Biuletyn I-19 Nr 1 od 1 października do 15 listopada 1999

Rada Instytutu

13 października 99 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej. Jej tematem była informacja o realizacji tematów badawczych finansowanych z funduszu na działalność statutową otwartych w 1998r. i aneksowanych w roku 1999.

Pozytywnie zaopiniowano wniosek mgr inż. Przemysława STRÓŻYKA o wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie Mechanika na temat: Rola fluorku sodu w zmianach właściwości mechanicznych kości. Na promotora wyznaczono prof. dra hab. inż. Romualda BĘDZIŃSKIEGO.

18 listopada 99 r. odbyło się w Instytucie posiedzenie Komisji Rady Wydziału Mechanicznego ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie Mechanika.

Przyjęto i dopuszczono do publicznej obrony pracę doktorską mgr inż. Wojciecha BŁAŻEJEWSKIEGO pt. Wpływ struktury nawijania włókna na wytrzymałość elementów walcowych wykonanych z kompozytu epoksydowo-szklanego.
Promotor: dr hab. inż. Radosław IWANKIEWICZ, prof. nadzw. PWr. Obrona została wyznaczona na 3 grudnia 1999 r.

Sprawy osobowe i organizacyjne

 • Od 1 października 1999 r. Zakład Dynamiki powiększył się o Pracownię Recyklingu Tworzyw Sztucznych i nowych pracowników. Są to:
 • dr inż. Anna KOZŁOWSKA
 • dr inż. Marek KOZŁOWSKI

doktoranci:

 • mgr inż. Przemysław OLSZYŃSKI
 • mgr inż. Izabela LACH
 • Zatrudniona została:
 • mgr inż. Monika CZASŁAWSKA

oraz asystent stażysta Mariusz KRYG student V roku

 • Przybyli nowi doktoranci:
 • mgr inż. Paweł CHMIELARCZYK

(promotor: dr hab. inż. Jerzy KALETA)

 • mgr inż. Elżbieta GABRYŚ

(promotor: dr hab. inż. Marek RYBACZUK)

 • Na zebraniu 8 listopada 99 r. Vice-Przewodniczącym Przedstawicielstwa Pracowniczego PWr. wybrano Pana Czesława CZURYŁĘ gratulujemy.
 • Z okazji Święta Politechniki Wrocławskiej za osiągnięcia w działalności zawodowej zostali uhonorowani:
 1. Medalem Edukacji Narodowej:
  • dr inż. Tadeusz GRZEGORZEWICZ
 2. Złotymi Odznakami Politechniki Wrocławskiej:
  • dr inż. Leszek KORUSIEWICZ
  • dr inż. Jan STASIEŃKO
  • dr inż. Wiesław ŚRÓDKA
  • dr inż. Grażyna ZIĘTEK
 3. Nagrodami Rektora:
  • dr hab. inż. Jerzy KALETA
  • dr inż. Jan KAŁWAK
  • dr inż. Grzegorz PĘKALSKI
  • dr inż. Stanisław PIESIAK
  • dr inż. Andrzej PSZONKA
 4. Nagrodą Dziekana:
  • dr inż. Tadeusz GRZEGORZEWICZ
 5. Nagrodami Dyrektora Instytutu:
  • mgr inż. Bogdan BANAŚ
  • mgr inż. Karol BARANOWSKI
  • Czesław CZURYŁO
  • mgr Grażyna KOŃCZAL
  • Jan ORŁOWSKI
  • Grażyna PIERZCHAŁA
  • Teresa PTAK
  • mgr inż. Edward WICZKOWSKI

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego wręczono nagrody najlepszym absolwentom Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 1998/99. Laureatami zostali między innymi absolwenci Wydziału Mechanicz nego i Indywidualnego Toku Studiów. Są to: Przemysław MOCZKO i Tomasz WOJTASIK.
Serdecznie gratulujemy

Działalność naukowo-badawcza

Aktualnie realizowane są 3 granty:

 1. GRANT KBN
  1. Układy mechaniczne i materiały poddane losowym obciążeniom impulsowym rozwój metod dynamiki stochastycznej identyfikacji układów oraz badań materiałów kierowany przez dra hab. inż. Macieja KULISIEWICZA, prof. nadzw.PWr.
  2. Nieniszczące diagnozowanie ferromagnetyków obciążonych zmęczeniowo kierowany przez dra hab. inż. Jerzego KALETĘ.
 2. GRANT Phare Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  1. Fraktalne modele procesów wzrostu i fizjologii wybranych układów naczyniowych mózgu dra hab. inż. Marka RYBACZUKA.
 • Od 1 października do 15 listopada 1999r. wpłynęło 16 zleceń drobnych (wszystkie do Zakładu Materiałoznawstwa).

W tym samym okresie wystawiono faktury do 17 zleceń drobnych.

 • Prowadzone są prace w zakresie projektowania, wytwarzania i badań kompozytów polimerowych.

