Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Daniela Lewandowskiego

OGŁOSZENIE
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz.U.65/03 poz.595)
Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie informuje, że e dniu
30 listopada 2005r. (środa) o godz. 9:15
we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 25 w sali 316 w budynku B-1
odbedzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra inż. Daniela LEWANDOWSKIEGO

na temat:

"Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych.
Badania, modele, identyfikacja"

 Promotor:

dr hab. inż. Jerzy KALETA
Politechnika Wrocławska

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Andrzej SEWERYN
Politechnika Białostocka

prof. dr hab. inż. Jan HOLNICKI-SZULC
IPPT PAN Warszawa

 
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, A-1) we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego (BW) pok.3.51., bud.B-4, ul. Łukasiewicza5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie
i dyskusji na rozprawą.

 

DYREKTOR INSTYTUTU
dr hab. inż. Mieczysław SZATA
 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przywitanie Recenzentów i Promotora oraz członków Rady Naukowej Instytutu.
 3. Przedstawienie sylwetki Doktoranta – referuje: dr hab. inż. Jerzy KALETA – Promotor Doktoranta.
 4. Przedstawienie głównych tez rozprawy doktorskiej pt. "Właściwości tłumiące kompozytów magnetoreologicznych. Badania, modele, identyftkacja" – mgr inż. Daniel Lewandowski.
 5. Przedstawienie opinii recenzentów:
  • – Prof. dr hab. inż. – Andrzej SEWERYN – Politechnika Białostocka
  • – Prof. dr hab. inż. – Jan HOLNICKI – SZULC – IPPT PAN Warszawa
 6. Odpowiedzi Doktoranta na recenzje.
 7. Dyskusja.
 8. Wypowiedź Doktoranta.
 9. Zamkniecie części jawnej.
 10. Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Daniela Lewandowskiego (glosowanie tajne – glosują profesorowże i doktorzy habilitowani).
 11. Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgrowi inż. Danielowi Lewandowskiemu. (glosowanie tajne – glosują profesorowie i doktorzy habilitowani).