Konkurs na realizację projektów zamawianych POL-POSTDOC II

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkurs na realizację projektów zamawianych PBZ/MEiN/01/2006 pt. "POL-POSTDOC II – Projekty badawcze przygotowane i realizowane przez osoby po doktoracie".

Zakres tematyczny projektu obejmuje priorytetowe kierunki badań określone w Krajowym Programie Ramowym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Ministra Nauki i Informatyzacji z 2005 r. Nr 10, poz. 47. Finansowanie projektów planowane jest w ramach środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. Okres realizacji projektu: 36 m-cy

Warunki uczestniczenia w konkursie:

  • Ofertę składa jednostka naukowa planująca zatrudnienie w roli kierownika projektu osoby po doktoracie. Osoba ta zatrudniona będzie we wnioskującej jednostce po uzyskaniu finansowania projektu na podstawie umowy o pracę.
  • Jednostka naukowa składająca ofertę nie może być tą samą jednostką, w której zatrudniona jest lub była osoba po doktoracie, w której odbywała ona studia doktoranckie, lub w której jest zatrudniony promotor pracy doktorskiej.
  • Preferowani będą kierownicy projektów, którzy nie przekraczają wieku 35 lat w roku złożenia wniosku, którzy uzyskali stopień doktora nie więcej niż 4 lata przed rokiem złożenia wniosku i którzy starają się o realizację projektu w jednostce oferującej możliwości rozwoju warsztatu naukowego i zawodowego kierownika.
  • Jednostka wnioskująca zapewnia podstawową infrastrukturę do realizacji badań. Intencją zamówienia jest przyjęcie do 60 ofert (projektów) o kosztach nie przekraczających kwoty ogółem 80.000 zł rocznie, w tym wynagrodzenie dla kierownika projektu do 60.000 zł (wraz z pochodnymi, w formie umowy o pracę).

Oferty na realizację projektu, ze wskazaniem priorytetowego kierunku badań Krajowego Programu Ramowego, którego projekt dotyczy, opracowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 13 do rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 161, poz. 1359), należy składać w terminie do 28 kwietnia 2006 roku, w 4 egzemplarzach, w Ministerstwie Edukacji i Nauki, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, pok. 439, w przypadku nadesłania wniosku pocztą decyduje data stempla polskiego urzędu pocztowego.

Zgłoszenie do konkursu oznacza przyjęcie zawartych w ww. dokumencie zasad postępowania konkursowego i oceny ofert. Informacje o konkursie można uzyskać w MEiN Departament Badań Naukowych tel. 52-92-439 lub 52-92-482.

(Na podstawie stron Ministerstwa Edukacji i Nauki)