Semestralne zebranie pracowników

W środę, 10 marca 2004, w sali 316 B1 odbyło się spotkanie Dyrekcji Instytutu z pracownikami.

Dyrektor poinformował o prowadzonych przez kierownictwo Uczelni pracach związanych z nową redakcją Statutu oraz opracowaniem strategii na najbliższe lata.

Dyrektor poinformował również o działaniach zmierzających do komercjalizacji wyników badań: współpracy z TUDAG, której przedstawicielstwo zostanie otwarte we Wrocławiu już niebawem, naszych działaniacch zmierzających do uzyskania akredytacji Laboratorium zgodnie z normą ISO 17025.

Dyrektor Kaleta zaapelował również o zgłaszanie wniosków w kolejnym konkursie europejskim na tworzenie centrów doskonałości.

Dyrektor wspomniał również o podejmowanych działaniach w celu zdobycia środków na remont budynku B1.

Prof. Dudziński, zastępca Dyrektora do spraw Nauki i Współpracy z Przemysłem poinformował o ostatnich statystykach publikacji i cytowań. Podkreślał, że w skali Uczelni zmniejsza się liczba publikacji. Apelował znacznie większą aktywność pracowników Instytutu, gdyż mimo niezłej liczby publikacji odstajemy od średniej wydziałowej jeżeli chodzi o liczbę publikujących osób.

Dr Piesiak, zastępca do spraw dydaktyki podsumował ostatnią sesję i dziękował wszystkim zaangażowanym za duży wkład pracy. Instytut prowadzi znaczną ilość zajęć podstawowych, obejmujących prawie wszystkich studentów Wydziału Mechanicznego i Mechaniczno-Energetycznego. Na prowadzącego wykłady przypada około 400-500 studentów. Doktoranci prowadzący ćwiczenia mają nawet do 100 studentów.

Dyrektor Piesiak zaapelował o przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla studentów i publikowanie ich w Internecie. Zachęcał też do przeglądania programów zajęć udostępnianych w Internecie przez inne uczelnie.