Biuletyn I-19 Nr 3 od 19 lutego do 1 lipca 2000 r

Sprawy osobowe i organizacyjne

31 marca upłynął okres zatrudnienia mgr inż. Moniki CZASŁAWSKIEJ.

30 czerwca zakończyli pracę w naszym Instytucie; Telesfor CZARNY, Hipolit SOROKA oraz Mariusz KRYG.

MINISTER OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA przyznał nagrodę za działalność w dziedzinie Edukacji ekologicznej i promocji zagadnień związanych z recyklingiem tworzyw sztucznych zespołowi w składzie: dr inż. Marek KOZŁOWSKI, prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK, dr inż. Anna KOZŁOWSKA.

08 czerwca odbyły się wybory przedstawiciela do PRZEDSTAWICIELSTWA PRACOWNICZEGO Politechniki Wrocławskiej. Na kadencję (2000 – 2003) wybrany został ponownie Czesław CZURYŁO.

Rada Instytutu

15 marca odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Jej tematem był stan aktualny i postulowane kierunki zmian w dydaktyce IMiMT.

Na posiedzenie zaproszeniu byli: Dziekan W10 prof.dr hab.inż. Wacław KOLLEK; Prodziekani: dr inż. Jerzy BOCHMAN i dr hab.inż. Tomasz NOWAKOWSKI; Kierownicy Zespołów Dydaktycznych oraz dr inż. Andrzej PSZONKA, dr inż. Mieczysław SZATA, dr inż. Wojciech MYSZKA.

Dyrektor Instytutu przedstawił wybrane zagadnienia związane z dydaktyką a zwłaszcza jaka winna być „sylwetka” przyszłego absolwenta Wydziału Mechanicznego. Postulował opracowanie długofalowej koncepcji dydaktyki pozwalającej sprostać wymaganiom gospodarki krajowej i zagranicznej.

Dziekan przedstawił propozycje siatek dydaktycznych pozwalające realizować kształcenie tak kadry naukowej jak i kadry dla zaplecza gospodarki krajowej i zagranicznej.

Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek o nagrodę Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dla Zespołu w składzie: prof.dr hab.inż. Jerzy ZWOŹDZIAK, dr inż. Marek KOZŁOWSKI, dr inż. Anna KOZŁOWSKA.

02 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Naukowej. Rada pozytywnie zaopiniowała kandydatury: dra hab.inż. Marka RYBACZUKA i dra hab.inż. Krzysztofa MARUSZEWSKIEGO na stanowisko prof. nadzw. PWr.

Rada pozytywnie zaopiniowała wnioski o przedłużenie zatrudnienia: prof. dra hab. inż. Mariana NOWAKA oraz prof.dr hab. inż. Zdzisława GABRYSZEWSKIEGO.

07 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek o przedłużenie zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Wacława KASPRZAKA.

Współpraca z zagranicą

od 30 marca do 30 kwietnia w ramach stypendium im. J. Mianowskiego przebywał w naszym Instytucie inż. Andrij ANDREJKIV z FMI UAN Lwów (UKRAINA).

od 14 do 15 marca gościł w Instytucie prof. Ural Nuriewicz ZAKIROW z The Kazan Institute of Mechanics and Engineering z Kazania – Tatatarstan (ROSJA). 15 marca wygłosił na seminarium Zakładu Dynamiki referat pt. DYNAMIC OF BODIES OF VARIABLE REST MASS – 1) Conclusion of equation 2) Optimum devision of the bodies of variable restmass.

od 27 do 31 marca przebywała w Instytucie dr ANKE PYZALLA z Strukturforschung SF Hahn – Meitner Institut Berlin (NIEMCY). 29 marca wygłosiła na seminarium Zakładu Dynamiki referat pt. MATERIAL AND RESIDUAL STRESS CHARACTERISATION BY X-RAYS, SYNCHRON RADIATION AND NEUTRON DIFFRACTION.

od 27 marca kontynuuje swoje badania z zakresu mechaniki pękania dr Oleksander CYRULNYK z FMI UAN Lwów (UKRAINA).

od 03 kwietnia do 10 maja przebywała na stażu w Uniwersytecie Karlsruhe (NIEMCY) dr inż. Grażyna ZIĘTEK.

W czasie wizyty zapoznała się z pracami teoretycznymi i eksperymentalnymi prowadzonymi w Instytutach Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów oraz w Centrum Jądrowym. Prezentowała również prace własne.

od 17 do 22 kwietnia dr inż. Andrzej BEŁZOWSKI i dr inż. Wojciech BŁAŻEJEWSKI przebywali w Paryżu (FRANCJA) na Międzynarodowej Wystawie Materiałów i Konstrukcji Kompozytowych JEC 2000.

od 03 do 08 maja mgr inż. Krzysztof WIDANKA brał udział w Seminarium Naukowym – SURFACE ENGINEERING OF PM STRESS w Trento (WŁOCHY).

od 20 do 27 maja dr inż. Marek KOZŁOWSKI brał udział w zorganizowanym przez ROSYJSKĄ AKADEMIĘ NAUK XX Symposion on Rheology, które odbyło się w m. Karacharowo (ROSJA).

od 27 maja do 2 czerwca przebywał w naszym Instytucie prof. Witold BROSTOW z Uniwersytetu of North Texas w Denton – USA. 29 maja wygłosił na seminarium Zakładu Materiałoznawstwa referat pt. POLIMERY CIEKŁOKRYSTALICZNE (PLC) I ICH ZASTOSOWANIE.

od 19 – 21 czerwca dr inż. Wojciech MYSZKA brał udział w Konferencji Smart Structures and Materials 2000, która miała miejsce w Madrycie.

Konferencja poświęcona była omówieniu aktualnych kierunków w tworzeniu aktywnych materiałów i konstrukcji. W trakcie konferencji zorganizowano wycieczkę do Laboratorium Materiałoznawstwa Szkoły Budownictwa Lądowego (Escuela Těcnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos) Politechniki Madryckiej. Wyposażenie tej, najlepszej w Hiszpanii jednostki badawczej jest zbliżone do posiadanego przez nasz Instytut.

CEEPUS to program mający na celu umożliwienie wymiany studentów z krajów Europy Środkowej. Kraje objęte przez program CEEPUS to Austria, Bułgaria, Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

I-19 za sprawą Pracowni Recyklingu Tworzyw Sztucznych, również bierze udział w jednym z projektów CEEPUS o nazwie NETOPEREC (NETwork On Polymer Engineering and RECycling), którego koordynatorem jest dr inż. Marek KOZŁOWSKI.

Projekt NETOPEREC zakłada wymianę studentów zajmujących się w krajach członkowskich problematyką przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych.

Działalność rozpoczął we wrześniu 1999 roku, obejmując trzy kraje: Bułgarię Polskę i Węgry i w założeniu miał trwać jeden rok akademicki. Został jednak przedłużony na rok akademicki 2000/2001, a do krajów uczestniczących w wymianie dołączyła Rumunia.

Na początku października 1999 roku w Pracowni Recyklingu Tworzyw Sztucznych przeprowadzała badania wraz z prof. Karolym Beliną studentka z Uniwersytetu Budapeszteńskiego W kwietniu 2000r. gościł prof. Christo Betchev z Uniwersytetu w Sofii, a dr inż. M. KOZŁOWSKI i dr inż. A. KOZŁOWSKA złożyli krótką wizytę na Politechnice w Budapeszcie. W maju i czerwcu na stażu w Pracowni Recyklingu przebywało 2 studentów z Sofii.

Aktualnie szkolą się w Budapeszcie doktoranci: mgr inż. Przemysław OLSZYŃSKI i Izabela LACH. W lipcu w Sofii odbędzie się „Szkoła Letnia”, która ma skupić wszystkich uczestników projektu i podsumować roczny okres jego działalności.

Dodatkowo program CEEPUS patronuje drugiej edycji konferencji „Recykling Tworzyw Sztucznych” organizowanej w Velkich Losinach (Czechy) w dniach 19 – 22 września 2000r.

Działalność naukowo-badawcza

Instytut otrzymał dofinansowanie na współpracę z zagranicą w roku 2000. Środki finansowe przeznaczone są na współpracę z Fizyko-Mechanicznym Instytutem im. KARPENKO Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie (UKRAINA) oraz z Uniwersytetem w Siegen (NIEMCY).

