Biuletyn I-19 nr 5 od 01.I. do 01.VII.2001

Rada Instytutu

24 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Tematem posiedzenia były sprawy kadrowe jednostek organizacyjnych Instytutu a w szczególności kandydatura kierownika Zakładu Naukowo-Technicznego Wytrzymałości Materiałów.

27 czerwca odbyło się krótkie posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Tematem posiedzenia było zaopiniowanie 3. wniosków emerytowanych pracowników naukowych naszego Instytutu o zatrudnienie na część etatu.

09 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Rady Wydziału Mechanicznego ds. Przewodów Doktorskich w dyscyplinie Mechanika.

 1. Przyjęto i dopuszczono do publicznej obrony rozprawę doktorską mgra inż. Adama Cetery. Promotor: dr hab. inż. Marek Rybaczuk, prof. nadzw. PWr. Obrona została wyznaczona na 27.04.2001r.

 2. Przyjęto i dopuszczono do obrony rozprawę doktorską mgra inż. Piotra Stoppela. Promotor: dr hab. inż. Marek Rybaczuk, prof. nadzw. PWr. Obrona została wyznaczona na 27.04.2001r.

27 kwietnia przed Komisją Wydziału ds. Przewodów Doktorskich odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Adama Cetery pt. ,,Fraktalna analiza i symulacyjne modele procesów wzrostu defektów w kompozytach”.

27 kwietnia przed Komisją Wydziału ds. Przewodów Doktorskich odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Stoppela pt. ,,Symulacje procesu zrywania włókien w stochastycznym modelu kompozytu”.

Rada Wydziału Mechanicznego na posiedzeniu wdniu 30 maja 2001r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych magistrowi inż. Adamowi Ceterze i magistrowi inż. Piotrowi Stoppelowi.

Sprawy osobowe i organizacyjne

22 stycznia zakończył pracę w naszym Instytucie mgr inż. Wiesław Mazur.

16 lutego odbyło się zebranie pracowników Instytutu rozpoczynające semestr letni.

Na 49. Targach Wynalazczości Brussels EUREKA 2000 zespół w składzie: dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski, prof. nadzw. PWr. (I-19), mgr Okniński (PTH S.A. ,,Kolt” Warszawa) i prof. dr hab. Wiesław Stręk (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, PAN Wrocław) otrzymał Złoty Medal z wyróżnieniem za ,,Opracowanie zol-żelowych światłowodów erbowych”.

Nagroda została uhonorowana również dyplomem premiera Rzeczpospolitej Polskiej Jerzego Buzka.

Dr inż. Marek Kozłowski otrzymał z Fundacji Nauki Polskiej (program TECHNE) dofinansowanie na uruchomienie demonstracyjnej linii recyklingu tworzyw sztucznych.

20 kwietnia w Rydzynie podczas uroczystej sesji związanej z 75 leciem SIMP zostały wręczone nagrody Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 1999/2000.

IV nagrodą została uhonorowana praca naszej doktorantki mgr inż. Marzeny Podrez-Radziszewskiej pt. ,,Analiza stanu odkształcenia i naprężenia w nasadzie bliższej kości udowej w przypadku choroby PERTHESA” wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Romualda Będzińskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Mgr inż. Marzena Podrez-Radziszewska od 03.03.01 11.03.01r. przebywała w FORLI-CESENA Włochy – University Center of Berfinoro, gdzie ukończyła kurs ”Quality for design”.

22 marca w PWr. odbyło się seminarium na temat ustawy o finansach publicznych, w którym uczestniczyły: mgr Grażyna Kończal i mgr inż. Jowita Olszewska.

W PWr. na przełomie kwietnia i maja odbywał się okresowy kurs BHP. W/w kurs ukończyły następujące osoby: mgr inż. K. Baranowski, Cz. Czuryło, A. Magocka, J. Orłowski, G. Pierzchała, mgr B. Pilarska-Zapała.

22 maja odbyło się we Wrocławiu Seminarium Współpraca Nauka Gospodarka. W Seminarium uczestniczył dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski, prof. nadzw. PWr.

W dniach 27 28 maja odbyło się szkolenie w ramach projektu TEMPUS ,,EU-PULA”. Uczestniczyły wnim: mgr Grażyna Kończal, mgr inż. Jowita Olszewska i mgr Barbara Pilarska-Zapała.

Współpraca z zagranicą

Od 31 stycznia do 04 lutego przebywał z Zakładach VOLVO w Danii i Szwecji dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof. nadzw. PWr.