Na zlecenie TU Drezno opracowywana jest technologia wytwarzania nawijanych rur epoksydowo-szklanych wg programowanych struktur. Wykonano rury próbne oraz prowadzi się badania ciśnieniowe.

Trwają również badania rur z kompozytów epoksydowo-szklanych (skręcanie, zginanie, ściskanie) na zlecenie Zakładu Doświadczalnego III w Międzylesiu.

 • Instytut wystąpił do Zakładów Volkswagen Motor Polska Polkowice z ofertą przeprowadzenia kursów szkoleniowych z zakresu materiałoznawstwa i badania właściwości mechanicznych materiałów stosowanych do budowy silników wysokoprężnych.

Podobne oferty są przygotowywane dla zakładów Amica Wronki oraz Polar Wrocław. 

Współpraca z zagranicą

 1. Od 25 października do 21 grudnia 1999r. przebywa w naszym Instytucie dr Olesander CYRULNYK z FMI VAN ze Lwowa (Ukraina). W czasie wizyty wygłosi cykl wykładów oraz kontynuować będzie badania z zakresu mechaniki pękania.
 2. Od 20 do 26 października 1999r. dr inż. Mieczysław SZATA i dr inż. Stanisław PIESIAK przebywali w Uniwersytecie Technicznym w CLUJ-NOPOCA (Rumunia). Byli gośćmi prof. Radu ORBANA Kierownika Katedry Materiałoznawstwa i Technologii Materiałów. Pobyt był rewizytą goście z Rumunii przebywali w naszym Instytucie w ubiegłym roku. Współpraca między naszymi jednostkami prowadzona jest zgodnie z umową, w ramach której przygotowywane są wspólne aplikacje o granty europejskie.
 3. Od 03 do 07 listopada 1999r. przebywali w naszym Instytucie goście z Uniwersytetu SIEGEN (Niemcy); prof. H. J. CHRIST, dr U. KRUPP oraz dipl. Ing. P. LEZUO. Na seminarium 4 listopada 99 r. przedstawili informację o działalności badawczej swojego Instytutu (Institut für Werkstofftechnik) oraz wygłosili w języku angielskim następujące referaty:
  • Korozja wysokotemperaturowa, azotowanie stopów na bazie niklu.
  • Porównanie izoterm i własności w zakresie zmęczenia cieplno – mechanicznego w odniesieniu do materiałów żaroodpornych.
  • Przemiana martenzytyczna indukowana odkształceniem plastycznym:.
 4. Od 13 do 17 listopada 99r. przebywali w naszej Uczelni – na wniosek między innymi naszego Instytutu – REKTOR Uniwersytetu w Karlsruhe (Niemcy) prof. Sigmar WITTIG oraz prof. Günter ERNST. Goście brali udział w obchodach Święta Politechniki Wrocławskiej oraz uczestniczyli w uroczystym podpisaniu protokołu wykonawczego do umowy o współpracy między naszymi uczelniami.

Aktualnie realizowane są w Instytucie 3 międzynarodowe projekty badawcze z trzema ośrodkami zagranicznymi:

 1. Modele teoretyczne i empiryczne zmęczenia materiałów i doświadczalne metody ich weryfikacji Lwów (Ukraina).
 2. Przemiana martenzytyczna indukowana odkształceniem Siegen (Niemcy).
 3. Zastosowanie pomiarów pola magnetycznego i temperatury w celu badania własności zmęczeniowych Essen (Niemcy).

Dydaktyka

 • Sala dydaktyczna 204a w Zakładzie Materiałoznawstwa została przystosowana do obsługi procesu dydaktycznego: Ćwiczenia Laboratoryjne z Materiałoznawstwa, w systemie komputerowym pracującym w sieci lokalnej.
 • Przygotowano autorski program umożliwiający interaktywne korzystanie z systemu przez studentów prowadzących obserwacje mikroskopowe.
 • Przygotowano 6 stanowisk wykorzystując aktualnie nie używane komputery PC 386/PS.
 • Planowane jest (po uzyskaniu środków finansowych na zakup komputerów) rozszerzenie lokalnej sieci komputerowej na pozostałe 2 sale do zajęć laboratoryjnych,

Inwestycje i remonty

 • Zakończony został remont daszku przybudówki nad Laboratorium Dynamiki,
  dach2
 • Jeszcze w grudniu br. będzie zakończony remont sali dydaktycznej 208 dla potrzeb Zakładu Materiałoznawstwa,
 • W najbliższym czasie czeka nas:
 • remont szatni i portierni w budynku B-1,
 • kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej i modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach Zakładu Materiałoznawstwa,
 • remont pomieszczeń 209 oraz 207a i b.

Zakupy aparaturowe i oprogramowania

 • Zakupiono program PB Quant do mikroskopu JEOL oraz komputer Pentium III 450.
 • Dzięki dofinansowaniu z KBN otrzymaliśmy nową wersję programu MATHEMATICA wersja 4.
 • Przedłużona została licencja na system MATLAB wersja 5.3.
 • Otrzymaliśmy najnowszą wersję (1.1) pakietu FEMLAB.