobilak, zatrudniona jako starszy referent ds. współpracy Europejskiej w Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów.
 • 7 lipca 2003r. rozpoczął pracę dr Marek Jasiorski, zatrudniony jako samodzielny referent ds. współpracy Europejskiej w Centrum Doskonałości SOL-GEL.
 • Do Instytutu przyjęto nowych doktorantów w osobach:
  • mgr inż. Wojciech Borkowski (promotor: prof. M. Rybaczuk)
  • mgr inż. Julita Czopor (promotor: prof. M. Rybaczuk)
  • mgr inż. Marcin Domański (promotor: dr hab. inż. E. Skubalska-Rafajłowicz)
  • mgr inż. Krzysztof Junik (promotor: prof. W. Kasprzak)
  • mgr inż. Łukasz Konat (promotor: prof. W. Dudziński)
  • mgr Anna Łukowiak (promotor: prof. K. Maruszewski)
  • mgr inż. Agnieszka Mądrala (promotor: prof. K. Kasprzak)
  • mgr inż. Inga Połeć (promotor: dr hab. inż. Marek Kozłowski)
  • mgr inż. Przemysław Wiewiórski (promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta)
  • mgr inż. Piotr Zając (promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta)
 • 9 października 2002 odbyło się zebranie pracowników Instytutu rozpoczynające semestr zimowy 2003/2003. Omówiono plan przedsięwzięć naukowych, organizacyjnych i sytuację finansową Instytutu.
 • 23 października odbyło się uroczyste otwarcie sali dydaktycznej 316, B-1.
 • Z okazji Święta Politechniki Wrocławskiej za osiągnięcia w pracy zawodowej zostali uhonorowani:
  Srebrnym Krzyżem Zasługi

  • inż. Marian Ćmikiewicz
  • dr hab. inż. Marek Rybaczuk, prof. nadzw. PWr.

  Nagrodami Dyrektora Instytutu

  • mgr Anna Kamińska
  • mgr Grażyna Kończal
  • Jan Orłowski
  • Grażyna Pierzchała

Działalność naukowo-badawcza

Na 51. Międzynarodowych Targach Wynalazczości „EUREKA `02”, które odbyły się w Brukseli zespół dr hab. inz. K. Maruszewskiego, prof. nadzw. otrzymał Złoty Medal za opracowanie „Technologia produkcji czystych i domieszkowanych nanoproszków krzemionkowych do zastosowań katalitycznych, medycznych i analityczych”.

od 18 do 21 maja 2003r. w Szklarskiej Porębie odbyło się IX Seminarium „Programy Badań i Kształcenie w Inzynierii Materiałowej”. W Seminarium brało udział 86 osób.

Od 09 – 12 czerwca 2003r. w Poznaniu odbyły się 75. Targi Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych. Wśród wystawców pojawiło się po raz pierwszy Centrum Doskonałosci – Materiały zol-żelowe i nanotechnologie, które zaprezentowało miedzy innymi materiały uzyskane technologią zol-żelową w postaci bloczków, cienkich filmów i proszków. Dużą część ekspozycji zajmowały Konstrukcje Kompozytowe wystawione przez Instytut.

Od 15 do 20 czerwca 2003 w Szklarskiej Porębie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sol-Gel-Materials SGM 2003”. Brało w niej udział 85. uczestników z 10. krajów świata.

Działalność Statutowa

W październiku 2002 r. rozliczono 5 zleceń statutowych, aneksowanch z 2001 roku, których termin zakończenia upłynął 30.09.2002 r., oraz realizowano 5 zleceń, finansowanych z działalności statutowej otwartych w sierpniu 2003 r.

Badania Własne

We wrześniu 2003 r. otwarto dwa zlecenia finansowane ze środków na badania własne, są to:

 1. „Uwarunkowania materiałowe i biomechaniczne trwałości i stabilności implantów” – dofinansowanie pracy doktorskiej mgr inż. Marzeny Podrez-Radziszewskiej. Zlecenie zostało zakończone w dniu 31.12.2003 r.
 2. „Opis własności mechanicznych materiału z pamięcią kształtu” – dr inż. Grażyna Ziętek – dofinansowanie pracy habilitacyjnej. Zlecenie zostało zakończone 31.12.2003 r.

Granty KBN

W 2003 roku kontynuowano dwa projekty tzw. Młodego Badacza

 1. „Badanie tłumienia w wybranych cieczach magnetoreologicznych w następstwie obciążeń cyklicznych” – mgr inż. Daniel Lewandowski. Grant zakończył się w planowanym terminie 131.01.2004 i został rozliczony.
 2. „Zmienność wybranych efektów krzyżowych a kinetyka przemiany martenzytycznej indukowanej cyklicznym odkształceniem plastycznym” – mgr inż. Wojciech Wiśniewski. Grant zakończył się w planowanym terminie 31.01.2004 i został rozliczony.

Jeden projekt promotorski.

 1. „Anizotropia w wieloskładnikowych układach polimerowych” – promotor dr hab. Marek Kozłowski. Projekt zakończono 31.07.2003 i rozliczono.

oraz jeden projekt trzyletni

 1. „Opis własności materiału z przemianą martenzytyczną indukowaną odkształceniem plastycznym w zakresie różnych skal długości” – dr inż. Grażyna Ziętek. Grant został zakończony 30.12.2003r. i rozliczony

Zgłoszony we wrześniu 2002 r. wspólnie z Instytutem Energetyki w Warszawie do KBN wniosek o finansowanie projektu badawczego pt.” Opis procesu zmęczenia porcelany elektrotechnicznej” otrzymał dofinansowanie z KBN, zespół z I-19 bierze w nim udział.

W styczniu 2003 r. zgłoszono do KBN 4 projekty badawcze (granty), są to:

 1. „Opracowanie stali spiekanych przeznaczonych do utwardzania powierzchniowego metodą azotowania plazmowego” – dr inż. Krzysztof Widanka,
 2. „Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i wybrane własności nadstopów na bazie niklu w strefie wpływu ciepła” – mgr inż. Maciej Lachowicz,
 3. „Identyfikacja modelu magneto-mechanicznego wybranego materiału wykazującego gigantyczną magnetostrykcję” – mgr inż. Jacek Bomba,
 4. „Hybrydowe kompozyty polimerowe” – dr inż. Anna Kozłowska.

W lipcu 2003 roku zgłoszono do KBN 13 projektów badawczych (grantów), są to:

 1. „Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i wybrane własności spawanych nadstopów na osnowie niklu” – mgr inż. Maciej Lachowicz,
 2. „Opracowanie stali spiekanych przeznaczonych do utwardzania powierzchniowego metodą azotowania plazmowego” – dr inż. Krzysztof Widanka,
 3. „Identyfikacja modelu magnetomechanicznego wybranego materiału wykazującego gigantyczną magnetostrykcję” – mgr inż. Jacek Bomba,
 4. „Identyfikacja tłumienia magnetomechanicznego w kompozytach z cieczą magnetoreologiczną” – mgr inż. Piotr Zając,
 5. „Fraktalny model atermicznej przemiany martenzytycznej w foliach z metastabilnego austenitu” – mgr inż. Batłomiej Fassa,
 6. „Synteza i zbadanie właściwości submikronowych cząstek SiO2 i TiO2 otrzymywanych metoda zol-żel, optycznie i magnetycznie aktywnych i określenie ich możliwości aplikacyjnych” – dr Marek Jasiorski,
 7. „Synteza i właściwości magnetycznych nanoproszków krzemionkowych i tytanowych otrzymywanych przy użyciu meto zol-żelowej i emulsyjnej” – (promotorski) -prof. Krzysztof Maruszewski,
 8. „Otrzymywanie i zbadanie domieszkowanych cienkich warstw SiO2 i TiO2 otrzymywanych metodą zol-żel wykazujących anizotropię polaryzacji emisji domieszek” (promotorski) – prof. Krzysztof Maruszewski,
 9. „Organiczno-nieorganiczne hybrydy polimerowe otrzymywane metoda zol-żel” (promotorski) – prof. Krzysztof Maruszewski,
 10. „Czujniki optyczne (optody) oparte o domieszkowane krzemowe i tytanowe nanoproszki oraz cienkie filmy uzyskiwane metoda zol-żel” – prof. Krzysztof Maruszewski,
 11. „Porowate kompozyty polimerowe z napełniaczami drewnopochodnymi” – dr hab. inż. Marek Kozłowski
 12. „Analiza możliwości zastosowania wysokojakościowych stali odpornych na zużywanie ścierne na elementy koparek węgla brunatnego” – dr inż. Grzegorz Pękalski,
 13. „Opracowanie detektorow kontrastu topograficznego do elektronowego mikroskopu skaningowego niskonapięciowego” – dr inż. Jan Hejna.

