Biuletyn I-19 Nr 2

Sprawy osobowe i organizacyjne

Dr inż. Wojciech MYSZKA pełnić będzie funkcję Pełnomocnika Prorektora ds. Informatyzacji Procesu Nauczania od 1 listopada 1999 r. do 31 sierpnia 2000 r.

W uzupełnieniu informacji (podanej w nr 1 Biuletynu) dotyczącej osób nagrodzonych z okazji Święta Politechniki Wrocławskiej podajemy, że nagrodę Dziekana otrzymali (oprócz dra inż. T. Grzegorzewicza) także drinż. Lidia PĘKALSKA idrinż. Mieczysław SZATA.

Prezes Rady Ministrów Jerzy BUZEK nagrodził za wybitne osiągnięcia krajowe naukowo-techniczne zespół Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Dionizego DUDKA w składzie: prof. dr hab. inż. Eugeniusz RUSIŃSKI, dr inż. Jerzy CZMOCHOWSKI, dr inż. Krzysztof DUDEK, drinż. Adam KRAJCZYK, dr inż. Lidia PĘKALSKA, dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, inż. Zbigniew KAMIŃSKI, mgr inż. Norbert WOCKA, mgr inż. Bogusław DRABIK.

20 grudnia 1999 r. odbyło się spotkanie absolwentów Indywidualnego Toku Studiów. Uczestniczyli w nim: Prorektor ds. Dydaktyki prof. Jerzy ŚWIĄTEK, Dziekan W-10 prof. Wacław KOLLEK, prof. Wacław KASPRZAK, prodziekani, dyrektorzy Instytutów oraz prowadzący zajęcia na ITS.

Wszyscy absolwenci otrzymali upominki książkowe. Symboliczną lampką szampana wzniesiono toast za Ich pomyślność.

Z okazji 70 urodzin prof. dr hab. inż. Mariana NOWAKA 23 grudnia 1999 r. odbyło się uroczyste kolegium dyrektorskie. W spotkaniu oprócz Jubilata i stałych jego członków w kolegium uczestniczyli: prof. Z. GABRYSZEWSKI, prof. Wacław KASPRZAK, oraz dr inż. Mieczysław SZATA. Jubilatowi podziękowano za wieloletnią pracę naukową i dydaktyczną. Spotkanie upłynęło wciepłej atmosferze.
img1

15 lutego br. odbyło się zebranie pracowników Instytutu rozpoczynające semestr letni.

Współpraca z zagranicą

  • Od 24 do 29 listopada 1999 r. prof. Wacław KASPRZAK i dr hab. inż. Marek RYBACZUK brali udział w Międzynarodowej Konferencji WORKSHOP SIMILARITY METHODS w Stuttgarcie (Niemcy).

 

 • Od 5 do 19 grudnia 1999 r. mgr inż. Paweł CHMIELARCZYK przebywał na zaproszenie prof. H. J. CHRISTA na Uniwersytecie w Siegen (Niemcy). Wyjazd był organizowany w ramach międzynarodowego projektu badawczego. Opiekunem Pana P. CHMIELARCZYKA był dypl. Ing. P. LEZUO z Institut für Werkstofftechnik. Mgr inż. Paweł CHMIELARCZYK uczestniczył w seminariach instytutowych ibadaniach laboratoryjnych. Efektem wizyty jest nawiązanie wielu kontaktów, które przyczynią się do zacieśnienia współpracy między naszymi uczelniami.
  includegraphics [width=8cm]{Image2}

 

 

 • 14 grudnia 1999 r. przebywał w naszym Instytucie dr Andriy KRYSHTAFOVYCH z Lwowskiego Instytutu Stosowanych Problemów Mechaniki i Matematyki. 17grudnia wygłosił referat na Seminarium Dynamiki pt. ,,Two-dimensional problems oninteraction of anisotropic bodies imperfect thermal and mechanical contact”.

