Procedury Badawcze

 1. Próba rozciągania.
 2. Określenie odporności na pękanie w płaskim stanie odkształcenia
 3. Badania zmęczenieniowe
 4. Wyznaczenie ilości austenitu szczątkowego metodą dyfrakcji rentgenowskiej
 5. Pomiar naprężeń własnych metodą dyfrakcji rentgenowskiej
 6. Określenie mikrostruktury grafitu w żeliwie
 7. Określenie mikrostruktury osnowy metalowej żeliwa szarego sferoidalnego i ciągliwego
 8. Mikroskopowe określanie wielkości ziarna (metoda porównawcza)
 9. Badania makrostruktury stali. Próba głębokiego trawienia
 10. Określenie udziału faz za pomocą mikroskopii świetlnej (met. punktową za pomocą cyfrowego analizatora obrazu)
 11. Pomiar grubości powłok metalowych i warstw tlenkowych metodą mikroskopową
 12. Badania makroskopowe: próba Baumanna
 13. Określenie umownej grubości warstwy nawęglanej i zahartowanej
 14. Pomiar twardości metali sposobem Vickersa
 15. Próba twardości złączy spawanych
 16. Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych