Biuletyn I-19 nr 4 od 01 lipca 2000 r. do 15 grudnia 2000 r.

Rada Instytutu

 

 • 25 października odbyło się posiedzenie Rady Naukowej.Przyjęto rozliczenie z działalności statutowej za lata 1999/2000.Zmieniono tytuł rozprawy doktorskiej mgra inż. Adama CETERY na ,,Fraktalna analiza i symulacyjne modele procesów wzrostu defektów w kompozytach”.

  Promotor pracy: dr hab. inż. Marek RYBACZUK, prof. nadzw. PWr.

  Na recenzentów pracy wyznaczono:

  1. dra hab. inż. Antoniego MITUSIA z Politechniki Wrocławskiej.
  2. prof. dr inż. Leszka GOŁASKIEGO z Politechniki Świętokrzyskiej.

  Powołano Komisję Egzaminacyjną egzaminów doktorskich mgra inż. Adama CETERY oraz upoważniono ją do ustalenia terminu egzaminów.

   

 • 25 września odbyło się posiedzenie Komisji Rady Wydziału Mechanicznego ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie Mechanika.Przyjęto i dopuszczono do publicznej obrony rozprawę doktorską mgra inż. Przemysława STRÓŻYKA Promotor: prof. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI.Obrona została wyznaczona na 16 października.

  16 października przed Komisją Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Przemysława STRÓŻYKA.

  Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2000 r. nadała stopień naukowy dra nauk technicznych w zakresie Mechaniki mgr inż. Przemysławowi STRÓŻYKOWI.

   

 • 30 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Rady Wydziału Mechanicznego ds. przewodów doktorskich w dyscyplinie Mechanika.Komisja zaopiniowała wniosek mgra inż. Edwarda WICZKOWSKIEGO o wszczęcie przewodu doktorskiego na temat: ,,Wytrzymałość ludzkiej tkanki łącznej właściwej” i wyznaczenie na promotora prof. dra hab. inż. Zdzisława GABRYSZEWSKIEGO. 

 

Sprawy osobowe i organizacyjne

 

 • 11 sierpnia zmarł prof. Jerzy ZAWADZKI. Pogrzeb odbył się 17 sierpnia na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.
 • 31 sierpnia zakończyła pracę w naszym Instytucie i przeszła na emeryturę p. Barbara SZWAJKOWSKA.
 • 29 września odbyło się zebranie pracowników Instytutu rozpoczynające semestr zimowy 2000/2001.
 • 1 października został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Krzysztof MARUSZEWSKI.
 • 24 października, w obecności Dziekana Wydziału Mechanicznego prof. W. KOLLEKA odbyło się spotkanie promocyjne z okazji wydania skryptu doc. Rudolfa HAIMANNA ,,Metaloznawstwo” cz. I 4img1
 • Przybyli nowi doktoranci:
  • mgr inż. Dorota ANISZEWSKA, promotor: dr hab. inż. Marek RYBACZUK, prof. nadzw.PWr.
  • mgr inż. Paulina HETMAN, promotor: prof. Wacław KASPRZAK,
  • mgr inż. Mariusz KRYG, promotor: dr hab. inż. Włodzimierz DUDZIŃSKI, prof. nadzw. PWr.
  • mgr inż. Daniel LEWANDOWSKI, promotor: dr hab. inż. Jerzy KALETA,
  • mgr inż. Marzanna PODREZ-RADZISZEWSKA, promotor: dr hab. inż. Włodzimierz DUDZIŃSKI, prof. nadzw. PWr.
  • mgr inż. Marcin GRZEGORCZYK, promotor: dr hab. inż. Krzysztof MARUSZEWSKI, prof. nadzw. PWr.

   

 • 14 listopada odbyło się spotkanie osób wyróżnionych nagrodą Dyrektora Instytutu za osiągnięcia w działalności zawodowej.

  4img2

  Nagrody otrzymali:

  • inż. Dariusz BĄKOWSKI
  • dr inż. Wojciech BŁAŻEJEWSKI
  • mgr Grażyna KOŃCZAL
  • Leszek MROCZKOWSKI
  • mgr inż. Jowita OLSZEWSKA

   

 • 23 listopada na posiedzeniu Senatu PWr. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Wrocławskiej dr hab. inż. Marek RYBACZUK.
 • Z okazji święta Politechniki Wrocławskiej Odznaczeniami i Nagrodami zostali uhonorowani:
  • SREBRNYMI KRZYŻAMI ZASŁUGI
   • dr inż. Jan KAŁWAK
   • Jan ORŁOWSKI
  • NAGRODAMI REKTORA
   • dr hab. inż. Jerzy KALETA
   • prof. dr hab. inż. Wacław KASPRZAK
  • NAGRODAMI DZIEKANA
   • dr inż. Wojciech MYSZKA,
   • dr inż. Mieczysław SZATA i dr inż. Stanisław PIESIAK (zespołowo).

   Serdecznie gratulujemy!

 

Współpraca z zagranicą

 

 • od 14 sierpnia do 14 września kontynuował swoje badania związane z budową energetycznych wykresów zniszczenia materiałów dr Oleksander CYRULNYK z FMI UAN Lwów (Ukraina).
 • od 07 do 23 września przebywał z wizytą w Polsce i odwiedził nasz Instytut prof. Ben-Zion WEISS z Israel Institute of Technology Haifa (Izrael).
 • od 1 października przebywa w Instytucie na rocznym stażu naukowym p. Chen HUANGPU z Xian (Chiny).
 • od 5 listopada do 12 grudnia gości w Instytucie z cyklem wykładów prof. Michiło SAWRUK – Lwów (Ukraina).
 • od 14 do 15 listopada w Instytucie był prof. Ural NURIEWICZ ZAKIROW z Instytutu Mechaniki Maszyn – Kazań (Rosja).Omawiano współpracę pomiędzy Instytutami. 
 • od 04 do 14 lipca przebywał w Technische Universität Essen (Niemcy), z cyklem wykładów z zakresu preparatyki oraz interpretacji i wyników badań strukturalnych z zakresu mikroskopii elektronowej – dr hab. inż. Włodzimierz DUDZIŃSKI, prof. nadzw. PWr.
 • od 01 do 05 lipca przebywał w SF Hahn – Meitner Institut Berlin (Niemcy) – dr hab.inż. Jerzy KALETA.Wygłosił na seminarium referat pt. ,,Experimentelle Grundlagen zur Formulierung der energetischen Ermüdungshypothesen” oraz omówił zasady współpracy miedzy naszymi jednostkami. Strona niemiecka przedstawiła szeroką ofertę staży dla dyplomantów i doktorantów. 
 • od 27 listopada do 03 grudnia dr hab. inż. Krzysztof MARUSZEWSKI, prof. nadzw. PWr. przebywał na zaproszenie prof. Renaty REISFELD w Jerozolimie i Tel-Avivie (Izrael). Na seminarium w The Hebrew University wygłosił referat pt.,,Sol-gel nanospheres”. Omówił zasady współpracy, możliwości realizacji wspólnych projektów i grantów. Wyjazd finansowany był z grantu KBN.

 

Działalność naukowo-badawcza

 

 • Ze zgłoszonych 8 projektów badawczych (grantów) do KBN (edycja – styczeń 2000) – patrz pełna lista Biuletynu nr 2 Instytut otrzymał dofinansowanie na:
  1. ,,Budowa typoszeregu przenośnych i półstałych wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych” (projekt celowy), kierownik projektu – dr hab. inż. Jerzy KALETA.
  2. ,,Włókniste kompozyty na bazie mieszanin polimerowych” (projekt młodego badacza), kierownik projektu – mgr inż. Przemysław OLSZYŃSKI.
  3. ,,Modyfikacja własności kompozytów polimerowych z napełniaczami naturalnymi” (projekt młodego badacza), kierownik projektu – mgr inż. Izabela LACH.

