Biuletyn I-19 nr 6 od 01.07.2001 do 10.03.2002

Rada Instytutu

 • Na posiedzeniu 24 września 2001r. Rada N-D pozytywnie zaopiniowała 6 wniosków pracowników naukowych o zatrudnienie na pełnym lub części etatu.
 • Na posiedzeniu 30 października 2001r. Rada N-D pozytywnie zaopiniowała odbiór zleceń finansowanych z funduszu działalności statutowej.

  Przedstawiono propozycje rozwiązań organizacyjnych w zakresie struktury naukowej Instytutu (dyskusja wstępna). Rozważono wniosek prof. W. Kasprzaka dotyczący możliwości utworzenia dwóch zakładów: Zakładu Mechaniki i Zakładu Mechaniki Ośrodków Ciągłych w miejsce dotychczasowego Zakładu Dynamiki, w którym zatrudnionych jest 6. samodzielnych pracowników nauki.

 • Na posiedzeniu 11 stycznia 2002r. uzupełniono skład Instytutowej Komisji Wyborczej. Aktualny skład to:
  • Przewodniczący: dr hab. inż. Maciej Kulisiewicz, prof. nadzw. PWr.
  • Członkowie: dr inż. Jerzy Baranek, Jan Orłowski.

   Kontynuowano dyskusję na temat zmian organizacyjnych w Zakładzie Dynamiki i utworzenia w jego ramach dwóch Zakładów Instytutowych, a mianowicie:

   1. Zakładu Mechaniki
   2. Zakładu Mechaniki Ośrodków Ciągłych.

   Propozycje zostały zaopiniowane pozytywnie.

  • Na posiedzeniu 24 stycznia pozytywnie zaopiniowano wniosek dra hab. inż. Jerzego Kalety o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Wrocławskiej.

Posiedzenia Komisji Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Mechanika

 • 14 września 200r. zaopiniowano wniosek mgr inż. Przemysława Olszyńskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego nt. ,,Anizotropia wytrzymałościowa mieszanin polimerowych” i wyznaczenie promotora.
 • 12 listopada 2002r. zaopiniowano recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Widanki, zaopiniowano zmianę tematu rozprawy doktorskiej, powołano Komisję Egzaminacyjną i ustalono zakres egzaminów.

  Zaopiniowano recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Edwarda Wiczkowskiego, powołano Komisję Egzaminacyjną i ustalono zakres egzaminów.

 • 12 grudnia 2001r. zaopiniowano wniosek mgra inż. Mariusza Kryga o wszczęciu przewodu doktorskiego nt. ,,Wpływ długotrwałej eksploatacji na degradację struktury i własności stali stosowanych na łopatki turbin parowych” i wyznaczono promotora.

 • 21 stycznia 2002.r zaopiniowano wniosek mgr inż. Marzeny Podrez-Radziszewskiej o wszczęcie przewodu doktorskiego pt. ,,Uwarunkowania materiałowe i biomechaniczne stabilności i trwałości implantów” i wyznaczono promotora.

  Zaopiniowano wniosek mgra inż. Mirosława Bociana o wszczęcie przewodu doktorskiego pt. ,,Analiza procesu identyfikacji podatnych złożonym wzbudzeniom dynamicznym z zastosowaniem modeli nieliniowych” i wyznaczono promotora.

 • 08 marca 2002r. odbyło się posiedzenie Komisji Rady Wydziału Mechanicznego w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Widanki i dopuszczenia do publicznej obrony w dniu 22.03.2002r.

Rada Wydziału Mechanicznego

 • 26 września 2001r. wszczęła przewód doktorski mgr inż. Przemysławowi Olszyńskiemu i wyznaczyła na promotora dr hab. inż. Krzysztofa Maruszewskiego, prof. nadzw. PWr.

 • 05 grudnia 2001r. Rada Wydziału wyznaczyła na recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Edwarda Wiczkowskiego:
  1. Prof. dra hab. inż. Romualda Będzińskiego, Politechnika Wrocławska,
  2. Prof. dra hab. inż. Stanisława Mazurkiewicza, Politechnika Krakowska,
  3. Prof. dra hab. lek. med. Henryka Zwierzchowskiego, Akademia Medyczna Łódź.

  Rada Wydziału wyznaczyła na recenzentów rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Widanki:

  1. Prof. zw. dra hab. Jerzego Gronostajskiego, Politechnika Wrocławska,
  2. Dra hab. inż. Piotra Kulę, Politechnika Łódzka.

  oraz zatwierdziła zmianę tematu rozprawy doktorskiej.