W ramach Uczelnianego Konkursu na Projekty Badawcze Młodych Pracowników Nauki Instytut trzymał dofinansowanie na 2 prace habilitacyjne i 1 doktorat w ogólnej kwocie 35 000zł, a są to:

prace habilitacyjne:

 1. ,,Doświadczalna ocena procesów degradacji mechanicznej kompozytów polimerowych” – dra inż. Andrzeja BEŁZOWSKIEGO,
 2. ,,Strukturalne aspekty odporności na zużywanie ścierne napoin (na przykładzie napoin stosowanych w maszynach górnictwa odkrywkowego)” – dra inż. Grzegorza PĘKALSKIEGO.

praca doktorska:

 1. Samowzmacniające kompozyty na bazie mieszanin polimerowych- mgra inż. Przemysława OLSZYŃSKIEGO.

Uaktualniono 2 wnioski do Komitetu Badań Naukowych o przyznanie dotacji na finansowanie zakupu aparatury naukowo-badawczej w roku 2001 a to:

 1. Zakup aparatu rentgenowskiego do analizy struktury i pomiarów naprężeń własnych w materiałach polikrystalicznych – dra hab. inż. Jerzego KALETY.
 2. Uzupełnienie wyposażenia Pracowni Recyklingu Tworzyw Sztucznych w związku z rozszerzeniem działalności w wymiarze środowiskowym – dra inż. Marka KOZŁOWSKIEGO.

Wydział Mechaniczny (w tym nasz Instytut) otrzymał w tym roku środki z dotacji KBN dla Uczelni na unowocześnienie i rozbudowę naszego połączenia z Siecią Uczelnianą. W ramach tych środków zakupione zostanie wyposażenie pozwalające na łączenie naszego Instytutu z innymi instytutami Wydziału i Siecią Uczelnianą z szybkością 100Mbitów/sek.

W maju został złożony kolejny wniosek do KBN na dofinansowanie rozbudowy LAN w roku 2001.

W związku z przyjęciem budżetu Wydziału Mechanicznego na rok 2000 dokonano podziału środków na działalność statutową. Z W10 przekazano 200.000zł do rozdysponowania na poszczególne zlecenia w I-19.

Przygotowywane są 3 wnioski do Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii na dofinansowanie prac badawczych z dziedziny nanotechnologii.

Projekt „Teaching and practice on recycling” zgłoszony przez Zespół Szkół Samochodowych w Głogowie oraz I-19 (koordynator – dr inż. M. KOZŁOWSKI, nadzór merytoryczny – dr hab.inż. W. DUDZIŃSKI, prof. nadzw. PWr.) został zakwalifikowany do drugiej fazy programu LEONARDO da VINCI.

Mgr inż. Przemysław OLSZYŃSKI otrzymał stypendium Fundacji im. Stefana BATOREGO, w ramach którego będzie odbywał staż w North Texas University Denton (USA).

27 kwietnia Centralne Laboratorium Urzędu Dozoru Technicznego przeprowadziło kontrolę w Laboratorium Wytrzymałości Materiałów. Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania ustalonych procedur wdrożonego systemu jakości z wymaganiami warunków technicznych Dozoru Technicznego DT-L/95, normy PN-EIV 45001: 1993 i Przewodnika ISO/IEC nr 25: 1990.

Kontrola potwierdziła kompetencje techniczne personelu Laboratorium i kolejny raz stwierdziła, że prawidłowo udokumentowany i wdrożony system jakości spełnia wymagania Laboratoriów Badawczych Urzędu Dozoru Technicznego.

Wydana została książka: METODY DOŚWIADCZALNE W ZMĘCZENIU MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI. BADANIA PODSTAWOWE, której autorami są: J. KALETA, D. KOCAŃDA, M. SKORUPA i T. TOPOLIŃSKI. Pozycje wydano pod auspicjami i przy finansowym wsparciu Komitetu Budowy Maszyn PAN.

od 01 stycznia do 30 maja 2000r. wpłynęły do Instytutu 53 zlecenia drobne oraz zawarto 8 umów na wykonanie prac badawczych o wartości powyżej 7000 zł. Łącznie z tego tytułu wpłacono na nasze konto 125.021,88 zł.

KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

W dniach 13 do 16 czerwca odbyła się w Dreźnie (NIEMCY) VI Letnia Szkoła Mechaniki Pękania. Została zorganizowana przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie pod kierunkiem naukowym prof. S. SÄHN (TU Drezno), prof. W. KASPRZAKA (TU Wrocław), prof. V.V. PANASIUKA (Karpenko Instytut Lwów).

Szkołę sponsorowała Fundacja Volkswagen (Volkswagenstiftung). VI Szkoła poświęcona była inicjacji i rozwojowi pęknięć wywołanych cyklicznymi obciążeniami (Initiation and behavior of small cracks under cyclic loadning). Wykłady prowadzili profesorowie z kilku niemieckich ośrodków, Instytutu Akademii Nauk we Lwowie, Uniwersytetu w Leoben w Austrii, Ziliny w Słowacji oraz z Polski. W czasie Szkoły zwiedzono Instytut Badań Lotniczych (IMA) oraz oddział Instytutu Badań Nieniszczących (DGZFP Frauenhofer w Dreźnie).

