Likwidacja instytutu

Zarządzenie wewnętrzne 62/2014 przekształciło instytutową Katedrę Mechaniki i Inżynierii Materiałowej (W10/I19/K1) w wydziałową Katedrę Mechaniki i Inżynierii Materiałowej (W10/K10) oraz zlikwidowało Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej.

Na mocy zarządzenia dotychczasowe wydzielone mienie katedry instytutowej Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej staje się wydzielonym mieniem katedry wydziałowej, a pozostałe mienie Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej staje się mieniem Wydziału Mechanicznego. Dotychczasowi Pracownicy katedry instytutowej stają się pracownikami katedry wydziałowej.

Dr inż. Jerzy Tadeusz Baranek

W dniu 30 kwietnia odszedł od nas

Dr inż. Jerzy Tadeusz Baranek

Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej w latach 1963-2004.

Zastępca dyrektora Instytutu w latach 1981-1984.

Wybitny nauczyciel akademicki z zakresu materiałoznawstwa i inżynierii materiałowej, przyjaciel i nauczyciel wielu pokoleń studentów i doktorantów.

Posiedzenie Rady Instytutu

W dniu 29 stycznia 2014 (środa) o godz. 1315 w sali 117, B-1 odbędzie się posiedzenie Rady Instytutu.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zmiana tematu rozprawy doktorskiej mgra inż. Romana Frątczaka – referuje: dr inż. Wojciech Myszka, Głosowanie tajne – głosują uprawnieni.

3. Wstępne przyjęcie rozprawy doktorskiej mgra inż. Romana Frątczaka, wyznaczenie Recenzentów, powołanie komisji i wyznaczenie zakresu egzaminów doktorskich – referuje: dr inż. Wojciech Myszka, Głosowanie tajne – głosują uprawnieni.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie dyscyplinyMechanika z Instytutu na Wydział z dniem 01.07.2014.

5. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych – referuje: dr inż. Maciej :Lachowicz

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. inż. Mieczysław SZATA, prof. nadzw. PWr


 

Publiczna obrona rozrawy doktorskiej

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia,

że w dniu 15 stycznia 2014 (środa) o godz. 13:15  we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 27, w sali 316, bud. B-1,

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Krzysztofa PATRALSKIEGO

na temat „Model pracy zastawki aortalnej w ujęciu mechaniki ośrodka ciągłego”

Promotor:

prof. dr hab. inż. Piotr KONDERLA – Politechnika Wrocławska

Recenzenci:

  1. prof. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI, czł. koresp.PAN Uniwersytet Zielonogórski
  2. prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI, czł. koresp. PAN Politechnika Śląska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, A-1) we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego (BW) pok.3.5.1, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. inż. Mieczysław Szata, prof. nadzw. PWr

Zmiany organizacyjne w Instytucie

Zarządzenie Wewnętrzne Rektora numer 102/2013 z dnia 31 grudnia 2013 (opublikowane 3 stycznia 2014) dokonało zmian w strukturze wewnętrznej Instytutu:

  1. Przestał istnieć Zakład  Materiałoznawstwa, a jego pracownicy stali się pracownikami wydziałowej Katedry Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa.
  2. Pozostałe dwa zakłady (Mechaniki Układów Ciągłych i Mechaniki Układów Dyskretnych) zostały przekształcone w instytutową Katedrę Mechaniki i Inżynierii Materiałowej (W10/I19/K1).