oraz dwie oferty na wykonanie wyodrębnionej części projektu badawczego zamawianego realizowanego przez Politechnikę Warszawską

 1. „Nanokompozyty funkcjonalne” – dr hab. inż. Marek Kozłowski.
 2. „Nanocząstki uzyskiwane metodą zol-żel do modyfikacji funkcjonalnych materiałów włókienniczych i włókienniczo – tworzywowych i powłokowych” – prof. Krzysztof Maruszewski.

Instytut otrzymał dofinansowanie na realizację 6. projektów (poz. od 8 do 13) w latach 2004-2006 oraz podpisana została umowa z Politechnika Warszawską na realizację obu tematów w ramach projektu badawczego – zamawianego.

Działalność Ogólno-Techniczna (DOT)

Na zgłoszone w 2002 roku wnioski o dofinansowanie w 2003 r. w ramach działalności ogólnotechnicznej, Instytut otrzymał dofinansowanie na zorganizowanie konferencji:

 1. „Materiały Zol – Żel”
 2. „Drugie kolokwium czesko – śląsko – saksońskie z Mechaniki”
 3. „Zagospodarowanie odpadów – legislacja w Polsce i Unii Europejskiej”

We wrześniu 2003 zgłoszono do KBN wnioski o przyznanie środków na działalność wspomagającą badania w 2004 roku (dawne DOT), a mianowicie:

 1. Wnioski o dofinansowanie udziału w targach i wystawach
  1. Brussels Eureka – the 53st World Exhibition of Innovation, Research and New Technologies, Bruksela, Belgia
  2. 76. Targi Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych, Nauka dla Gospodarki, Poznań
  3. XIII Międzynarodowa Wystawa Motoryzacyjna „Intermoto”, Wrocław
 2. Wnioski o dofinansowanie konferencji naukowych
  1. „Materiały Zol – Żel”
  2. „Analiza Wymiarowa – Modele Empiryczne”
  3. IV Międzynarodowa Konferencja „Recykling Tworzyw Sztucznych”

  Na wszystkie zgłoszone wnioski o dofinansowanie konferencji Instytut otrzymał środki

   

 3. Przez Oficynę Wydawniczą PWr zgłoszono wniosek o dofinansowanie czasopisma pt.”Measurements, Dimensions, Invariant Models and Fractals”, wniosek został załatwiony pozytywnie i Instytut otrzymał dofinansowanie.

Współpraca z Unią Europejską oraz związane z unijnymi tematami, dwa tematy dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji tzw. SPUB-M

Od stycznia 2003 roku w Instytucie realizowane są dwa tematy w ramach 5. Programu Ramowego „Centrum Doskonałości”,

 1. Centrer of Excellence 'Sol-G ęl Materials and Nanotechnology” – prof. Krzysztofa Maruszewskiego,
 2. „Materials Recycling Center of Excellence” – dr hab. inż. Marek Kozłowski

oraz związane z unijnymi tematami, dwa tematy dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji tzw. SPUB-M

 1. Materiały zol-żelowe i nanotechnologia” – prof. K. Maruszewski,
 2. „Centrum doskonałości recykklingu materiałów” – dr hab. inż. Marek Kozłowski,

realizowany jest również temat w ramach specjalnych programów badawczych pt. „Sieć Naukowa pn. Recykling Materiałów – 3 RNET” – dr hab. inż. Marek Kozłowski.

