Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych

Kierownik zakładu: Dr hab. inż. Jerzy Kaleta

Adres: Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej
ul. Mariana Smoluchowskiego
50 – 370 WROCŁAW
e-mail: Jerzy.Kaleta@pwr.wroc.pl
tel (71) 320-34-26

Zakład zajmuje się rozwojem metod badawczych mechaniki eksperymentalnej, matematycznym modelowaniem procesów uszkodzenia materiałów oraz ewolucji układów biologicznych, teorią podobieństwa modelowego i planowania eksperymentu z wykorzystaniem analizy wymiarowej. Znaczącym obszarem aktywności jest opis rozwoju procesu zmęczenia i pękania materiałów konstrukcyjnych. Realizowane są prace mające na celu budowę modeli ciała w złożonym  stanie naprężenia w warunkach obciążeń zmiennych. Identyfikacja i aplikacja wybranych krzyżowych efektów magnetomechanicznych i termomechanicznych w procesie zmęczenia jest wykorzystywana do budowy nowych metod badań nieniszczących (magnetowizja, termiczna  analiza stanu naprężeń). Przedmiotem zainteresowania są różnorodne kompozyty polimerowe o programowanej strukturze i własnościach. Prowadzone są badania mające na celu opanowanie metod wytwarzania, badania i identyfikacji własności nanomateriałów uzyskiwanych technologiami zol-żel (sensory polimerowe). Obiektem badań jest też szeroka paleta materiałów magnetycznych z grupy SMART (ciecze magnetoreologiczne, materiały o gigantycznej magnetostrykcji, materiały z pamięcią kształtu).

Zakład podejmuje się opracowywania technologii wytwarzania nowych materiałów dla zastosowań laboratoryjnych, przemysłowych i medycznych oraz prowadzi kontrolę nad procesami ich realizacji.