Biuletyn I-19 Nr 7 od 11.03.2002 do 30.09.2002

Rada Instytutu

 • Na posiedzeniu 29 kwietnia 2002r. Rada Naukowo – Dydaktyczna w głosowaniu tajnym wybrała Dyrektora Instytutu na nową kadencję 2002/2005. Obowiązki powierzono drowi hab. inż. Jerzemu Kalecie.
 • Na posiedzeniu 06 maja 2002r. Rada N-D w głosowaniu tajnym dokonała wyboru Zastępców Dyrektora Instytutu.
  • Zastępcą Dyrektora Instytutu ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem został wybrany dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof.nadzw.
  • Zastępcą Dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki został wybrany dr inż. Stanisław Piesiak.

 • Na posiedzeniu 26 września 2002r. pozytywnie zaopiniowano wniosek o częściowe zatrudnienie prof. Mariana Nowaka.

Pozytywnie zaopiniowano powołanie dwóch nowych Zakładów Dydaktycznych:

 1. Mechaniki Układów Dyskretnych pod kierownictwem dra hab. inż. Macieja Kulisiewicza
 2. Mechaniki Ośrodków Ciągłych pod kierownictwem dra hab. inż. Jerzego Kalety

Jednocześnie pozytywnie zaopiniowano powołanie istniejącego dotychczas Zakładu, a mianowicie:

 • Materiałoznawstwa pod kierownictwem dra hab. inż. Włodzimierza Dudzińskiego

Posiedzenia Komisji Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Mechanika

 • 08 marca 2002r. Komisja Rady Wydziału Mechanicznego ds. Przewodów Doktorskich w dyscyplinie Mechanika z działem recenzentów przyjęła rozprawę doktorską mgra inż. Krzysztofa Widanki, a 22 marca br. odbyła się jej publiczna obrona.
 • 27 marca 2002r. Rada Wydziału nadała mgrowi inż. Krzysztofowi Widance stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie Mechaniki.
 • 01 lipca 2002r. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek mgra inż. Daniela Lewandowskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego nt. ,,Identyfikacja tłumienia w wybranych układach mechanicznych z cieczą magnetoreologiczną”, a 10 lipca br. Rada Wydziału Mechanicznego wszczęła przewód doktorski i wyznaczyła na promotora dra hab. inż. Jerzego Kaletę.

Sprawy osobowe i organizacyjne

 • 08 kwietnia 2002r. rozpoczął pracę w naszym Instytucie Pan Sławomir Kozar, zatrudniony jako pracownik techniczny w Pracowni Recyklingu Tworzyw Sztucznych.
 • 26 września 2002r. w Klubie Studenckim odbyło się kameralne spotkanie z okazji 70 lecia urodzin prof. Wacława Kasprzaka.

Współpraca z zagranicą

 • od 08 do 11 kwietnia 2002r. na Wystawie Technologii i Wytwarzania Materiałów Kompozytowych (JEC) w Paryżu (Francja) przebywali dr inż. W. Błażejewski, mgr inż. B. Fassa oraz mgr inż. W. Wiśniewski.
 • od 15 do 20 czerwca 2002r. dr inż. Marek Kozłowski przebywał w University of Minko, Guimaraes (Portugalia).
 • od 24 czerwca do 19 lipca 2002r. prof. W. Dudziński przebywał w Technische Universität Essen, gdzie prowadził badania nad przemianą martenzytyczną w nanowarstwach stali austenitycznej odkształconej plastycznie.
 • od 22 lipca do 09 sierpnia 2002r. prof. W. Dudziński przebywał w Technische Universität Hannover, gdzie prowadził badania ruchliwości dyslokacji w stopach Al z Mg i Mn. Wygłosił również cykl wykładów na temat zastosowania metod transmisyjnej mikroskopii elektronowej w badaniach strukturalnych.
 • od 18 do 21 lipca br. dr inż. Marek Kozłowski przebywał w Brukseli w siedzibie Komisji Europejskiej w celu negocjacji grantu finansującego działalność Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów (Materials Recycling Center of Excellence MAREC).
 • od 31 sierpnia do 14 września br. mgr inż. Bartłomiej Fassa uczestniczył w zajęciach Letniej Szkoły Naukowej w NATO ASI Termodynamics Microstructures and Plasticity – Frejus we Francji.
 • od 29 września do 01 października 2001r. dr hab. inż. Jerzy Kaleta oraz dr inż. Wojciech Błażejewski przebywali w Technische Universität Dresden – Niemcy.
 • od 05 do 08 września 2002r. przebywali w naszym Instytucie członkowie Komitetu Naukowego Letnich Szkół ,,Mechaniki Pękania”: prof. J. Miller z University of Sheffield (Wielka Brytania), prof. Laszlo Toth z University of Miskolc (Węgry) oraz prof. V.V. Panasiuk i prof. Ihor Dmytrokh z FMI Lwów (Ukraina).
 • od 04 do 08 maja 2002r. gościł w Instytucie prof. Martin Maier z Universität Kaiserslauter (Niemcy).
 • od 11 do 18 lipca 2002r. gościł w Instytucie prof. Günter Ernst z Universität Kaiserslauter (Niemcy).
 • od 01 do 04 sierpnia 2002r, przebywał w Instytucie dyrektor Niemieckiej Agencji Kosmicznej DLR w Köln prof. S. Wittig. Prof. S. Wittig, wieloletni Rektor Universität Karlsruhe oraz promotor aktywnej wymiany kadry naukowej pomiędzy naszymi uczelniami, zaproponował współpracę naukową z DLR. Prof. S. Wittig został przyjęty przez Prorektora Prof. J. Świątka.
 • od 07 sierpnia 2002r. Instytut odwiedziła delegacja Technische Universität Dresden w składzie; A. Post (Kanclerz Uniwersytetu), prof. W. Hufenbach – Dyrektor Instytutu Tworzyw Sztucznych i Lekkich Konstrukcji oraz Dr H. Kroll z tegoż Instytutu.

