Barbara Gabryszewska

GabryszewskaUrodziła się 18.01.1930 roku w Oktawinie (województwo warszawskie). Świadectwo dojrzałości uzyskała w roku 1951 we Wrocławiu. W latach 1951 – 1956 studiowała na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanika w specjalności technologia budowy maszyn. W czasie studiów rozpoczęła pracę w Katedrze Mechaniki Technicznej jako młodszy asystent w roku 1955, asystent w roku 1956, starszy asystent w roku 1958. W roku 1964 uzyskała stopień doktora nauk technicznych i została mianowana adiunktem. W roku 1972 została mianowana docentem.

Zajmowała się wpływem równomiernego wszechstronnego ciśnienia na własności mechaniczne monokryształów, własnościami cieczy lepkich, a następnie zagadnieniami wytrzymałości tworzyw sztucznych w złożonych stanach naprężenia.

Pełniła liczne funkcje na Wydziale i w Instytucie. W latach 1966 – 1968 była zastępcą dyrektora Instytutu ds. gospodarstwa pomocniczego, w latach 1972 – 1974 Redaktorem Naczelnym Wydawnictw Naukowych i Dydaktycznych, w latach 1974 – 1987 prodziekanem ds. studenckich Wydziału Mechanicznego. W latach 1987 – 1990 była zastępcą dyrektora Instytutu ds. dydaktyki.

Jest autorką i współautorką 11 publikacji, książki oraz skryptu Mechanika ogólna.

Przeszła na emeryturę w roku 1991.