Od 12-19 lutego dr inż. Mieczysław Szata przebywał w Fizyko-Mechanicznym Instytucie im. Karpenko we Lwowie (Ukraina). Celem wizyty były uzgodnienia związane z realizacją wieloletniej współpracy w zakresie metod energetycznych w opisie rozwoju szczeliny zmęczeniowej, a także wspólne przygotowania imprez naukowych w roku 2001 (Lwów, Pokrzywna k/Prudnika).

Od 05 marca do 26 kwietnia gościł w Instytucie z cyklem wykładów nt. ,,Równania całkowe w mechanice pękania” prof. Michaiło Sawruk ze Lwowa (Ukraina).

Od 25 marca do 07 kwietnia przebywał w naszym Instytucie Christian Dettmann, Jörg Necker, Sando Kunath, Michael Klaus i Patrick Martini z Uniwersytetu Karlsruhe (Niemcy). Wysłuchali cyklu wykładów pt. ,,Fractals empirical modeling” dra hab. inż. Marka Rybaczuka, prof. nadzw. PWr. Zwiedzali laboratoria i Centra Politechniki Wrocławskiej oraz Instytut Niskich Temperatur PAN. Odbyli wspólne seminaria i zajęcia laboratoryjne z doktorantami I-19 i I-15.

Od 26 marca do 31 marca dr inż. Andrzej Bełzowski i dr inż. Wojciech Błażejewski przebywali w Paryżu (Francja) na Wystawie Materiałów Kompozytowych JEC 2001.

Od 31 marca do 07 kwietnia dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof. nadzw. PWr. przebywał w zakładach Mexico Bus w Mexico City na zlecenie firmy Volvo oraz Helens w celu określenia przyczyn powstawania uszkodzeń stali stosowanych w produkcji nadwozi autobusów oraz opracowania metod zapobiegającym tym uszkodzeniom. Omówiono również możliwości współpracy badawczej dotyczącej stali ferrytycznych stosowanych do wytwarzania autobusów w firmie Volvo Mexico.

Od 16 – 20 kwietnia doktorant Daniel Lewandowski przebywał w ZARM University of Bremen (Niemcy).

Od 30 kwietnia do 05 maja gościł w Instytucie prof. Siegfried Sähn z Technische Universität Dresden (Niemcy).

Od 02 maja do 01 lipca dr inż. Wojciech MYSZKA i mgr inż. Mirosław BOCIAN przebywali w Uniwersytecie w Karlsruhe (Niemcy) na stażu naukowym.

18 maja z wizytą w naszym Instytucie przebywali przedstawiciele zakładów Volvo-Poland w osobach: Krzysztof KOCH oraz Rahmi Toptas w celu zapoznania się z możliwościami prowadzenia współpracy w zakresie badań metalograficznych, strukturalnych i wytrzymałościowych oraz pomiarów długości i kąta.

Od 14 do 17 maja przebywali w Instytucie prof. Walter Reimers i dr Anke Pyzalla z Strukturforschung SF Hahn-Meitner Institut Berlin (Niemcy).

W dniach od 15 – 17 maja dr inż. Grzegorz Pękalski przebywał w Katedrze Metalurgie zelaza a zlievarenstva HFTU w Ko�iiciach Podbanske (Słowacja).

Od 04 07 czerwca gościli we Lwowie (Ukraina) prof. dr hab. inż. Wacław Kasprzak i dr inż. Mieczysław Szata. Brali udział w International Symposium ,,Contemporary Problems of Mechanics of Materials: Physico-chemical Aspects and Diagnostics of Materials Properties”

W dniach 07 09 czerwca dr hab. inż. Jerzy Kaleta i dr inż. Wojciech Błażejewski brali udział w Dresdner Leichtbausymposium 2001, Wettbewerbsfaktor Leichtbau, Perspektiven moderner Mischbauweisen Drezno (Niemcy).

Decyzją Biura Centralnego CEEPUS w Wiedniu przyznano finansowanie na kolejny rok dla Środkowo-Europejskiej Sieci Inżynierii i Recyklingu Tworzyw Sztucznych PL-105 . Sieć ma na celu wymianę studentów i kadry – 15 czerwca zakończył staż 1 profesor i 3 studentów z Uniwersytetu Chemiczno-Metalurgicznego z Sofii. W lipcu wyjeżdża tam 14. osobowa grupa naszych studentów z opiekunem. W roku akademickim 2001/2002 w sieci uczestniczą wyższe uczelnie z Polski, Węgier, Bułgarii, Rumunii i Słowacji koordynatorem jest dr inż. Marek Kozłowski.

