Prace naukowo-badawcze realizowane w laboratorium

  1. Wytwarzanie, badanie i identyfikacja własności nanomateriałów uzyskiwanych technologiami zol-żel
  2. Wytwarzanie, badanie i identyfikacja własności mechanicznych i krzyżowych materiałów funkcjonalnych stymulowanych polem magnetycznym
  3. Matematyczne modelowanie procesów uszkodzenia materiałów oraz ewolucji układów biologicznych z wykorzystaniem fraktali i automatów komórkowych
  4. Metody rzutowe i modele aproksymacyjne w mechanice
  5. Metody doświadczalne mechaniki pękania.
  6. Modele matematyczne hipotez zmęczeniowych
  7. Własności cykliczne materiałów magnetycznych grupy Smart.
  8. Wytwarzanie, badanie i identyfikacja procesów zmęczenia i pękania wysokociśnieniowych konstrukcji kompozytowych w złożonym stanie naprężenia
  9. Rozwój metod nieniszczących w mechanice eksperymentalnej z wykorzystaniem krzyżowych efektów termo- i magnetomechanicznych
  10. Aplikacja magnetowizji w badaniach procesu zmęczenia i pękania
  11. Budowa i identyfikacja równań konstytutywnych dla ciał z atermicznymi przemianami fazowymi indukowanymi odkształceniem plastycznym
  12. Analiza i programowanie struktur polimerowych kompozytów długowłóknistych
  13. Metody numeryczne i eksperymentalne badania wytężenia włóknistych materiałów kompozytowych
  14. Deterministyczne i stochastyczne metody w teorii drgań układów mechanicznych
  15. Badania symulacyjno-doświadczalne w celu tworzenia i weryfikacji nowych metod identyfikacji układów nieliniowych do określania zmian własności dynamicznych materiałów konstrukcyjnych pod wpływem drgań
  16. Opracowanie metod identyfikacji układów nieliniowych metodą bilansu energii i bilansu mocy
  17. Wyznaczanie charakterystyk materiałów w procesie quasi-statycznego przebijania. (w trakcie przygotowywania)
  18. Opis procesu zmęczenia porcelany elektrotechnicznej.