 • 19 grudnia 2001r. RW wszczęła przewód doktorski mgra inż. Mariusza Kryga i wyznaczyła na promotora dra hab. inż. Włodzimierza Dudzińskiego, prof. nadzw. PWr.

  RW powołała Komisję ds. przewodu habilitacyjnego dra inż. Mieczysława Szaty.

Komisja Egzaminacyjna

 • 08 lutego 2002r. odbyły się egzaminy doktorskie mgra inż. Krzysztofa Widanki:
  1. egzamin z dyscypliny podstawowej (Materiałoznawstwo); egzaminator prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Gronostajski,
  2. egzamin z dyscypliny dodatkowej (Wytrzymałość Materiałów); egzaminator dr hab. inż. Jerzy Kaleta.

Sprawy osobowe i organizacyjne

 • 17 lipca 2001r. zmarł prof. dr hab. inż. Tadeusz Porębski. Pogrzeb odbył się 27 lipca na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

 • 19 października 2001r. zmarł inż. Błażej Wojciechowski. Pogrzeb odbył się 26 października na Cmentarzu św. Rodziny na Sępolnie we Wrocławiu

 • 3 października 2001r. odbyło się zebranie pracowników Instytutu rozpoczynające semestr zimowy 2001/2002. Omówiono zadania dydaktyczne i naukowe Instytutu.

  Przedstawiono nowych doktorantów w osobach:

  • mgr inż. Jacek Bomba (promotor dr hab. inż. Jerzy Kaleta)
  • mgr inż. Bartłomiej Fassa (promotor dr hab. inż. Jerzy Kaleta)
  • mgr inż. Agnieszka Hreniak (promotor dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski, prof. nadzw. PWr)
  • mgr inż. Róża Kornak (promotor dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski, prof. nadzw. PWr)

 • Z okazji Święta Politechniki Wrocławskiej za osiągnięcia w pracy zawodowej zostali uhonorowani:
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi
   • mgr inż. Jowita Olszewska
   • dr inż. Wojciech Myszka

  • Nagrodami Dziekana
   • dr hab. inż. Jerzy Kaleta
   • dr inż. Andrzej Kania
   • dr inż. Stanisław Piesiak
   • dr inż. Zdzisław Rechul
   • dr hab. inż. Marek Rybaczuk, prof. nadzw. PWr.

  • Nagrodami Dyrektora Instytutu
   • mgr inż. Karol Baranowski
   • mgr Grażyna Kończal
   • Grażyna Pierzchała
   • Irena Płaczek
   • inż. Błażej Wojciechowski

 • 31 grudnia 2001r. zakończyła pracę w naszym Instytucie przechodząc na emeryturę p. mgr inż. Donata Pietraszko.

 • Z dniem 01 styczna 2002r. został wydzielony ze struktur organizacyjnych Instytutu i powołany Wydziałowy Zakład Wytrzymałości Materiałów W10/Z1.

 • Od 01 lutego br. mgr Barbara Pilarska-Zapała przeszła do pracy w Wydziałowym Zakładzie Wytrzymałości Materiałów.

 • Od 31 października 2001r. Biblioteka Międzywydziałowa BMW-9,10 podlega organizacyjnie Dyrektorowi Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej.

 • 13 lutego odbył się okresowy kurs BHP. Kurs ukończyło 16. pracowników dydaktycznych Instytutu.

 • 13 lutego odbyło się zebranie pracowników Instytutu rozpoczynające semestr letni 2002r.

  Omówiono plan przedsięwzięć naukowych, organizacyjnych oraz sytuację finansową Instytutu.

Współpraca z zagranicą

 • dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof. nadzw. PWr. od 02 lipca do 10 sierpnia 2001r przebywał w Universität (GHS) Essen (Niemcy). Wygłosił cykl wykładów na temat metod zastosowania mikroskopii elektronowej transmisyjnej w badaniach materiałów stosowanych w inżynierii biomedycznej i przemyśle energetycznym.

 • od 26 sierpnia do 09 września 2001r. dr inż. Anna Kozłowska i dr inż. Marek Kozłowski przebywali w Israel Institute of Technology-Technion w Haifie (Israel). Przeprowadzili konsultacje dotyczące możliwości długofalowej współpracy naukowo-badawczej. Wygłosili ponadto referat pt. ,,Compatibilization in Liquid Crystalline Polymer Blends” w ramach 6th Intenational Symposium Polymers for Advanced Technologies, które odbyło się w dniach 02 – 06 września w Eilat.

