Krzysztof Maruszewski

Urodził się dnia 08.08.1964 w Zielonej Górze. Ukończył XIV L.O. we Wrocławiu w roku 1983, a następnie rozpoczął studia na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Po Podstawowych Problemów Techniki, kierunek – Biotechnologia. Studia ukończył w roku 1988 z tytułem magistra biotechnologii. Następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w latach 1989 – 1992 kontynuował naukę na studiach doktoranckich w Marquette University, Chemistry Department, Milwaukee. W roku 1992 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Wrócił do Polski, gdzie w 1995 roku jego doktorat został nostryfikowany przez Wydział Chemii Politechniki Wrocławskiej. W 1999 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk chemicznych. W roku 2000 pracował na stanowisku docenta w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych – PAN, we Wrocławiu. W tym samym roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczny).
Wielokrotnie odbywał staże zagraniczne, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Izraelu, Francji. Chętnie zapraszany do członkostwa w organizacjach i radach naukowych. Zdobył wiele cennych nagród i wyróżnień w kraju i zagranicą.
Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji, głównie zagranicznych i 2 monografii.
Obecnie pracuje w Belgii, gdzie objął stanowisko Dyrektora ds. Kontaktów Naukowych we Wspólnotowym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej (JRC) w Brukseli.

Dodatkowe informacje:
http://www.immt.pwr.wroc.pl/~maruszewski/

Chronologicznie
Stopnie naukowe:
1988     magister biotechnologii praca magisterska: "Komputerowa symulacja ukierunkowanej mutagenezy i jej wpływu na aktywność i stabilność białek", promotor: dr hab. inż. A. Sokalski
1992     PhD in Analytical Chemistry, praca doktorska: "Spectroscopy and Physicochemical Properties of Ruthenium(II) Polypyridine Complexes in Free Solutions and Entrapped in Zeolites"promotor: dr J. Kincaid(doktorat nostryfikowany przez Wydział Chemii Politechniki Wrocławskiej w 1995)
1999     doktor habilitowany nauk chemicznych, specjalność – chemia fizycznarozprawa habilitacyjna: “Fizykochemiczne i spektroskopowe właściwości kompleksów metali i molekuł organicznych immobilizowanych w zeolitach i matrycach zol-żelowych

Zajmowane stanowiska:
1992 – 1995     Research Associate Marquette University, Chemistry Department, Milwaukee, WI, USA
1995 – 2000     adjunkt Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski
1995 – 2000     adjunkt Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, PAN, Wrocław
2000     docent Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, PAN, Wrocław
2000     profesor nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej Wydział Mechaniczny, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej

Zagraniczne staże naukowe:
1992 – 1995     Marquette University, Chemistry Department, Milwaukee, WI, USA
1997     2 tyg. w Türku University, Türku, Finlandia
1999     1 tydzień w the Hebrew University, Jerozolima, Izrael
2002     1 miesiąc w Jackson State University, MS, USA
2004     1 miesiąc (Invited Professor) Montpellier University 2, Montpellier, Francja

Członkostwo w organizacjach i radach naukowych:
1998 –     członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego
1999 – 2000     członek Rady Naukowej Wydziału Mat.-Fiz. Chem. Uniwersytetu Opolskiego
1999 – 2000     członek Rady Naukowej Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego
2000     członek Komisji Doktorskiej Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego
2000 –     członek Rady Naukowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej

Nagrody i wyróżnienia:
1985, -86,-88     studenckie nagrody Rektora Politechniki Wrocławskiej
1987     Nagroda Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego "Primus Inter Pares"
1994     Certificate of Accomplishment, Marquette Uniwersity
1999     złoty medal z wyróżnieniem na 48 Targach Wynalazczości Eureka’99 w Brukseli 2000 Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej
2000     złoty medal z wyróżnieniem na 49 Targach Wynalazczości Eureka’00 w Brukseli
2002     złoty medal na 51 Targach Wynalazczości Eureka’02 w Brukseli
2003     złoty medal na 52 Targach Wynalazczości Eureka’03 w Brukseli

Patenty: 2 (polskie) + 7 wniosków patentowych (polskie).