  Delegacji akademickiej towarzyszył Dr J. Lorenz, Dyrektor ds. Naukowych Koncernu ThyssenKrupp. Celem wizyty, w trakcie której przeprowadzono rozmowę z Prorektorem prof. J. Świątkiem oraz Dziekanem prof. W. Kollekiem, były możliwości kształcenia kadr na potrzeby koncernu ThyssenKrupp w Polsce.

 • W 2002 r. kontynuowano wymianę osobową w ramach umów międzyrządowych z uczelniami:
  1. Uniwersytetem w Siegen, Niemcy
  2. Instytutem Fizyko – Mechanicznym Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie, Ukraina Wymiana ta była dofinansowana przez KBN.

Działalność naukowo-badawcza

 • W marcu 2002 r. Instytut otrzymał, na zgłoszone w lipcu 2001 r. do KBN projekty badawcze, finansowanie 2. projektów tzw. Młodego Badacza.
  1. ,,Badanie tłumienia w wybranych cieczach magnetoreologicznych w następstwie obciążeń cyklicznych” – mgr inż. Daniel Lewandowski.
  2. ,,Zmienność wybranych efektów krzyżowych a kinetyką przemiany martenzytycznej indukowanej cyklicznym odkształceniem plastycznym” – mgr inż. Wojciech Wiśniewski.

 • W lipcu 2002r. zgłoszono do KBN 14 projektów badawczych (grantów), w tym: 6 projektów trzyletnich, są to:
  1. ,,Polimerowe kompozyty hybrydowe z włóknami naturalnymi” – dr inż. Anna Kozłowska.
  2. ,,Opracowanie wielodetektorowego systemu detekcyjnego do detekcji elektronów w elektronowym mikroskopie skaningowym niskonapięciowym” – dr inż. Jan Hejna.
  3. ,,Identyfikacja dynamicznych układów mechanicznych z wykorzystaniem nieliniowych modeli zdegenerowanych – materiały, modele reologiczne, modele dynamiczne, dyssypacja energii” dr hab. inż. Maciej Kulisiewicz – prof.nadzw.
  4. ,,Opracowanie stali spiekanych przeznaczonych do utwardzania powierzchniowego metodą azotowania plazmowego” – dr inż. Krzysztof Widanka
  5. ,,Analiza możliwości zastosowania wysokojakościowych stali odpornych na zużywanie ścierne na elementy koparek węgla brunatnego” – dr inż. Grzegorz Pękalski.
  6. ,,Inteligentne leki i aktywne materiały dla analityki medycznej uzyskiwane w technologii zol – żel” – dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski, prof.nadzw.

  oraz 8 projektów dwuletnich (Młodego Badacza):