 • od 7 do 11 września 2001r. dr inż. Mieczysław Szata przebywał w Fizyko-Mechanicznym Instytucie im. Karpenko we Lwowie (Ukraina). Celem wizyty były uzgodnienia związane z realizacją wspólnego tematu badawczego oraz możliwością poszerzenia współpracy o oddział Ukraińskiej Akademii Nauk w Dniepropietrowsku.

 • od 6 do 8 września 2001r. dr hab. inż. Jerzy Kaleta oraz dr inż. Wojciech Błażejewski przebywali w Biedenkopf, EHA Spezielmaschinenbau (Niemcy).

 • 20 września 2001 zakończył roczny staż w naszym Instytucie p. Chen Huanpgu (Chiny).

 • od 24 30 września 2001r. dr hab. inż. Jerzy Kaleta przebywał na 18th Danubia Symposium w Steyr (Austria).

 • od 15 do 28 października 2001r. dr inż. Anna Kozłowska oraz dr inż. Marek Kozłowski przebywali w University of Minko w Alvar (Portugalia). Zaprezentowali referat pt. ,,PVC Plasticates for Medical Applications” w ramach Szkoły Naukowej NATO ASI ,,Polymer Based Systems on Tissne Engineering, Replec end Regeneration”.

 • od 20 do 25 października 2001r. dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof. nadzw. PWr. przebywał na EURO PM 2001 Congress w Nicei (Francja).

 • od 28 października do 25 listopada 2001 gościł w Instytucie prof. Vodym Hudrahovych z Ukraińskiej Akademii Nauk z Dnietropietrowska (Ukraina). Wygłosił cykl wykładów pt. ,,Contact internction of locally loaded snell structury”.

 • 25 – 26 października 2001 dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof. nadzw. PWr. przebywał w BTU Cottbus (Niemcy). Celem wizyty było zapoznanie się z problemami i organizacją procesu dydaktycznego oraz możliwościami współpracy naukowej pomiędzy BTU Cottbus a Politechniką Wrocławską.

 • od 31 października do 03 listopada 2001r. dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof. nadzw. PWr. przebywał w Technische Universität Hannower (Niemcy). Celem wizyty były konsultacje w sprawie przygotowywanej umowy o współpracy.

 • od 04 do 07 listopada 2001r. prof. Wacław Kasprzak oraz dr hab. inż. Marek Rybaczuk, prof. nadzw. PWr. przebywali w Uniwersytecie w Stuttgarcie (Niemcy).

 • od 14 do 15 listopada 2001 gościli w Instytucie: Willi Schwarz oraz Johannes Weg z firmy EHA Biedenkopf (Niemcy). W ramach Seminarium Dynamiki wygłosili referaty na temat wykorzystania gazu ziemnego do zasilania pojazdów oraz omówili techniki wytwarzania kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych.

 • od 16 do 24 listopada 2001r. doktoranci: mgr inż. Jacek Bomba i mgr inż. Bartłomiej Fassa przebywali na Uniwersytecie Siegen (Niemcy).

 • od 23 do 20 listopada 2001r. gościli w Instytucie Charles West oraz Wolfgang Kramer z Universität Siegen (Niemcy).

 • od 10 do 17 grudnia 2001r. dr hab. inż. Jerzy Kaleta przebywał w Sao Paulo (Brazylia) na SAE International Conference on Fatique.

 • od 10 do 20 grudnia 2001r. dr inż. Grażyna Ziętek oraz dr hab. inż. Marek Rybaczuk, prof. nadzw. PWr. przebywali w Sao Paulo (Brazylia) na SAE International Conference on Fatique oraz na seminarium w Santiago (Chile).

 • od 29 stycznia do 02 lutego 2002r. dr hab. inż. Jerzy Kaleta oraz dr inż. Wojciech Błażejewski przebywali w EHA Biedenkopf oraz w TU Drezno (Niemcy).

 • od 03 do 07 lutego br. Aleksander PrzygodaTomasz Czapliński (dyplomanci III roku Wydziału Mechanicznego) przebywali na kursie komputerowym organizowanym przez Koncern Steyr Daimler Puch (Austria). Celem kursu było opanowanie umiejętności obsługi wiodącego na rynku pakietu numerycznego FEMFAT służącego do modelowania drgań konstrukcji pojazdów oraz przetwarzania danych eksperymentalnych.

 • od 24 do 26 lutego br. dr hab. inż. Jerzy Kaleta oraz dr inż. Wojciech Błażejewski przebywali w Rattingen (Niemcy), gdzie zapoznali się między innymi z działalnością firmy Dynetek Europa.

 • od 26 do 28 lutego br. gościł w Instytucie Jürgen Bronner z Wuppertalu. Na seminarium w dniu 27 lutego wysłuchano wykładu na temat Włókien węglowych TenaxŽ.

 • od 26 lutego do 03 marca br. dr inż. Grażyna Ziętek przebywała na zaproszenie prof. Horsta Nowacka w Uniwersytecie w Duisburgu (Niemcy).

  Celem wizyty było omówienie wyników przeprowadzonych badań teoretycznoeksperymentalnych, prezentacja własnych metod badawczych oraz wymiana doświadczeń.

Działalność naukowo-badawcza

 • W lipcu 2001r. zgłoszono do KBN 14 projektów badawczych (grantów) w tym cztery projekty zespołowe wieloletnie, a mianowicie:
  1. ,,Kompozyty termoplastyczne w polu elektrycznym i magnetycznym” dr inż. Marek Kozłowski
  2. ,,Polimerowe materiały sensoryczne” dr inż. Marek Kozłowski
  3. ,,Analiza teoretyczna i eksperymentalna dyssypacji energii mechanicznych układów dynamicznych w dziedzinie nieliniowych modeli zdegenerowanych” dr hab. inż. Maciej Kulisiewicz, prof. nadzw. PWr.
  4. ,,Zmienne prawa skalowania w procesach narastania uszkodzeń materiałów oraz wzrostu układów biologicznych” dr hab. inż. Marek Rybaczuk, prof. nadzw PWr.

  a także 10 tzw. Projektów Młodego Badacza, a mianowicie:

  1. ,,Wieloskładnikowe materiały polimerowe przewodzące prąd elektryczny” mgr inż. Iwona Zaręba
  2. ,,Otrzymanie i zbadanie domieszkowych i czystych nanosfer krzemionkowych otrzymanych metodą zol-żel” mgr inż. Róża Kornak
  3. ,,Otrzymanie i zbadanie domieszkowych matryc krzemionkowych otrzymanych metodą zol-żel wykazujących anizotropię polaryzacji emisji domieszek” mgr inż. Agnieszka Hreniak
  4. ,,Wpływ kinetyki wzrostu pęknięć zmęczeniowych na wymiar faktalny powierzchni przełomu” mgr inż. Piotr Kotowski
  5. ,,Wpływ obciążeń cyklicznych na model tłumienia drgań skrętnych wybranych materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem nieliniowych metod identyfikacji mgr inż. Mariusz Wajda
  6. ,,Metody szacowania stopnia nieliniowości mechanicznych układów dynamicznych w kontekście stosowania eksperymentalnej analizy modalnej” mgr inż. Mirosław Bocian
  7. ,,Kinetyka atermicznej przemiany martenzytycznej w foliach z metastabilnego austenitu” mgr inż. Bartłomiej Fassa
  8. ,,Wpływ warunków biomechanicznych na przebudowę struktur kostnych” mgr inż. Marzena Podrez-Radziszewska
  9. ,,Zmienność wybranych efektów krzyżowych, a kinetyka przemiany martenzytyczneji indukowanej cyklicznym odkształceniem plastycznym” – mgr inż. Przemysław Wiewiórski (otrzymał dofinansowanie 20.000 zł na rok 2002/2003)
  10. ,,Badanie tłumienia w wybranych cieczach magnetoreologicznych w następstwie obciążeń cyklicznych” mgr inż. Daniel Lewandowski (otrzymał 20.000 zł na rok 2002/2003)

 • W edycji „styczeń 2002” zgłoszono do KBN 2 zespołowe projekty badawcze (granty):
  1. ,,Wytwarzanie inteligentnych leków i materiałów aktywnych w oparciu o technologie zol-żelową” dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski, prof. nadzw. PWr.
  2. ,,Fraktalne prawo skalowania w procesach wzrostu defektów materiałów oraz transportu w układach naczyniowych” – dr hab. inż. Marek Rybaczuk, prof. nadzw. PWr.