 

 

 • 21 grudnia 1999 r. zakończył swój pobyt w naszym Instytucie dr Olesander CYRULNYK z FMI VAN ze Lwowa (Ukraina).

 

 

 • 28 stycznia 2000 r. dr inż. Mieczysław SZATA gościł w TU Drezno (Niemcy). Celem wizyty były sprawy organizacyjne związane z VI Letnią Szkołą Mechaniki Pękania.

 

Działalność naukowo-badawcza

  • 3 grudnia 1999 r. odbyła się publiczna dyskusja na rozprawą doktorską mgra inż. Wojciecha BŁAŻEJEWSKIEGO pt. ”WPŁYW STRUKTURY NAWIJANIA WŁÓKNA NA WYTRZYMAŁOŚĆ ELEMENTÓW WALCOWYCH WYKONANYCH Z KOMPOZYTU EPOKSYDOWO-SZKLANEGO”.Promotorem pracy jest dr hab. inż. Radosław IWANKIEWICZ, prof. nadzw. PWr.Pozytywne recenzje przedłożyli: prof. Leszek GOŁASKI (Politechnika Świętokrzyska) i dr hab. inż. Jerzy KALETA (Politechnika Wrocławska). 

 

 • Instytut zgłosił 8 projektów badawczych (grantów) do KBN (edycja styczeń 2000 r.).
   1. ,,Metoda kompleksowej oceny porównawczej rur kompozytowych opracowanie podstaw doświadczalnych oraz procedury” (projekt badawczy), kierownikiem projektu jest dr inż. Andrzej BEŁZOWSKI.

   

 • ,,Prognoza rozwoju technologii” (projekt zwykły), kierownikiem projektu jest prof. Wacław KASPRZAK.
 • ,,Budowa typoszeregu przenośnych i półstałych wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych” (projekt celowy), kierownikiem projektu jest drhab. inż. Jerzy KALETA.
 • ,,Termoplastyczne kompozyty z włóknami naturalnymi” – (projekt badawczy), kierownikiem projektu jest dr inż. Anna KOZŁOWSKA.
 • ,,Reaktory specjalne” (projekt zamawiany), kierownikiem projektu jest dr inż. Marek KOZŁOWSKI.
 • ,,Nanomateriały organiczne Nanokompozyty polimerowe” (projekt zamawiany), kierownikiem projektu jest dr inż. Marek KOZŁOWSKI.
 • ,,Włókniste kompozyty na bazie mieszanin polimerowych” (projekt młodego badacza), kierownikiem projektu jest mgr inż. Przemysław OLSZYŃSKI.
 • ,,Modyfikacja własności kompozytów polimerowych znapełniaczami naturalnymi” (projekt młodego badacza), kierownikiem projektu jest mgr inż. Izabela LACH.

 

Konferencje

Instytut organizuje dwie Konferencje Naukowe:

  1. VI LETNIA SZKOŁA MECHANIKI PĘKANIA od 13 do 16 czerwca 2000 r. w Dreźnie (Niemcy).Tematem Konferencji będzie: ,,Powstawanie i własności krótkich pęknięć w warunkach obciążeń zmiennych”.

 

 • RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH– od 19 do 22 września 2000 r. w Jeseniku (Czechy).

 

Dydaktyka

  1. Odbyły się zebrania Zespołów Dydaktycznych:
    • Wytrzymałości Materiałów 24 listopada 1999 r.

    

  2. Materiałoznawstwa 17 grudnia 1999 r.
  3. Mechaniki 22 grudnia 1999 r.
  4. Celem spotkań było omówienie spraw bieżących oraz propozycje doskonalenia procesu dydaktycznego. 

 

 • 08 grudnia 1999 r. Pan Bartosz SOLARZ student Wydziału Mechanicznego był dziesięciotysięcznym użytkownikiem Laboratorium Komputerowego, które działa od marca 1998 r. w Zakładzie Dynamiki.

 

 

 • W grudniu 1999 r. ukazał się zbiór zadań z Mechaniki cz. I KINEMATYKA, wydany przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej, którego autorem jest dr inż. Czesław WITKOWSKI.