   

 • Z Działu Nauki dofinansowanie przyznano na następujące projekty:
  1. ,,Przemiana martenzytyczna indukowana cyklicznym odkształceniem plastycznym, modelowanie i identyfikacja w zakresie różnych skal długości” – dra hab. inż. Jerzego KALETY.
  2. ,,Biorozkładalne kompozyty polimerowe” – dra inż. Marka KOZŁOWSKIEGO.
  3. ,,Fraktalna analiza wybranych układów naczyniowych człowieka w patologii wywołanej czynnikami środowiskowymi” – dra hab. inż. Marka RYBACZUKA, prof. nadzw. PWr.

   

 • Zawarto dwie umowy z przemysłem:
  1. ELEKTROWNIA TURÓW w Bogatyni – ,,Preparatyka 100 sztuk replik pozytywowych w złocie z replik foliowych zleceniodawcy oraz ocena struktur z zastosowaniem mikroskopu skaningowego”
  2. HUTMEN S.A. ,,Badania prętów mosiężnych w celu ustalenia przyczyny ich pękania”.

   

 • Instytut otrzymał kwotę 600.000 zł. na realizację 7 tematów finansowanych ze środków na działalność statutową, w tym 400.000 zł. na pokrycie niedoboru osobowego i 200.000 zł. na prowadzenie prac badawczych.
 • W Zakładzie Dynamiki otwarto 3 zlecenia.Prowadzący: dr hab. inż. Jerzy KALETA, dr hab. inż. Marek RYBACZUK, prof. nadzw. PWr, dr inż. Stanisław PIESIAK. 
 • W Zakładzie Wytrzymałości Materiałów otwarto 3 zlecenia.Prowadzący: dr inż. Leszek KORUSIEWICZ, dr inż. Andrzej KANIA, dr inż. Czesław WITKOWSKI. 
 • W ramach tzw. działalności ogólnotechnicznej otrzymano dofinansowanie z KBN na:
  • unifikację i typizację wyrobów,
  • wydanie materiałów konferencyjnych VI Letniej Szkoły Mechaniki Pękania,
  • wydanie publikacji przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej.

 

Konferencje

 

 • W dniach 19-22 września odbyła się w VIELKICH LOSINACH (Czechy) II Konferencja Naukowa ,,RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH”.Konferencji patronowali: JM Rektor Politechniki Wrocławskiej, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Miasta Wrocławia oraz międzynarodowy program CEEPUS.
  Konferencję otworzył Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Jerzy KALETA, zaś przewodnictwo naukowe objął prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK (I-15).
  Brało w niej udział blisko 80. uczestników z 7 krajów. W programie naukowym zawarto 40 referatów, w których autorzy przedstawili zarówno własne osiągnięcia naukowe (pochodzące z ośrodków badawczych akademickich i resortowych propozycje zagospodarowania odpadów między innymi PET, PVC, poliuretanu, opakowań z polietylenu i polipropylenu), jak i doświadczenia praktyczne związane z zagospodarowaniem odpadów tworzyw sztucznych (przemysł – ANVIL S.A. Włocławek, Zarząd Gospodarki Odpadami we Wrocławiu, Zespół Gmin Żywiecczyzny). Sytuację w Polsce można było odnieść do innych europejskich doświadczeń. Recykling tworzyw sztucznych w krajach Europy centralnej przedstawili uczestnicy z Węgier, Rumunii i Słowacji. Wnioski wynikające z praktyki Unii Europejskiej przedstawił dr P. MAYNE z Sekcji Techniki i Ochrony Środowiska w Europejskim Stowarzyszeniu Przetwórców Tworzyw Sztucznych z Brukseli. Omówił również założenia prognozowanych dla Unii Europejskiej przepisów regulujących recykling samochodów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Z krajowymi projektami ustaw dotyczących zagospodarowania odpadów zapoznał zebranych przedstawiciel Ministerstwa Ochrony Środowiska.
  Następna, III Konferencja odbędzie się za dwa lata. 

