Wspomóż Fundację Rozwoju Politechniki Wrocławskiej

{mosimage}Właśnie otrzymaliśmy apel Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Politechniki o przekazywanie 1% podatków na Fundację, która uzyskała status instytucji pożytku publicznego.

Apel załączamy dalej.

Date: Fri Feb 04 11:47:15 2005
From: Fundacja Rozwoju PWr

Szanowni Państwo,
Istniejąca od 1992 r. Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej została w listopadzie br. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000221348 w Rejestrze Przedsiębiorców i w Rejestrze Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (jako organizacja pożytku publicznego).

Dokonana rejestracja rozszerza możliwości Fundacji w pozyskiwaniu środków na działalność, którą zgodnie ze statutem jest: "Celem Fundacji jest zdobywanie środków na statutową działalność Politechniki Wrocławskiej oraz popieranie wszechstronnego rozwoju kontaktów naukowych Politechniki Wrocławskiej w kraju i za granicą."

Zadania Fundacji obejmują przede wszystkim:

 1. polepszanie społecznego dostępu do nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym przez polepszanie warunków studiowania w Politechnice Wrocławskiej, oraz wspomaganie służących temu badań naukowych, przedsięwzięć dydaktycznych i innych działań Politechniki;
 2. wspomaganie społecznego rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości – o ile może do tego przyczynić się misja, dorobek oraz naukowe i społeczne oddziaływanie Politechniki Wrocławskiej, w szczególności przez:
  1. wspieranie transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej,
  2. wspomaganie służących nauce inicjatyw inwestycyjnych,
  3. wspieranie naukowców i zespołów badawczych uznanych w środowisku akademickim a pracujących w obszarach nauki, posiadających znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego oraz dla międzynarodowego prestiżu Polski i nauki polskiej;
 3. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami uczelni wyższych;
 4. promocję i organizację wolontariatu – w szczególności działającego na rzecz Politechniki Wrocławskiej;
 5. wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe innych organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – o ile działałyby one w obszarach zgodnych ze statutowym zainteresowaniem Fundacji;
 6. wspomaganie społecznych (nie gospodarczych) korporacji zajmujących się upowszechnianiem lub promocją:
  1. krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kultury fizycznej i sportu;
  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  3. ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

  – o ile wspomaganie pozostawałoby tu w związku z nauką lub wychowaniem społeczności akademickiej Politechniki Wrocławskiej;

 

Fundacja prowadzi działalność statutową także na rzecz studentów, doktorantów i innych tzw. młodych pracowników nauki Politechniki Wrocławskiej, znajdujących się w niedostatku materialnym ograniczającym ich zdolność kontynuowania nauki; także w zakresie ich potrzeb zaopatrzenia się w rzeczy, względnie usługi potrzebne dla celowego kontynuowania nauki lub badań naukowych oraz pracowników zasłużonych dla Politechniki Wrocławskiej (także emerytowanych), jeśli znajdą się w niedostatku w zakresie ich potrzeb życiowych, albo wymagają pomocy w załatwianiu spraw życiowych, choćby nie znajdowali się w niedostatku materialnym.

Na realizację wymienionych powyżej zadań Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej jako organizacja pożytku publicznego ma prawo zbierać środki stanowiące 1% podatków płaconych przez osoby fizyczne.

Zrób dobry uczynek – nie oddawaj fiskusowi tego co możesz dać Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Tylko pomiędzy 1 stycznia a 30 kwietnia, po zakończeniu roku podatkowego.

To nic cię nie kosztuje – dajesz pieniądze organizacji pożytku publicznega zamiast wrzucać je do ogromnego wora, z którego nie wiadomo, kto je wyjmie. W tym przypadku środki te zostaną wydane na pożytek Politechniki Wrocławskiej. Wiesz chyba, że lepiej będziemy zarządzać tymi funduszami niż Budżet Państwa.

Apelujemy, przekaż część swoich podatków na cele związane ze wspieraniem działalności Politechniki Wrocławskiej. Przedstawimy cele na jakie zostały wydane zebrane środki.

Na stronie http://www.fundacja.pwr.wroc.pl znajduje się instrukcja jak należy to zrobić.

Jarosław M. Janiszewski
Prezes Zarządu
Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej