Studia Międzyuczelniane

W 2002 roku Instytut wystąpił z inicjatywą uruchomienia studiów międzyuczelnianych. Uruchomiona została strona WWW zawierająca informacje na temat możliwości równoczesnego studiowania na różnych uczelniach Wrocławia: Akademii Medycznej, Akademii Rolniczej, Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim.

Istotą inicjatywy było danie elicie młodzieży możliwości zapoznania się z osiągnięciami całego Wrocławskiego Środowiska Naukowego oraz zdobycia dyplomu dwu kierunków studiów (w ciągu 5 lat).

Studia te pomyślane były tak, by przygotować możliwie najlepiej w oparciu o siły całego środowiska naukowego studentów chcących uprawiać twórczą działalność w trzech grupach zawodów, które według powszechnie akceptowanego rozeznania prognostycznego decydować będą o postępie we wszystkich najnowszych technologiach i to przez najbliższych 50 lat. Do tych grup zawodowych zaliczono specjalistów pracujących w zakresie:

  • biotechnologii,
  • inżynierii materiałowej, rozumianej jako projektowanie materiałów o określonych własnościach,
  • technologii budowy stabilnych struktur atom po atomie pełniących różne funkcje.

Obecnie, wobec zmieniającej sie sytuacji, inicjatywa ta została wstrzymana. Możemy jednak zadeklarować się, że w przypadku zainteresowania tego typu studiami — możemy chętnym pomóc. Prosimy o kontakt na adres biomat@immt.pwr.wroc.pl