  Referat wygłasza Zofia MACHOWSKA z Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie
  Referat wygłasza Zofia MACHOWSKA z Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie

   

 • W ramach Konferencji ,,RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH” odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego siecią CEEPUS o nazwie NETOPEREC, poświęcone inżynierii i recyklingowi tworzyw sztucznych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele uczelni z Węgier (prof. B. PUKANSZY), Rumunii (prof. C. VASILE), Słowacji (dr V. KHUNOVA), Politechniki Wrocławskiej oraz dr P.MAYNE Dyrektor Sekcji Ekologii w Europejskim Stowarzyszeniu Przetwórców Tworzyw sztucznych z Brukseli. Spotkanie prowadził dr inż. Marek KOZŁOWSKI – Koordynator Sieci CEEPUS.Omówiono realizację planu wymiany studentów i kadry dydaktycznej w roku akademickim 1999/2000 oraz przebieg Szkoły Letniej Inżynierii i Recyklingu Tworzyw Sztucznych w Bułgarii.
  Ustalono i zaakceptowano zasady wymiany w roku akademickim 2000/2001.
  Rozmawiano o możliwościach współpracy Sieci CEEPUS z Europejskim Stowarzyszeniem Przetwórców oraz uczestnictwa w realizacji prac badawczych w ramach programów europejskich.

 

Konferencje zagraniczne

 

 • od 12 do 16 września dr inż. Jan HEJNA brał udział w Konferencji „EUROMET 2000” w Saarbrücken (Niemcy) w sesji plakatowej. Tytuł plakatu ,,Optimum Conditions for an Observation of Replicas of Metallographic Specimens in the Scanning Electron Microscope”.
 • od 10 do 14 września dr inż. Wojciech MYSZKA, mgr inż. Mirosław BOCIAN, dr inż. Wojciech BŁAŻEJEWSKI oraz mgr inż. Piotr KOTOWSKI brali czynny udział w Konferencji ,,CZECH ASSOCIATION OF MECHANICAL ENGINEERS” w Pradze (Czechy).Wygłosili następujące referaty:
  • dr inż. Wojciech MYSZKA – ,,The method of damping measurements in the range of extremly small phase shift”.
  • mgr inż. Piotr KOTOWSKI – ,,Fractal characterization of Armco fractured surface”.
  • mgr inż. Mirosław BOCIAN – ,,Degenerate model application in identification process of dynamical properties of a rubber element”.

   

 • od 06 do 09 listopada dr hab. inż. Jerzy KALETA brał udział w międzynarodowej Konferencji ,,EUROMET-2000” w Tours (Francja). Wygłosił referat pt. ,,Magnetomechanical effect in fatigue investigations of ferromagnetics”.
 • od 12 do 15 listopada prof. dr hab. inż. Wacław KASPRZAK i dr hab. inż. Marek RYBACZUK, prof. nadzw. PWr. przebywali w Universität Stuttgart (Niemcy). Brali udział w Konferencji rd INTERNATIONAL WORKSHOP ON SIMILARITY METHODS. Wygłosili referaty:
  1. ,,Dimensional analysis for fractals”
  2. ,,Similarity and model designing in nonscalar description of an examined process”.

 

Konferencje krajowe

 

 • dr inż. Czesław WITKOWSKI brał udział w Konferencji ,,MECHANIKA 2000” – 28 czerwca – 01 lipca – Rzeszów.
 • dr hab. inż. Włodzimierz DUDZIŃSKI, prof. nadzw. PWr. brał udział w ,,SEMINARIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ”, 03-07 września – Świnoujście.
 • dr inż. Grażyna ZIĘTEK, dr hab. inż. Marek RYBACZUK, prof. nadzw. PWr. i mgr inż. Edward WICZKOWSKI uczestniczyli w Konferencji ,,SolMech”, 05-09 września – Zakopane.
 • mgr inż. Edward WICZKOWSKI brał udział w Konferencji ,,BIOMECHANIKA 2000”, 10-14 września – Mikołajki.
 • dr inż. Grzegorz PĘKALSKI uczestniczył w Konferencji ,,BEZPIECZEŃSTWO I DEGRADACJA MASZYN”, 11-15 września – Ślesin k/Konina.
 • dr inż. Waldemar MORZUCH brał udział w IX Konferencji ,,WYTRZYMAŁOŚĆ I BADANIA MATERIAŁÓW”, 13-15 września – Zakopane.
 • dr inż. Andrzej BEŁZOWSKI uczestniczył w ,,MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ”, 19-22 września – Warszawa.
 • dr hab. inż. Włodzimierz DUDZIŃSKI, prof. nadzw. PWr dr inż. Andrzej BEŁZOWSKI, dr inż. Wojciech BŁAŻEJEWSKI, dr inż. Eugeniusz GROZIK, dr inż. Andrzej KANIA, dr inż. Jan KAŁWAK, dr inż. Marek KOZŁOWSKI oraz dr inż. Wiesław OŚWIĘCIMSKI uczestniczyli w IX Seminarium ,,TWORZYWA SZTUCZNE W BUDOWIE MASZYN”, 27-29 września – Kraków.
 • dr inż. Andrzej BEŁZOWSKI, mgr inż. Mirosław BOCIAN, dr inż. Wojciech BŁAŻEJEWSKI, dr hab. inż. Jerzy KALETA, mgr inż. Piotr KOTOWSKI, dr inż. Wojciech MYSZKA, dr inż. Wiesław OŚWIĘCIMSKI, dr inż. Mieczysław SZATA, mgr inż. Edward WICZKOWSKI, doktoranci: mgr inż. Mariusz WAJDA, Paweł CHMIELARCZYK, oraz studenci: Bartłomiej FASSA, Wojciech WIŚNIEWSKI uczestniczyli w ,,XIX SYMPOZJUM MECHANIKI EKSPERYMENTALNEJ CIAŁA STAŁEGO”, 18-20 października – Jachranka.
 • prof. dr hab. inż. Wacław KASPRZAK brał udział w II Dolnośląskim ,,FORUM GOSPODARCZYM”, 03-05 listopada – Krzyżowa k/Świdnicy.
 • dr inż. Wojciech BŁAŻEJEWSKI brał udział w X Sympozjum ,,KOMPOZYTY, KONSTRUKCJE WARSTWOWE”, 16-18 listopada – Szklarska Poręba.
 • dr inż. Grażyna ZIĘTEK i dr inż. Mieczysław SZATA uczestniczyli w Konferencji ,,ADVACED MATERIALS AND STRUCTURES”, 20-21 listopada – Warszawa, zorganizowanej z okazji 70 – lecia urodzin prof. Zenona MROZA z IPPT PAN.
 • dr inż. Grzegorz PĘKALSKI brał udział w Konferencji ,,PROBLEMY I INOWACJE W REMONTACH ENERGETYCZNYCH PIRE-2000” od 28 listopada do 01 grudnia – Szklarska Poręba.

 

Dydaktyka

 • Z możliwości uzyskania zaliczenia sesji letniej we wrześniu skorzystało około 400 studentów z Wydziału Mechanicznego i Mechaniczno-Energetycznego.
 • W dniu 24 października odbyło się zebranie zespołu dydaktycznego Mechaniki.Celem spotkania było omówienie spraw bieżących oraz propozycje doskonalenia procesu dydaktycznego. 
 • W październiku ukazał się skrypt ,,METALOZNAWSTWO” – część I, wydany przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej, którego autorem był doc. Rudolf HAIMANN.

 

Inwestycje i remonty

 

 • Wyremontowano i wyposażono w nowe meble pomieszczenie 207A oraz pomieszczenie 209.
 • Firma GRAFO zakończyła i przekazała projekt remontu i modernizacji sali 316 w bud. B-1.Jeszcze w br. planowana jest w tej sali wymiana stolarki okiennej.

 

Sprawy różne

 

 • We wrześniu przekazano Polskiej Szkole na Litwie 3 komputery PS/1.
 • 07 listopada Pan Maciej OLEJNICZAK student Wydziału Mechanicznego był dwudziestotysięcznym użytkownikiem Laboratorium Komputerowego, które działa od marca 1998 roku w Zakładzie Dynamiki.

 


 

Z okazji Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku
składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim
Pracownikom Instytutu.
Dziękując za owocną współpracę życzymy wielu
sukcesów w nachodzącym Nowym Tysiącleciu

 

Dyrektor i Kolegium Dyrektorskie I-19

bb