W dniach 17 – 22 czerwca dr inż. Wojciech Błażejewski prowadził w Laboratorium Koncernu TENAX-FIBER w Wuppertalu TU. Kaiserslautern (Niemcy) konsultacje w sprawie zastosowania włókien węglowych i aramidowych w konstrukcjach kompozytowych.

Działalność naukowo-badawcza

Ze zgłoszonych w 2000r. 5 projektów badawczych (grantów) do KBN Instytut otrzymał dofinansowanie 1 projektu pt. ,,Opis własności materiału z przemianą martenzytyczną indukowaną odkształceniem plastycznym w zakresie różnych skal długości”. Kierownikiem projektu jest dr inż. Grażyna Ziętek.

Na 2001r. zgłoszono do KBN dwa wnioski o dofinansowanie zakupu aparatury naukowo-badawczej.

Instytut otrzymał dofinansowanie wniosku pt. ,,Zakup aparatu rentgenowskiego do analizy struktury i pomiarów naprężenia w materiałach polikrystalicznych” w kwocie 450.000,-zł

Na 2001r. zgłoszono 2 tematy do finansowania przez Fundację Nauki Polskiej.

Instytut otrzymał dofinansowanie tematu pt. ,,Uruchomienie demonstracyjnej linii recyklingu tworzyw sztucznych” w wysokości 200.000,-zł

Z Działu Nauki PWr. dofinansowane są 4 projekty kontynuowane z 2000r. są to:

 • ,,Doświadczalna ocena degradacji mechanicznej kompozytów polimerowych”, praca habilitacyjna dra inż. Andrzeja Bełzowskiego, kwota 5.000,-zł

 • ,,Samowzmacniające kompozyty na bazie mieszanin polimerowych”, praca doktorska mgra inż. Przemysława Olszyńskiego, kwota 5.000,-zł

 • ,,Fraktalna analiza wybranych układów naczyniowych człowieka w patologii wywołanych czynnikami środowiskowymi”, kierownik pracy prof. Marek Rybaczuk, kwota do dyspozycji w 2001r. w kwocie 22.300,-zł

 • ,,Przemiana martenzytyczna indukowana cyklicznym odkształceniem plastycznym; modelowanie iidentyfikacja w zakresie różnych skal długości”, kierownikiem tematu jest dr hab. inż. Jerzy Kaleta, kwota do dyspozycji w 2001 roku, 27.900,-zł

 • W 2001r. na kontynuację współpracy z zagranicą Instytut otrzymał dofinansowanie na:
  • współpracę z Uniwersytetem w Siegen (Niemcy), kwotę 21.785,-zł

  • współpracę z Fizyko-Mechanicznym Instytutem Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie (Ukraina), kwotę 41.785,-zł

 • W 2001r. zawarto 6 umów z przemysłem są to:
  • Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 2 umowy,

  • Kopalnia Węgla Brunatnego ,,Bełchatów”,

  • Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,

  • ABB Warszawa,

  • PROTRAM Wrocław,

  • Elektrownia TURÓW S.A.

  na ogólną kwotę 158.415,-zł oraz zawarto umowę z Uniwersytetem w Dreźnie wartości 28.500,-zł

 • W roku 2001 kontynuowane są prace w 7 zgłoszonych w 2000r. i aneksowanych na 2001r. zleceniach z działalności statutowej.

  Ogólna kwota do dyspozycji w tych zleceniach w 2001r. wynosi 280.850,-zł, w tym osobowy fundusz prac brutto 215.289,-zł.

 • W ramach tzw. działalności ogólnotechnicznej Instytut otrzymał na 2001r. dofinansowanie z KBN na unifikację i typizację wyrobów, w wysokości 6.000,-zł

 • Instytut zgłosił do KBN 5 wniosków na dofinansowanie lub finansowanie zakupu aparatury naukowo-badawczej na 2002r. na łączną kwotę 2.223.690,-zł

Konferencje krajowe

Dr hab. inż. Maciej Kulisiewicz, prof. nadzw. PWr, dr inż. Stanisław Piesiak uczestniczyli w Konferencji ,,Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”, 22 – 25 stycznia Zakopane.

Dr hab. inż. Marek Rybaczuk, prof. nadzw. PWr, dr inż. Marek Kozłowski brali udział w I Sympozjum ,,Centrum Biomonitoriungu, Biotechnologii i Ochrony Ekosystemów Dolnego Śląska”, 04 – 05 kwietnia Wrocław.

