Możliwości badawcze Instytutu

Instytut prowadzi prace naukowo-badawcze i ekspertyzy dla potrzeb przemysłu w zakresie: materiałoznawstwa, badań strukturalnych, właściwości zmęczeniowych oraz wytrzymałości materiałów i konstrukcji, mechaniki maszyn i urządzeń, teorii sprężystości i plastyczności oraz reologii tworzyw polimerowych i kompozytów wzmocnionych.

Zakres zainteresowań naukowych pracowników oraz wyposażenie laboratoryjnie Instytutu jest przystosowane do analizy oraz diagnostyki awarii technicznych konstrukcji oraz elementów maszyn i urządzeń przemysłowych. Posiadane wyposażenie umożliwia odtwarzanie atestów materiałowych opracowywanie nowych technologii wytwarzania materiałów a ponadto projektowanie, syntezę i aplikacje nowoczesnych, zaawansowanych materiałów funkcjonalnych produkowanych w oparciu o technologię zol-żel oraz projektowanie nowych materiałów polimerowych o specjalnych właściwościach użytkowych (dziedziny zastosowań: medycyna, elektronika, motoryzacja, budownictwo) oraz rozwój technologii recyklingu tworzyw sztucznych.

Instytut dysponuje różnorodnym, nowoczesnym sprzętem badawczym, obliczeniowym i eksperymentalnym. Wyposażony jest w nowoczesne maszyny do badań wytrzymałościowych, dynamicznych, zmęczeniowych i własności magnetycznych materiałów ferromagnetycznych oraz urządzenia do badań mikroskopowych i strukturalnych (mikroskopy świetlne i elektronowe, transmisyjne i skaningowe sprzężone z mikroanalizatorami rentgenowskimi, laboratoryjny piec próżniowy, dyfraktometry rentgenowskie do badania tekstury, analizy fazowej oraz naprężeń wewnętrznych) i wiele innych urządzeń najnowszej generacji.

Od początku istnienia Instytut świadczył usługi na rzecz innych jednostek Uczelni oraz Gospodarki Narodowej tak w zakresie rutynowych badań jak ekspertyz i opinii oraz prac o charakterze badawczym.

2 czerwca 2004 Dyrektor Instytutu po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Instytutu powołał Laboratorium Badawcze Materiałów Konstrukcyjnych. Laboratorium korzysta ze sprzętu i kadr Instytutu, bez zmiany wewnętrznej struktury w zakresie istniejących Laboratoriów.

Laboratorium jest w ostatnim etapie wdrażania systemu jakości zgodnie z normą PN/EN ISO IEC 17025:2001 i zostanie zgłoszone do akredytacji przez PCA włączając się do istniejącej na Politechnice Wrocławskiej sieci laboratoriów akredytowanych.

W uzyskaniu akredytacji wspomagani byliśmy przez program Unii Europejskiej Phare "Certyfikacja i Normy. Faza III". Korzystaliśmy z pomocy ekspertów francuskiego konsorcjum AFNOR.