KONFERENCJE KRAJOWE

dr inż. Andrzej BEŁZOWSKI brał udział w IV Seminarium KOMPOZYTY 2000 – TEORIA I PRAKTYKA, Jaszowiec 29 – 31 marca.

dr inż. Marek KOZŁOWSKI brał udział w Ogólnopolskim Seminarium GOSPODARKA ZUŻYTYMI OPAKOWANIAMI ZGODNA Z WYMAGANIAMI UNII EUROPEJSKIEJ, Warszawa – 05 kwietnia.

dr inż. Wojciech BŁAŻEJEWSKI i mgr inż. Przemysław OLSZYŃSKI brali udział w V Seminarium MATERIAŁY I UKŁADY ELEKTROIZOLACYJNE W PRZEMYŚLE, Ustroń- Jaszowiec 26 – 28 kwietnia.

Mariusz KRYG brał udział w XXI Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zielona Góra 07 – 09 maja.

dr inż. Waldemar MORZUCH brał udział w XIX Sympozjum DRGANIA I FALE w Błażejewku k. Kórnika, 24 – 27 maja.

11 osobowa grupa: dr hab.inż. Jerzy KALETA, dr inż. Grażyna ZIĘTEK, dr inż. Mieczysław SZATA, dr inż. Wojciech MYSZKA, dr inż. Wojciech BŁAŻEJEWSKI, mgr inż. Piotr KOTOWSKI, mgr inż. Paweł CHMIELARCZYK oraz studenci: J. BOMBA, W. WIŚNIEWSKI, B.FASSA, M.STASIAK brała udział w XVIII Sympozjum na temat ZMĘCZENIE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI – ZMĘCZENIE I MECHANIKA PĘKANIA w Pieczyskach k. Bydgoszczy 23 – 26 maja.

dr inż. Henryk DĄBROWSKI, dr inż. Jan KAŁWAK, dr inż. Marek KOZŁOWSKI i mgr inż. Izabela LACH brali udział w IV konferencji POLIMERY I KOMPOZYTY KONSTRUKCYJNE, Ustroń 31 maja – 2 czerwca.

dr inż. Andrzej BEŁZOWSKI brał udział w seminarium KOMPOZYTY, Katowice 29 maja.

dr hab. inż. Jerzy KALETA, dr inż. Stanisław PIESIAK, dr inż. Wojciech MYSZKA, mgr inż. Mirosław BOCIAN, mgr inż. Mariusz WAJDA brali udział w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH, Polanica Zdrój 31 maja 03 czerwca.

dr hab. inż. Włodzimierz DUDZIŃSKI, prof.nd.PWr. brał udział w Konferencji PROBLEMY METALOZNAWSTWA W TECHNICE XXI WIEKU, Cedzyna k. Kielc 26 – 28 czerwca.

dr inż. Czesław WITKOWSKI brał udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej MECHANIKA-2000, Rzeszów 28 czerwca – 01 lipca.

Inwestycje i remonty

Zakończono remont Zakładu Materiałoznawstwa. Obecnie trwa „wielkie sprzątanie” i wymiana mebli.

Rozstrzygnięto konkurs na modernizację sali 316 (B-1). Projekt opracowuje firma GRAFO. Przewidywany koszt modernizacji 520 000zł.

Sprawy różne

inż. ds. aparatury informuje, że dr inż. Bogdan ZIÓŁKOWSKI przekazał poniższe urządzenia jako aktualnie zbędne:

 • autotransformator
 • kompensator samopiszący
 • kompensator elektryczny MKT-12
 • kompensator elektryczny MKT-12
 • przyrząd do badania odkształceń
 • przyrząd do badania odkształceń
 • maszyna zmęczeniowa WN 5114

Osoby zainteresowane mogą wyżej wymieniony sprzęt przejąć do dalszego użytkowania.

Na prośbę Dyrektora Przedszkola nr 93 we Wrocławiu w dniu 15 maja nieodpłatnie przekazano komputer PS/1 – jako pomoc w wychowaniu przedszkolnym.

Obecnie przygotowywane są do nieodpłatnego przekazania 3 komputery PS/1 do polskiej szkoły na Litwie.