  1. ,,Identyfikacja modelu magneto-mechanicznego wybranego materiału wykazującego gigantyczną magnetostrykcję” – mgr inż. Jacek Bomba.
  2. ,,Identyfikacja tłumienia układu adaptacyjnego z cieczą magnetoreologiczną” – mgr inż. Piotr Zając.
  3. ,,Fraktalne modelowanie matryc uzyskiwanych w technologii zol – żel” – mgr inż. Marcin Grzegorczyk.
  4. ,,Kinetyka atermicznej przemiany martenzytycznej w foliach z materiałów z pamięcią kształtu” – mgr inż. Bartłomiej Fassa.
  5. ,,Modelowanie zjawiska tłumienia drgań w rurach skręcanych cyklicznie z wykorzystaniem nieliniowych metod identyfikacji” – mgr inż. Marjusz Wajda.
  6. ,,Otrzymywanie materiałów polimer organiczny – polimer nieorganiczny techniką zol – żel” – mgr inż. Iwona Zaręba-Grodź.
  7. ,,Otrzymywanie i zbadanie domieszkowanych matryc krzemionkowych otrzymanych metodą zol – żel wykazujących anizotropię polaryzacji emisji domieszek” – mgr inż. Agnieszka Hreniak.
  8. ,,Uwarunkowania materiałowe trwałości endoprotez stawu biodrowego i kolanowego” – mgr inż. Marzena Podrez-Radziszewska.

 • We wrześniu 2002 r. wspólnie z I-16, I-24 PWr oraz siedmioma zespołami we Wrocławiu i Krakowie złożono w KBN ofertę na realizację projektu zamawianego pt. ,,Nowe materiały i technologie dla inżynierii biomedycznej”.
 • We wrześniu 2002 r. wspólnie z Instytutem Energetyki w Warszawie złożono w KBN wniosek o finansowanie projektu badawczego pt. ,,Opis procesu zmęczenia porcelany elektrotechnicznej”
 • Kontynuowano 4 zlecenia finansowane z działalności statutowej aneksowane z 2001 na 2002 Oraz przygotowano do otwarcia 5 zleceń finansowanych z działalności statutowej planowane do realizacji w 2002 roku.
 • We wrześniu 2002 zgłoszono do KBN wnioski o przyznanie środków na działalność wspomagającą badania w 2003 roku, a mianowicie:
  1. Wnioski o dofinansowanie udziału w targach i wystawach
   1. XII Międzynarodowa Wystawa Motoryzacyjna ,,Intermoto”
   2. 75. Targi Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych, Nauka dla Gospodarki

  2. Wnioski o dofinansowanie konferencji naukowych
   1. IX Seminarium na temat ,,Problemy Badań i Kształcenie w Inżynierii Materiałowej”
   2. IX Letnia Szkoła Mechaniki Pękania
   3. Materiały zol – żel
   4. Zagospodarowanie odpadów – legislacja w Polsce i Unii Europejskiej.

  3. Przez Oficynę Wydawniczą PWr zgłoszono wniosek o dofinansowanie czasopism:
   1. ,,Geotechnica et Mechanica”
   2. ,,Materials Science”

  4. Przez Bibliotekę Główną zgłoszono wniosek o dofinansowanie zakupu 12. czasopism zagranicznych.

  Na zgłoszone w 2001 r. wnioski o dofinansowanie w 2002 r. w ramach działalności ogólnotechnicznej, Instytut otrzymał dofinansowanie na:

  1. Zorganizowanie ,,VIII Letniej Szkoły Mechaniki Pękania”
  2. Udział w targach: Brussels Eureka – the 51st World Exhibition of Innovation, Research and New Technologies

 • W marcu 2002 r. złożono do Brukseli wniosek pt. Center of Excellence ,,Sol – Gel Materials and Nanotechnology” zgłoszony przez dra hab. Krzysztofa Maruszewskiego, prof. nadzw.
 • Instytut otrzymał w kwietniu i czerwcu br. środki, na zgłoszone do KBN 3 wnioski o przyznanie środków finansowych na prace przygotowawcze związane z uczestnictwem w V Programie Ramowym Unii Europejskiej i Centrach Doskonałości.
 • W 2002 roku zawarto dwie umowy o wykonanie prac badawczych z KGHM Miedź w Głogowie i Elektrownią Turów w Bogatyni. Realizowane są ponadto zlecenia drobne; do 30.09.2002 r. wpłynęło 79 zleceń.
 • We wrześniu br. pracownicy Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn (I-16), Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej (I-19), Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji (I-24) oraz siedem Zespołów Naukowych z Wrocławia i Krakowa złożyli w KBN ofertę realizacji grantu – projektu zamawianego pt. ,,Nowe materiały i technologie dla inżynierii biomedycznej”.

