Charakterystyka możliwości badawczych

  1. Analiza strukturalna i krystalograficzna materiałów prowadzona metodami rentgenowskimi oraz metodami mikroskopii elektronowej transmisyjnej i skaningowej.
  2. Analiza mikrostruktury materiałów metalicznych i tworzyw sztucznych z zastosowaniem metod komputerowego systemu przetwarzania obrazu.
  3. Odtwarzanie technologii wytwarzania elementów nie posiadających kart technologicznych, optymalizacja i opracowanie nowych technologii.
  4. Określanie przyczyn uszkodzeń korozyjnych, opracowanie warunków, metod i technologii zabezpieczeń korozyjnych.
  5. Określanie przyczyn uszkodzeń i awarii maszyn i urządzeń w oparciu o doświadczenia nabyte w długoletniej współpracy z przemysłem.
  6. Określanie jakości i prawidłowości wykonania połączeń spawanych, napoin, warstw obrobionych powierzchniowo i cieplno-chemicznie.
  7. Analiza chemiczna i metalograficzna materiałów konstrukcyjnych, narzędzi, elementów maszyn i urządzeń.
  8. Określanie gatunku i struktury materiału oraz stanu jego obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej.