Konsekwencje zmiany ustawy o zasadach finansowania nauki

Dział Nauki uprzejmie informuje, iż w związku z Ustawą z 15 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 115, poz. 795), która weszła w życie 1 lipca br. zmieniły się przepisy dotyczące aplikowania o finansowanie projektów badawczych rozwojowych. Przywołana ustawa uchyliła uprzednio obowiązujące Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 161 poz. 1359).

Zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo projektem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych zostały zniesione dotychczasowe terminy konkursów projektów badawczych rozwojowych (30 listopada i 31 maja każdego roku). Według nowych przepisów terminy konkursów wynikać będą z ogłoszenia Ministra o naborze wniosków.

Intencją Ministra jest, aby najbliższy nabór ogłosić tuż po wejściu ww. rozporządzenia, tj. w pierwszej dekadzie listopada br. 

Jednocześnie informujemy, że w nowym naborze projekty rozwojowe własne przyznawane będą w dwustopniowym postępowaniu. Po ogłoszeniu naboru przez Ministra wnioski należy składać w skróconej wersji (wzór wniosku stanowić będzie załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia) w terminie 6 tygodni od ogłoszenia. Następnie po wydaniu przez właściwy zespół roboczy Komisji Badań na rzecz Rozwoju Gospodarki opinii o spełnieniu przez projekt wymagań stawianych projektom rozwojowym, wnioskodawca będzie mógł złożyć wniosek w wersji pełnej (wzór wniosku stanowić będzie załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia), który zostanie poddany pełnej procedurze oceny. Nabór wniosków w wersji pełnej będzie trwał nie krócej niż 4 miesiące od daty ogłoszenia przez Ministra naboru tego typu wniosków. Według nowych przepisów Minister może również ogłosić nabór wniosków w pełnej wersji z pominięciem etapu oceny wersji skróconej.

Ze względu na to, iż, zgodnie z nowym rozporządzeniem, wnioskodawcą może być konsorcjum naukowo- przemysłowe w niektórych przypadkach finansowanie projektów rozwojowych może podlegać przepisom o pomocy publicznej.

Jednocześnie uprzejmie zawiadamiamy, że istotną zmianą wprowadzoną na mocy nowego rozporządzenia jest możliwość finansowania projektów rozwojowych z inicjatywy własnej Ministra. Minister ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronach internetowych Ministerstwa informacje dotyczące zakresu tematycznego, czasu realizacji, terminu składania wniosków oraz inne warunki uczestnictwa w konkursie o finansowanie projektów rozwojowych realizowane z inicjatywy własnej Ministra. Wnioski należy wtedy składać według wzoru mającego stanowić załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia. W tym przypadku obowiązuje jednostopniowa procedura selekcji wniosków.

Ze względu na wprowadzane zmiany aplikacje przygotowywane na „starych” formularzach nie będą rozpatrywane w Ministerstwie i zostaną zwrócone wnioskodawcom.

Ponadto informujemy, że w związku z Programem Ministerstwa dot. Badań Naukowych i Prac Rozwojowych na Rzecz Przemysłowego Potencjału Obronnego, istnieje możliwość zgłaszania wniosków o finansowanie projektów rozwojowych w ramach obszarów wskazanych w niniejszym programie.

Program składa się z sześciu priorytetowych obszarów technologicznych: technologie informacyjne i sieciowe, sensory i obserwacja, broń precyzyjna i uzbrojenie, platformy bezzałogowe (autonomiczne), ochrona i przetrwanie na polu walki, nowoczesne materiały (wysokoenergetyczne i inteligentne).

V Konkurs na realizację projektów badawczo – rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa dotyczyć będzie wyłącznie tematyki określonej w obszarze technologicznym: Ochrona i przetrwanie na polu walki, który określa zakres prac mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i powodzenia w operacjach prowadzonych przez Siły Zbrojne. Wnioski na konkurs należy przygotować według „starych” zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę w systemie OSF http://osf.opi.org.pl.

Do postępowania konkursowego w ramach ww. Konkursu dodatkowo przyjmowane będą projekty, które spełniając jednocześnie wymagania formalne określone w ww. rozporządzeniu, zgłaszane będą przez konsorcja naukowo- przemysłowe oraz okres realizacji projektu nie będzie przekraczać 24 miesięcy.

Termin składania wniosków w 2 egz. w wersji tzw. papierowej (wersja stanowi wydruk wersji elektronicznej przygotowanej w systemie OSF) upływa w Dziale Nauki Politechniki Wrocławskiej (p. 157, bud. A-1) 22 listopada 2007r. Następnie po uzyskaniu akceptacji wniosku pod względem formalnym będzie możliwe wysłanie aplikacji drogą elektroniczną do Ministerstwa.

Więcej informacji o niniejszym Programie, zasadach składania wniosków pod adresem internetowym: http://www.nauka.gov.pl/ oraz w Dziale Nauki PWr.

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

W dniu 24 padziernika o godzinie 11:15, w sali 117 B1, odbędzie się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie wniosku promotora pracy doktorskiej mgr inż. Anny Nikodem prof. dra hab. inż. R. Będzińskiego w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania komisji egzaminacyjnych i określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz upoważnienia komisji do ustalenia terminów egzaminów – referuje dr hab. inż. M. Szata. (głosowanie tajne)
 2. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych na IPS – referuje: doc. dr inż. G. Pękalski (głosowanie jawne).
 3. Informacja o wynikach konkursu na stanowiska: docenta, adiunktów i asystentów w I-19 – referuje: doc. dr inż. G. Pękalski
 4. Informacje bieżące i wolne wnioski.
DYREKTOR INSTYTUTU

doc. dr inż. Grzegorz PĘKALSKI

10 th Bohemian – Saxon – Silesian Mechanics-Colloquium

BSSDear Colleagues,
The 10th Bohemian-Saxon-Silesian Mechanics Colloquium is organized on 20th October 2007 by the Institute of Building Engineering at the University of Zielona Góra.

The aim of these scientific meetings is to bring together colleagues from the neighbouring regions of the Czech Republic, Germany and Poland, and to exchange ideas in the field of solid and fluid mechanics.

It is our great pleasure to sincerely invite you to the 10th Bohemian-Saxon-Silesian Mechanics Colloquium which consists of eight lectures on subjects of our research and of the presentation of our Institute in its new building.

On behalf of the Institute
Krzysztof Wilmanski

Prezentacji osiągnięć i możliwości badawczych National Aviation University (NAU) w Kijowie

nauZapraszamy na ostatnie „wakacyjne” seminarium, które odbędzie się w piątek (21 września), w sali 117 o godz. 13.15.

Seminarium poświęcone będzie prezentacji osiągnięć i możliwości badawczych National Aviation University (NAU) w Kijowie. Celem jest analiza możliwości współpracy naukowej w „trójkącie” TU Drezno-PWr-NAU.

Temat przedstawi Prof. dr hab. inż. Oleksandr I. Zaporohets.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 OGŁOSZENIE
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

14 września 2007r. (piątek) o godz. 13:15
we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 25  w sali  316, bud. B-1,
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Łukasza KONATA

na temat:
"Struktury i właściwości stali HARDOX
a ich możliwości aplikacyjne w warunkach
zużywania ściernego i obciązeń dynamicznych"

Promotor:
dr hab. inż. Włodzimierz DUDZIŃSKI, prof. nadzw. PWr.
Politechnika Wrocławska

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy NOWACKI
Politechnika Szczecińska
prof. dr hab. inż. Dionizy DUDEK
Politechnika Wrocławska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, bud. A-1) we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego (BW), pok.3.5.1, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.

DYREKTOR INSTYTUTU
dr inż. Grzegorz PĘKALSKI

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przywitanie Recenzentów i Promotora oraz członków Rady Instytutu.
 3. Przedstawienie sylwetki Doktoranta – referuje: dr hab. inż. Włodzimierz DUDZIŃSKI, prof. nadzw. PWr. – Promotor Doktoranta.
 4. Przedstawienie głównych tez rozprawy doktorskiej pt. „Struktury i właściwości stali HARDOX a ich możliwości aplikacyjne w warunkach zużywania ściernego i obciążeń dynamicznych” – mgr inż. Łukasz Konat.
 5. Przedstawienie opinii recenzentów: – Prof. dr hab. inż. – Jerzy NOWACKI – Politechnika Szczecińska – Prof. dr hab. inż. Dionizy DUDEK – Politechnika Wrocławska
 6. Odpowiedzi Doktoranta na recenzje.
 7. Dyskusja.
 8. Wypowiedź Doktoranta.
 9. Zamkniecie części jawnej.
 10. Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Łukasza Konata. (głosowanie tajne – głosują profesorowie i doktorzy habilitowani).
 11. Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgrowi inż. Łukaszowi Konatowi. (głosowanie tajne – głosują profesorowie i doktorzy habilitowani).

Strength of PV silicon wafers – fracture mechanics approach.

Mimo wakacyjnej pory, wszystkie osoby, które są we Wrocławiu, zapraszam na Seminarium, które odbędzie się "nietypowo", bo w dniu 16.08.2007 (czwartek), w sali 117 o godz. 11.15.

Temat prezentacji: Strength of PV silicon wafers – fracture mechanics approach.

Naszym gościem będzie absolwent ITS, Pan Dr inż. P. Rupnowski z National Renewable Energy Laboratory, 1617 Cole Blvd, Golden, CO 80401

Przerwy…

Niestety, w środę nie udało mi się zakończyć konfiguracji poczty. Czeka nas zatem kolejny dzień przerw. Od około 9. Do oporu?

Przepraszam za kłopoty, dziękuję za wyrozumiałość…

Przerwy w pracy serwerów – już prawie koniec!

W najbliższych dniach (środa 24 lipca, od około 12 do 16 ) można spodziewać się przerw w funkcjonowaniu naszego serwera WWW oraz poczty elektronicznej.

Mam nadzieję, że nie będą już potrzebne kolejne wyłączenia serwera poczty i WWW.

Związane jest to z zamiarem instalacji nowszej wersji oprogramowania. Postaram się, aby przerwy były jak najkrótsze.

Przepraszam za utrudnienia.