Dr inż. Andrzej Bełzowski brał udział w V Seminarium ,,Kompozyty 2001, Teoria i Praktyka”, 18 20 kwietnia Jaszowiec.

Dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński, prof. nadzw. PWr. brał udział w VII Seminarium ,,Programy Badań i Kształcenie w Inżynierii Materiałowej”, 07 – 09 maja Kołobrzeg.

Dr inż. Czesław Witkowski uczestniczył w konferencji ,,Metody Doświadczalne w Budowie i Eksploatacji Maszyn”, 14 – 16 maja Szklarska Poręba.

Mgr inż. Edward Wiczkowski brał udział w Konferencji ,,Biomechanika Układu Kostnego”, 18 – 19 maja Warszawa.

Dr inż. Grażyna Ziętek, dr hab. inż. Jerzy Kaleta, dr inż. Mieczysław Szata, dr inż. Wojciech Błażejewski, mgr inż. Piotr Kotowski, Jacek Bomba, Wojciech Wiśniewski brali udział w Sympozjum ,,Mechanika Zniszczenia 2001”, 23 – 26 maja Augustów.

W dniach 4 – 8 czerwca odbywały się warsztaty ,,Environmentally Degradable Plastics” organizowane przez United Nations Industrial Development Organization i Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi. W spotkaniu uczestniczyli dr inż. Anna Kozłowska i dr inż. Marek Kozłowski.

Dr inż. Wojciech Błażejewski, dr inż. Marek Kozłowski brali udział w konferencji ,,Pomerania Plast 2001”, 06 – 08 czerwca Międzyzdroje.

Dr inż. Marek Kozłowski brał udział w VI Profesorskich Warsztatach Naukowych ,,Przetwórstwo Tworzyw Wielocząsteczkowych”, 19-22 czerwca Poraj kzęstochowy.

W dniach 13 – 16 czerwca w Rokosowie odbyła się konferencja ,,International Seminar on Sol-Gel”, organizowana przez nasz Instytut wspólnie z Instytutem Niskich Temperatur PAN we Wrocławiu. Brało w niej udział 55. uczestników z 9. krajów. Głównym organizatorem był dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski, prof. nadzw. PWr.

W dniach 18 22 czerwca w Pokrzywnej k/Prudnika, odbyła się ,,VII Letnia Szkoła Mechaniki Pękania”, której współorganizatorem był nasz Instytut.

Dydaktyka

W Oficynie Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej ukazały się drugie wydania uzupełnione i poprawione:

 1. Teoria sprężystości i plastyczności Zdzisław Gabryszewski,

 2. Skrypt – Laboratorium wytrzymałości materiałów Zdzisław Rechul, Jerzy Ziaja, Ryszard Żuchowski.

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym przebiegała zgodnie z planem. Była jednak bardzo trudna z uwagi na krótki okres oraz konieczności wynikające z Regulaminu Studiów, iż każdy kurs jest zdawany na ocenę. Szacunkowo w naszym Instytucie przeegzaminowano około 700 studentów.

Opracowano tematy prac dyplomowych na poszczególnych kierunkach studiów Wydziału Mechanicznego.

Zmodyfikowano i opracowano nowe kursy przedmiotu do Katalogu Ogólnouczelnianego oraz do Wydziałowego w języku polskim i angielskim.

Uchwałą Rady Wydziału zmodyfikowano siatkę dydaktyczną dotyczącą Mechaniki na kierunku MBM poprzez zwiększenie ćwiczeń o 1 godz. 

Inwestycje i remonty

W sali dydaktycznej 316 została wymieniona stolarka okienna. Ze względu na fakt, ze budynek B-1 jest objęty ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na przeprowadzenie wymiany okien musiał być wykonany indywidualny projekt, zatwierdzony przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wykonawcą prac była firma ,,PARTNER” s.c. z Danowa.

Trwa modernizacja instalacji elektrycznych w budynku B-1. Obecnie prowadzone są prace remontowe w pom. 202 i 203. Do końca br. planowane jest zakończenie prac modernizacyjnych we wszystkich pomieszczeniach I-19 oraz korytarza I piętra budynku B-1.

Sprawy różne

Wszystkim PT Pracownikom Instytutu życzymy dużo słońca i miłego wypoczynku

Dyrektor i Kolegium Dyrektorskie I-19