Stanowisko Rady Naukowej Instytutu w sprawie powołania LBMK

1. Powołuje się w Instytucie Laboratorium Badawcze Materiałów Konstrukcyjnych (LBMK) jako jednostkę usługową, która:

 • wdroży system jakości zgodny z normą PN/EN ISO IEC 17025:2001  i uzyska akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)
 • włączy potencjał Instytutu do uczelnianej sieci laboratoriów akredytowanych
 • wykona zobowiązania wynikające z udziału Instytutu w programie Phare (celem tego programu jest między innymi poszerzenie  w Polsce sieci laboratoriów akredytowanych mogących podjąć działalność usługową w ramach UE)
 • będzie działać na rzecz poszerzenia oferty badawczej i  usługowej  Instytutu oraz pozyskania nowych grup odbiorców/klientów, co spowoduje wzrost dochodów
 • spowoduje przygotowanie aplikacji o środki strukturalne (z tytułu rozbudowa laboratoriów akredytowanych).

2. Ustala się ogólne zasady funkcjonowania LBMK (w fazie organizacji; do czasu uzyskania akredytacji):

 • LBMK korzysta ze sprzętu i kadr Instytutu, bez zmiany wnętrznej struktury organizacyjnej w zakresie istniejących laboratoriów,
 • za właściwe funkcjonowanie Laboratorium odpowiada powołany w tym celu Kierownik Laboratorium i Kierownik Systemu Zarządzania Jakości, co wynika z wymogów stosownej normy, warunków uzyskania akredytacji oraz zasad zawartych w Księdze Jakości.
 • nadzór nad procesem uzyskiwania akredytacji i funkcjonowaniem Laboratorium sprawuje Zastępca Dyrektora Instytutu ds Nauki i Współpracy z Przemysłem
 • Zasady funkcjonowania LBMK powinny doprowadziić do powiększenia  listy zleceniodawców, poszerzenia ofertyy badawczej Instytutu i sumarycznie –  wzrostu dochodów. Jednocześnie zasady finansowania LBMK nie powinny spowodować pogorszenia konkurencyjności w zakresie usług tzw. drobnych.
 • Zasady i praktyka funkcjonowania oraz warunki finansowe działania LBMK będą przedmiotem corocznej, wnikliwej oceny Rady Naukowej i Dyrekcji. Ustala się iż najbliższa ocena zostanie przeprowadzona do końca bieżącego roku kalendarzowego.
 • Rozpoczęcie działań LBMK po uzyskaniu akredytacji PCA poprzedzone zostanie opracowaniem regulaminu LBMK, w tórym ustalone zostaną relacje LBMK wobec jednostek organizacyjnych Instytutu.