 • W związku ze zmianami organizacyjnymi w Instytucie będą kontynuowane 4 (z 7) zlecenia finansowane z działalności statutowej aneksowane z roku 2001 na 2002.

 • W sierpniu 2001 zgłoszono do KBN 6 wniosków o dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania naukowe w roku 2002 a mianowicie:
  1. Wniosek o dofinansowanie konferencji naukowej pt. ,,III Międzynarodowa Konferencja Tworzyw Sztucznych”,
  2. Wniosek o dofinansowanie konferencji naukowej pt. ,,IV Szkoła Międzynarodowa Analizy Wymiarowej i Teorii Podobieństwa”
  3. Wniosek o dofinansowanie akredytacji laboratorium CMTL wg wymagań PCA, w zakresie wybranych procedur nowego podejścia.
  4. Wniosek w sprawie udziału w targach i wystawach.
   1. Międzynarodowe Targi Poznańskie,
   2. Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne,
   3. Brussels Eureka the 51st World Exhibition of Innovation, Research and New Technologies.

  5. Wnioski o dofinansowanie wydania w roku 2002 4. publikacji.

 • W styczniu 2002r. złożono do KBN wniosek o przyznanie środków finansowych na prace przygotowawcze związane z uczestnictwem w Programie Ramowym Unii Europejskiej GROWTH, Key Rec ,,Evaluating RTD recycling project for extracting Key exploitation success factors and factors of risks in view of improving program quidance and transfering to Eastern Europe UE Membership candidat”.
 • W lutym 2002r. złożono do Brukseli 2 wnioski o dofinansowanie:
  1. ,Materials Recycling Center of Excellence” – dr inż. Marek Kozłowski
  2. ,,Proposal Submission Forms for Financial Support from the EC for: Accompanying Measures”

 • W marcu 2002 złożono do Brukseli 1 międzynarodowy projekt pt. ,,Evaluating RTD Recycling Projects for Extracting Key Exploitation Success Factors and Factors of Risks in View of Improving Program Guidance and Transferring to Eastern Europe EU Membership Candidates”

  Koordynatorem projektu jest dr Pierre Picot (IXAS Conseil Lyon (Francja) ze strony Polskiej dr inż. Marek Kozłowski. W projekcie uczestniczą również Niemcy i Węgrzy.

 • Od 1 lipca 2001 do 10 marca 2002 wpłynęło 76 zleceń drobnych łącznie na kwotę 186 tys. PLN

Dydaktyka

 • Został rozstrzygnięty Konkurs im. prof. Romana Sobolskiego na najlepszą pracę dyplomową w roku 2000/2001 w zakresie Mechaniki i Budowy Maszyn.

 • 30 listopada 2001r. odbyła się finałowa prezentacja 12. prac dyplomowych wykonanych na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym.

  Nagrodę I stopnia otrzymała mgr inż. Urszula Sachadel za pracę pt. ,,Mikrostrukturalne cechy napoin stosowanych w maszynach i urządzeniach dla energetyki” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Lidii Pękalskiej, dra inż. Grzegorza Pękalskiego oraz prof. F. Cardensa z Uniwersytetu Technicznego w Las Palmas.

 • 07 grudnia 2001r. odbyła się z kolei finałowa prezentacja12. prac dyplomowych i 3. prac inżynierskich wykonanych na Wydziale Mechanicznym.

  Komisja przyznała nagrodę I stopnia za pracę dyplomową magisterską Maciejowi Lachowiczowi pt. ,,Struktura i niektóre własności decydujące o trwałości materiałów stosowanych na łożyska ślizgowe turbosprężarek” wykonaną pod kierunkiem dra hab. inż. Włodzimierza Dudzińskiego, prof. nadzw. PWr.

  Wyróżnienie za pracę dyplomową magisterską otrzymał mgr inż. Jacek Bomba za pracę pt. ,,Lokalny charakter procesu uszkodzenia materiału, modelowanie i weryfikacja eksperymentu” wykonaną pod kierunkiem dra hab. inż. Jerzego Kalety.

 • 17 grudnia 2001r. odbyło się uroczyste spotkanie absolwentów Indywidualnego Toku Studiów 2001. Z tej okazji prof. Wacław Kasprzak wręczył absolwentom upominki książkowe i listy gratulacyjne.

 • W Oficynie Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej ukazał się podręcznik pt. ,,Dynamika układów dynamicznych w zadaniach technicznych. Podstawy kinematyki” autorstwa Macieja Kulisiewicza i Stanisława Piesiaka.

 • Zakończyła się zimowa sesja egzaminacyjna. Była ona trudna dla studentów z uwagi na krótki okres trwania sesji jak i zaliczania kursów. Szacunkowo w naszym Instytucie przeegzaminowano 1200 studentów.

Seminaria – Konferencje

 • 14 listopada 2001r. odbyło się w Instytucie Seminarium dotyczące ,,Kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych”. Przedstawiciele firmy EHA Biedenkopf (Niemcy) mgr inż. Willi Schwarz oraz mgr inż. Johannes Weg wygłosili referaty na temat wykorzystania gazu ziemnego do zasilania pojazdów w Niemczech.

  Omówili również techniki wytwarzania kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych. W Seminarium uczestniczyło 30 osób. Uczestnicy reprezentowali 15 firm krajowych, które są zainteresowane zasilaniem pojazdów gazem ziemnym.

 • 27 lutego 2002r. odbyło się III Seminarium ,,Aramid węgiel grafit” pod roboczym tytułem ,,Włókna węglowe TenaxŽ – zastosowanie włókien węglowych w lekkich konstrukcjach kompozytowych i kompozytach przemysłowych”. W programie Seminarium oprócz wykładu dra inż. Jürgena Bronnera z TenaxŽ Fibers GmbH Wuppertal (Niemcy) wyniki swoich prac dotyczących zbiorników wysokociśnieniowych przedstawili: dr hab. inż. Jerzy Kaleta oraz dr inż. Wojciech Błażejewsjki. W Seminarium uczestniczyło 38 osób reprezentujących uczelnie wyższe i zakłady przemysłowe z całego kraju. Współorganizatorem Seminarium była firma ,,jmd Daniel Technology” z Warszawy.

 • 16 i 17 września 2002r. Instytut organizuje III Konferencję pt. ,,Recykling Tworzyw Sztucznych”

 • W dniach 17 – 19 września 2001r. odbyła się w Kielcach VIII Krajowa Konferencja ,,Mechanika Pękania”, w której uczestniczyli czynnie: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof. nadzw. PWr, dr hab. inż. Marek Rybaczuk, prof. nadzw. PWr, dr inż. Grażyna Ziętek, dr inż. Mieczysław Szata, mgr inż. Piotr Kotowski, mgr inż. Daniel Lewandowski, mgr inż. Wojciech Wiśniewski, student Przemysław Wiewiórski, mgr inż. Jacek Bomba, mgr inż. Bartłomiej Fassa.

 • Dr inż. Leszek Korusiewicz brał udział w Konferencji Laboratoria badawcze, systemy jakości w procesie integracji europejskiej, która odbyła się 27 – 28 września w Lubniewicach.

 • 27 września 2001r. Dr inż. Wojciech Błażejewski brał udział w Konferencji Prezentacja samochodów na gaz ziemny zorganizowany przez Dolnośląski Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.

 • 16 – 19 października 2001r. mgr inż. Bogdan Banaś uczestniczył w Kursie Inspektorów Ochrony Radiologicznej w pracowniach RTG (III stopnia). Kurs odbywał się we Wrocławiu.

 • Mgr inż. Marzena Podrez-Radziszewska brała udział w III Sympozjum „Biomechanika w implantologii”, które odbyło się 18 21 października 2001 w Ustroniu.

 • Dr inż. Wojciech Błażejewski wziął udział w Konferencji ,,Gaz ziemny w transporcie miejskim” zorganizowanej przez Pomorski Zakład Gazowniczy 30 października 2001r. w Gdańsku.

 • Dr inż. Andrzej Bełzowski wziął udział w III Szkole Kompozytów ,,Modelowanie i analiza materiałów i elementów kompozytowych”, która odbyła się 10 – 12 grudnia 2001r. w Wiśle.

 • 13 lutego 2002r. odbył się w Instytucie okresowy kurs BHP dla pracowników dydaktycznych.

Inwestycje i remonty

 • W Laboratorium Dynamiki (pom. 110) wymieniono stolarkę okienną.
 • Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz modernizację wejścia do budynku B-1.
 • Wymieniono instalacje elektryczną i oświetlenie korytarza I pietra w B-1. W kwietniu zakończą się prace malarskie.
 • Ogłoszono przetarg nieograniczony na remont sali dydaktycznej 316. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2002r.