Dydaktyka

 • W Oficynie Wydawniczej PWr. ukazała się monografia dra inż. Mieczysława Szaty pt. ,,Opis rozwoju zmęczeniowego pękania w ujęciu energetycznym”, a 8 maja 2002r. na posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. M. Szaty zakończone nadaniem habilitantowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika.
 • Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym przebiegała zgodnie z planem. Z uwagi na krótki okres jej trwania była trudna dla studentów i nauczycieli akademickich. Szacunkowo w naszym Instytucie przeegzaminowano w semestrze zimowym 750 studentów.
 • Przyjęto na jednomiesięczny staż 4. studentów wykonujących prace magisterskie (3 osoby z Bułgarii i 1 osobę z Węgier) oraz doktorantkę na dwumiesięczny staż do Pracowni Recyklingu Tworzyw Sztucznych.
 • Wśród 14. studentów Wydziału Mechanicznego 12. studentów z kierunku Inżynieria Materiałowa odbyło praktykę zagraniczną w Uniwersytecie Techniczno-Chemiczno-Metalurgicznym w Bułgarii.
 • Zmodyfikowano i opracowano nowe kursy przedmiotu do Katalogu Ogólnouczelnianego i Wydziałowego na rok akademicki 2002/2003.
 • Uchwałą Rady Wydziału powołano na Wydziale Mechanicznym kierunek: Transport. Instytut uczestniczył w opracowaniu nowej siatki, która obowiązuje od nowego roku akademickiego.
 • 21 kwietnia 2002r. został rozstrzygnięty tegoroczny konkurs ,,Primus Inter Pares”. I miejsce we Wrocławiu oraz III miejsce w Finale Ogólnopolskim zajął Piotr Zając student V roku Wydziału Mechanicznego (ITS). Z rąk premiera otrzymał dyplom i statuetkę ,,Primus Inter Pares 2002”.
 • Pierwszy dyplom na kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Mechanicznym w br. otrzymali następujący absolwenci: Iwańczuk Andrzej, Kanikuła Tomasz, Kopacz Daria, Krawczyk Paweł, Kreczmański Radosław, Laska Marcin, Połeć Inga, Świetalski Krzysztof.
 • Uczestniczono w wydaniu Wydziałowego Informatora Dydaktycznego na rok akademicki 2002/2003.
 • Instytut uruchomił edukacyjną linię recyklingu tworzyw sztucznych. Linia stanowi wyposażenie Pracowni Inżynierii i Recyklingu Tworzyw Sztucznych i została wykonana dzięki dotacji Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu TECHNE.
 • Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczyli w V Dolnośląskim Festiwalu Nauki organizowanym na Politechnice Wrocławskiej w dniach 19 – 21 września br. 
  • Prof. Marek Rybaczuk wygłosił wykład nt. ,,Fraktale w materiałach i medycynie”,
  • Prof. Krzysztof Maruszewski wygłosił wykład pt. ,,Nanomateriały”,
  • Zespół w składzie: prof. Włodzimierz Dudziński, mgr inż. Krystyna Haimann, mgr Anna Kamińska zaprezentował ,,Zastosowanie metod mikroskopii elektronowej w badaniach struktury materiałów”.
  • Dr hab. inż. Jerzy Kaleta oraz dr inż. Wojciech Błażejewski przygotowali wykład pt. ,,Samochody zasilane metanem” połączony z prezentacją pojazdów i podzespołów samochodowych.