 

 

 • Dokonano modernizacji pomieszczeń dydaktycznych do zajęć laboratoryjnych z materiałoznawstwa. Do pomieszczeń 204a i b dołączono salę 208, którą wyposażono w nowe meble, mikroskopy świetlne i 6 komputerów PC. Sala 204 otrzymała również 5nowych komputerów PC.Zainstalowano lokalną sieć komputerową. Poprzez serwer zasoby dydaktycznej bazy danych będą udostępnione w witrynach internetowych I-19.W salach dydaktycznych wyposażonych w stanowiska do prowadzenia obserwacji mikroskopowych znajdują się terminale (jako klienci podsieci) z udostępnionymi prawami dostępu do wskazanych baz danych serwera. Znajdują się tam: obrazy struktur metalograficznych próbek oraz ich opisy i charakterystyka, zestawienie właściwości mechanicznych i fizykochemicznych, a także wyciągi z wybranych norm związanych z badanymi próbkami.Algorytm programu obsługującego system dydaktyczny oraz jego praktyczną realizację wykonali studenci ITS Robert GÓRECKI, Daniel LEWANDOWSKI realizujący pracę magisterską pod kierunkiem dr hab. inż. Włodzimierza DUDZIŃSKIEGO, prof. nadzw. PWr. oraz pracownicy Zakładu Materiałoznawstwa.

 

Inwestycje i remonty

  1. Zakończono remont portierni i szatni w budynku B-1.

 

 • Zakończono remont sali 208, która została przekazana dla potrzeb dydaktycznych Zakładu Materiałoznawstwa.

 

 

 • Trwa kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej imodernizacja oświetlenia w pomieszczeniach Zakładu Materiałoznawstwa.

 

Planowane zamierzenia w semestrze letnim 1999/2000

Kolegium dyrektorskie, wspólnie z kierownikami zakładów, na spotkaniu w dniu 02 lutego 2000 r. przyjęło następujące zamierzenia:

A. DŁUGOFALOWE

Rozpoczęcie dyskusji na temat wieloletniego programu rozwoju Instytutu (podobnie na Wydziale), a w tym:

  1. wybór kierunków badawczych, w których istnieje szansa na zdobycie znaczącej pozycji w Europie,

 

 • określenie kierunków dydaktycznych, zarówno realizowanych obecnie jak i nowych.

 

 

 • przyjęcie planów szczegółowych będących następstwem dyskusji o strategii, które obejmować powinny zagadnienia: kadrowe, lokalowe, aparaturowe (laboratoria), kontakty z partnerami zagranicznymi.

 

B. DORAŹNE

Nauka

  • organizacja 2 konferencji (Letnia Szkoła Mechaniki Pękania, Recykling Tworzyw Sztucznych),

 

 • realizacja ustaleń wynikających z terminarza prac habilitacyjnych (konferencje, aparatura itp.),

 

 

 • opracowanie wniosków o granty badawcze KBN; zwiększenie liczby wystąpień,

 

 

 • sprawdzenie możliwości udziału w V Ramowym Programie Europejskim.

 

Współpraca z przemysłem

  • organizacja seminarium prezentującego I-19,

 

 • podjęcie kontaktu z 2 – 3 dużymi firmami.

 

Dydaktyka i kształcenie na stopień doktora

  • przygotowanie posiedzenia RN na temat dydaktyki,

 

 • aktywny udział w dyskusji Wydziałowej na temat punktów kredytowych i siatki kształcenia,

 

 

 • uaktywnienie Zespołów Dydaktycznych,

 

 

 • obrona 1 pracy doktorskiej, zakończenie 1-2 przewodów.

 

Organizacyjne zabezpieczenie działań Instytutu

  • kontynuacja remontów pomieszczeń dydaktycznych,

 

 • racjonalizacja wydatków (szczególnie w grupie – koszty wydziałowe),

 

 

 • dalsze doskonalenie strony www.