Radosław Iwankiewicz

Urodziłem się 6 lutego 1953 roku we Wrocławiu, gdzie ukończyłem w 1969 roku II Liceum Ogó́lnokształcące, a w 1974 roku, z wyróżnieniem, studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej, w specjalności: Teoria Konstrukcji. W latach 1974 – 1977 odbyłem studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej. Pracę doktorską w dziedzinie dynamiki konstrukcji, p.t. ”Studium dynamiki kratowego dźwigara mostu kolejowego pod obciążeniem ruchomym” obroniłem 26 września 1978 roku w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Wroclawskiej. Habilitację w dyscyplinie mechanika otrzymałem w dniu 2 czerwca 1993 roku na podstawie pracy ”Metody stochastyczne w zagadnieniach układów dynamicznych poddanych losowym seriom impulsów” obronionej przed Radą Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

Pracę na Politechnice Wrocławskiej rozpocząłem 4 września 1974 roku na stanowisku asystenta stażysty. Po studiach doktoranckich (1974-1977) od 1977 do 1978 roku byłem starszym asystentem, a od 1978 do 1987 r. adiunktem w Instytucie Inżynierii Lądowej. Od 1987 do 1996r. byłem adiunktem w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej. Od lipca 1996
roku do kwietnia 2005 roku pozostawałem na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Wrocławskiej (od kwietnia 1998 do kwietnia 2005 roku na urlopie bezpłatnym).
W okresie 1978 – 1979 r. odbyłem roczny staż naukowy w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki P.A.N. w Warszawie. W okresie 1984 – 1985 r. przebywałem na ośmiomiesięcznym stypendium naukowym Rządu Francuskiego, w Laboratoire de Mecanique et Technologie–Universite Paris VI/C.N.R.S./E.N.S.E.T. w Cachan. Od września 1994 roku do maja 1995 roku bylem zatrudniony, jako profesor wizytujący, na Uniwersytecie w Aalborgu (Dania). Od września do listopada 1995 roku przebywałem, jako stypendysta D.A.A.D. (Studienaufenthalt), na Uniwersytecie Technicznym w Monachium.

Od 1 marca 1998 roku do 28 lutego 2007 roku pełniłem stanowisko profesora (kierownika katedry) mechaniki stosowanej (Murray and Roberts Professor (Chair) of Applied Mechanics), w School of Mechanical Engineering, University of the Witwatersrand, Johannesburg, w Republice Południowej Afryki. W międzyczasie, w maju i czerwcu 2003 roku, przebywałem przez okres dwóch  miesięcy jako profesor wizytujący, na Uniwersytecie w Aalborgu oraz przez rok od marca 2004 do lutego 2005 roku jako profesor wizytujący (DAAD Chair: Mechanics for Global Engineers), na Uniwersytecie Technicznym Hamburg-Harburg.

Od 1 marca 2007 roku jestem profesorem na Uniwersytecie Technicznym Hamburg-Harburg. Główną dziedziną mojej pracy naukowej są stochastyczne problemy dynamiki i niezawodności konstrukcji oraz metody stochastyczne (stochastyczne modelowanie) w mechanice. W szczególności od wielu lat zajmuje się dynamiką i niezawodnością układów poddanych losowym seriom impulsów, a od niedawna także metodami stochastycznymi w mechanice nanomateriałów. Rozwijałem w tym zakresie metody analityczne, dokładne i przybliżone, związane z zastosowaniem metod procesów stochastycznych (przede wszystkim procesów punktowych) oraz stochastycznych równań różniczkowych.

Jestem autorem i współautorem 94 publikacji naukowych, a w tej liczbie: 3 monografii, 32 artykułów w czasopismach naukowych, 37 publikacji w materiałach konferencji międzynarodowych oraz 22 publikacji w materiałach konferencji krajowych. Jestem autorem i współautorem ponad 30 referatów na naukowe konferencje krajowe oraz ponad 50 referatów na konferencje zagraniczne (m.in. w Bułgarii, Chinach, Danii, Francji, Grecji, Japonii, Korei Płd., Niemczech, Norwegii, Portugalii, Republice Południowej Afryki, Rosji, U.S.A, na Węgrzech i we Włoszech).
Bylem promotorem 4 zakończonych przewodów doktorskich.
W latach 1986–1990 moje badania były finansowane przez C.P.B.P.02.02 koordynowany przez I.P.P.T. P.A.N. oraz przez C.P.B.P. 01.02 ”Wykorzystanie metod matematycznych w technice” koordynowany przez Politechnikę Wrocławską. W latach 1991–1998 bylem kierownikiem i wykonawcą projektów badawczych w ramach K.B.N. W latach 1998–2007 prowadziłem projekty badawcze finansowane przez National Research Foundation (N.R.F.) w R.P.A.
Z wieloma ośrodkami naukowymi i uczonymi w świecie prowadziłem i nadal prowadzę współpracę naukową polegającą na podejmowaniu wspólnych tematów badawczych i w konsekwencji publikowaniu prac oraz na organizowaniu krótkich, specjalistycznych cykli wykładów. Od roku 1988 współpracuję, w dziedzinie dynamiki stochastycznej, z Uniwersytetem w Aalborgu w Danii. Przez szereg lat współpracowałem w dziedzinie niezawodności konstrukcji z Uniwersytetem Technicznym w Monachium. Od kilku lat współpracuję z University of Northampton, w Wielkiej Brytanii (dynamika urządzeń wyciągowych), z Uniwersytetami w Palermo oraz Chieti-Pescara, we Włoszech (dynamika stochastyczna) oraz z Politechniką Warszawską (w dziedzinie mechaniki nanomaterialów). Ostatnio współpracuję w dziedzinie dynamiki także z University of Aberdeen, w Szkocji.
Prowadziłem wykłady i ćwiczenia ze Statyki i Dynamiki Budowli Wydziale Budownictwa Lądowego, z Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów na Wydziałach: Mechanicznym, Mechaniczno – Energetycznym, Elektrycznym oraz Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, wykłady z Mechaniki Stosowanej, Drgań Mechanicznych i Zastosowań Procesów Stochastycznych w Matematyce Finansowej na Uniwersytecie Witwatersrandu w Johannesburgu, wykłady z Mechaniki Stosowanej i Teorii Drgań na Uniwersytecie Technicznym Hamburg-Harburg a także wykłady seminaryjne i wykłady dla doktorantów n.t. Dynamiki Stochastycznej na Politechnice Wrocławskiej oraz na Uniwersytetach w Aalborgu, Johannesburgu, Kopenhadze, Paryżu, Palermo, Reggio Calabria i Rzymie.

W latach 1987–1990 pełniłem funkcję sekretarza naukowego C.P.B.P.01.02 ”Wykorzystanie metod matematycznych w technice”. Byłem członkiem Zespołu Metod Stochastycznych w Mechanice i Sekcji Dynamiki Układów Materialnych Komitetu Mechaniki P.A.N. oraz członkiem Komisji Mechaniki i Budownictwa Oddziału P.A.N. we Wrocławiu.
Jestem członkiem: Working Group 7.5 ”Reliability and Optimization of Structural Systems” w ramach I.F.I.P. (International Federation of Information Processing), Scientific Committee on Stochastic Dynamics (SC2) w ramach IASSAR (The International Association for Structural Safety and Reliability) oraz Rady Wydawniczej czasopisma naukowego: Probabilistic Engineering Mechanics. Poza tym należę do: Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), South African Association for Theoretical and Applied Mechanics oraz GAMM (Gesellschaft fur Angewandte Mathematik und Mechanik).

Otrzymałem nagrody naukowe: wyróżnienie im. Profesora Witolda Wierzbickiego przyznane przez PZITB za osiągnięte w czasie studiów wyniki w przedmiotach z zakresu mechaniki budowli (1974r.), indywidualną nagrodę III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1979r.), zespołową nagrodę II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1988 r) oraz nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za książkę (1996r.). Kilkakrotnie otrzymałem nagrody naukowe Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz nagrody dydaktyczne Dziekana.

Jestem odznaczony Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej.
Znam biegle języki: angielski i francuski, dobrze niemiecki, rosyjski i w łoski oraz w stopniu podstawowym hiszpański.

Dnia 13 listopada 2008 roku.