W związku z tym, że pracownicy Instytutu złożyli do Unii Europejskiej kilka tematów, które uzyskały pozytywną ocenę, ale nie są jeszcze przyjęte do realizacji , Ministerstwo Nauki i Informatyzacji dofinansowało w 2003r. prace nad uzupełnieniem tych tematów. Są to:

 1. „Technologie i aplikacje zaawansowanych materiałów wielofukcyjnych” – dr hab. inż. Jerzy Kaleta,
 2. „Ochrona zdrowia, środowiska i przeciwdziałanie korozji” – prof. Krzysztof Maruszewski,
 3. „Zaawansowane nanomateriały optyczne” – prof. Krzysztof Maruszewski,
 4. „Nowe zintegrowane badania nad opracowaniem zaawansowanych nanokompozytów” – dr hab. inż. Marek Kozłowski,
 5. „Innowacyjne metody zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych” – dr hab. inż. Marek Kozłowski,
 6. „Przyszłość tworzyw sztucznych w chemii przyjaznej środowisku” – dr hab. inż. Marek Kozłowski.

W dniach 19.02 – 20.02.2004 r. zorganizowano cykliczne seminarium (drugie) dotyczące recyklingu materiałów oraz planuje się dwa kolejne seminaria.

W 2004 roku rozpocznie się realizację dwóch tematów zgłoszonych do Unii Europejskiej w 6 Programu Ramowego. Są to:

 1. „Innovative molecular modelling approach to up-grade polymeric materials from post industrial rejects” – dr hab. inż. Marek Kozlowski,
 2. „Hydrogen Storage Systems for Automative Application” – dr hab. inż. Jerzy Kaleta.

oraz jeden temat tzw. SPUB-M pt.”Innowacje europejskie w zakresie technologii włókien naturalnych” – dr hab. inż. Marek Kozłowski.

Instytut otrzyma również dofinansowanie działalności statutowej. Będą kontynuowane tematy – 5 zleceń. Planuje się zorganizowanie czterech konferencji.

Umowy z przemysłem

W 2003 roku zawarto dwie umowy o wykonanie prac badawczych z Elektrownią w Opolu oraz jedną z Elektrownią Turów w Bogatyni, realizowane są zlecenia drobne. W 2004 roku zawarto umowę z Elektrownią Turów w Bogatyni.

 

Współpraca z zagranicą

W 2003 r. kontynuowano wymianę osobową w ramach umów międzyrządowych z: Instytutem Fizyko – Mechanicznym Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie – Ukraina Wymiana ta była dofinansowana przez KBN. W 2004 roku współpraca jest kontynuowana.

Od kilku lat zespół z Instytutu współpracuje z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie. W 2003 roku podpisano jedną umowę na realizacji tematu badawczego. W 2004 roku dwie umowy.

Dydaktyka

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym i letnim 2002/2003 przebiegała zgodnie z planem. Trudniejsza była dla studentów i pracowników sesja zimowa z uwagi na krótki czas trwania.

Szacunkowo w naszym Instytucie w semestrze zimowym złożyło egzamin około 900. studentów, a w semestrze letnim 1100 studentów.

Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach do wydania Wydziałowego Informatora Dydaktycznego na rok akademicki 2003/2004.

29 listopada 2002r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej przedstawił rozprawę habilitacyjną dr inż. M. Kozłowski pt. „Termoplastyczne kompozyty in situ” i uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczyli w VI Dolnoślaskim Festiwalu Nauki organizowanym w dniach 11-20 września 2003r.

 • Dr hab. inż. J. Kaleta i dr inż. W. Błażejewski przygotowali wykład z prezentacją pt. ” Samochody na gaz? Dlaczego nie!”,
 • Doktoranci: Ł. Maciejewski i J. Bomba przygotowali wykład z prezentacją pt. „Nowoczesne materiały w górach”,
 • Prof. K. Maruszewski, przygotował wykład i prezentację pt. „Nanomateriały”,
 • Dr hab. inż. M. Kozłowski przygotował wykład z prezentacją pt. „Odpady z tworzyw sztucznych – kosz i co dalej?”.

15 stycznia 2003r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra inż. Mirosława Bociana pt. „Analiza procesu identyfikacji podanych elementów mechanicznych poddanych złożonym wzbudzeniom dynamicznym z zastosowaniem modeli nieliniowych”. Promotorem pracy był dr hab. inż. M. Kulisiewicz, prof. nadzw.