Deklaracja polityki jakości

Dyrekcja Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej przyjęła politykę działania, która będzie polegała na utrzymaniu wysokiego poziomu jakości we wszystkich aspektach pracy Laboratorium Badawczego Materiałów Konstrukcyjnych (LB).

Podstawowym celem działalności LB jest zrozumienie i zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb klientów, jak również rzetelne, wiarygodne i kompetentne wykonanie zleconych zadań z zachowaniem poufności, bez ulegania jakimkolwiek naciskom finansowym i innym.

Realizacja tego celu jest oparta na zidentyfikowanych i ciągle doskonalonych działaniach, efektywnie wykorzystywanych zasobach oraz na właściwym podziale uprawnień i odpowiedzialności personelu.

Realizacja polityki jakości jest i będzie oparta na systematycznym szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji personelu LB.

Dyrekcja Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej zobowiązuje cały personel do stosowania dobrej praktyki profesjonalnej oraz utrzymywania wysokiej jakości badań w pracach własnych i w usługach świadczonych dla klientów.

Jako odpowiedzialny za Politykę Jakości deklaruję dostępność niezbędnych zasobów oraz zapewniam, że polityka jakości jest znana, rozumiana i stosowana przez cały personel LB.

Dyrektor Instytutu Materiałoznawstwa
i Mechaniki Technicznej
Politechniki Wrocławskiej