Współpraca z zagranicą, seminaria, konferencje, staże

 • od 05 marca do 06 kwietnia 2002r. mgr inż. Przemysław Olszyński odbywał staż w University of Leeds (Wielka Brytania).
 • od 03 kwietnia do 02 czerwca 2002r. mgr inż. Jacek Bomba i mgr inż. Daniel Lewandowski odbywali staż w Europejskim Centrum Materiałów Zaawansowanych CAESAR – Bonn (Niemcy).
 • od 17 do 20 kwietnia 2002r. prof. W. Dudziński przebywał w Krynicy na konferencji ,,Metalurgia 2002”.
 • Od 23 do 26 kwietnia br. w Pieczyskach k. Bydgoszczy odbyła się konferencja ,,Zmęczenie i Mechanika Pękania”, w której uczestniczyli: Joanna Budnik, mgr inż. Przemysław Wiewiórski, Łukasz Maciejewski, prof. Marek Rybaczuk, dr inż. Mieczysław Szata, dr hab.inż. Jerzy Kaleta, prof. Wacław Kasprzak, dr inż. Grażyna Ziętek, dr inż. Wojciech Myszka, mgr inż. Wojciech Wiśniewski oraz mgr inż. Bartłomiej Fassa.
 • od 14 do 17 kwietnia 2002r. dr inż. Marek Kozłowski przebywał w Krakowie na 5th International ESAFORM ,,Conference on Material Forming”.
 • od 05 do 08 maja 2002r. prof. W. Dudziński uczestniczył w konferencji w Będlewie nt. ,,Programy Badań i Kształcenie w Inżynierii Materiałowej”.
 • od 29 do 30 kwietnia 2002r. prof. Krzysztof Maruszewski oraz od 09 do 10 maja dr inż. Marek Kozłowski uczestniczyli w szkoleniu w Warszawie z zakresu negocjacji, zawierania kontraktów oraz zarządzania projektami badawczymi typu Centrum Doskonałości.
 • od 27 do 29 maja 2002r. dr inż. Grzegorz Pękalski przebywał w Szczyrku na VIII Międzynarodowej Konferencji GRE 2002.
 • od 05 do 08 czerwca 2002r. mgr niż. Mirosław Bocian i mgr inż. Mariusz Wajda przebywali w Polanicy na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Computer Aided Engineering”.
 • od 17 do 21 czerwca 2002r. dr inż. Bogumiła Kuźnicka i dr inż. Tadeusz Grzegorzewicz przebywali w Krakowie na VII Ogólnopolskiej Konferencji ,,Korozja 2002”.
 • od 01 września do 30 listopada 2002r. mgr inż. Krzysztof Junik przebywa na stypendium w Stresstech OY w Vaajkokoski – Finlandia.
 • od 02 do 04 września br. w organizowanej przez PWr. ,,13th Conference of the European Society of Biomechanics” brały udział: mgr inż. Marzena Podrez-Radzidzewska oraz mgr inż. Elżbieta Gabryś. Image f2
 • od 07 do 12 września 2002r. mgr inż. Paulina Hetman przebywała w Zakopanym na ,,Sympozjum on Statistical Physics”.
 • od 08 do 12 września br. w organizowanym przez PWr. IMEKO TC-1 ,,Kształcenie w zakresie metrologii w obliczu wyzwań nowych technologii” brał udział dr inż. Mieczysław Szata.
 • od 07 do 13 września br. odbyła się w Krakowie konferencja ,,The 14th European Conference on Fracture Registration Form”, w której udział wzięli: prof. W. Kasprzak, dr hab. inż. J. Kaleta, dr inż. G. Ziętek, mgr inż. M. Domański.
 • od 15 do 18 września br. dr inż. Krzysztof Widanka uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji ,,Deformation and Fracture in Structural PM Materials DFPM 2002” w Stara Lesna – Słowacja.
 • od 23 do 27 września br. dr Mieczysław Szata uczestniczył w ,,IV International Symposium on Tribo – Fatigue”, które odbyło się w Ternopilu (Ukraina).
 • Od 23 do 26 września 2002r. w Lądku Zdroju w XXV Szkole Trybologicznej uczestniczyli: mgr inż. Marzena Podrez-Radziszewska oraz mgr inż. Maciej Lachowicz.
 • od 24 do 27 września br. dr inż. Marek Kozłowski uczestniczył w konferencji w Martin Huther University Halle – Wittenberg (Niemcy).
 • od 27 do 29 września br. w Jugowicach uczestniczył w V Konferencji ,,Problemy i Innowacje w Remontach Energetycznych”, PIRE 2002 dr inż. Adam Krajczyk. Image f1
 • W dniach 16 – 20 września 2002r. odbyła się w Velkich Losinach (Czechy), organizowana przez nasz Instytut III Międzynarodowa Konferencja ,,Recykling Tworzyw Sztucznych”.

Inwestycje i remonty

 • Wykonano:
  • renowacje drzwi do pomieszczeń na parterze i I piętrze,
  • kompleksowy remont sali dydaktycznej 316. Wymieniono meble i wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt AVC,
  • prace remontowe w studenckiej pracowni komputerowej (pom. 112) oraz w Bibliotece Międzywydziałowej W10 (pom. 305 i 306).

 • Trwa wymiana instalacji elektrycznej na korytarzach, klatkach schodowych budynku B-1 oraz wyłonienie wykonawcy na remont dachu budynku B-1.