Praca: Specjalista do spraw zamówień publicznych

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej projektu nr POIG.02.01.00-02-090/080 „Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie laboratorium wielofunkcyjnych materiałów amorficznych i krystalicznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 – rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, Koordynator projektu poszukuje osoby do realizacji wyżej wymienionego projektu w okresie od 01 kwietnia 2010 r. do 30 września 2010 r. w wymiarze ok. 100 godzin na stanowisku:

 

Specjalista do spraw zamówień publicznych
(Zatrudnienie na umowę-zlecenie)

 

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty do spraw zamówień publicznych będzie należało m.in. przygotowywanie dokumentów przetargowych związanych z robotami budowlanymi oraz zakupem aparatury naukowo-badawczej, opracowywanie SIWZ, udział w pracach komisji przetargowej, przygotowanie umów z wybranymi Wykonawcami oraz współpraca z Koordynatorem i Kierownikiem projektu. Szczegółowy zakres obowiązków zostanie podany podczas podpisywania umowy z wybranym kandydatem. Od kandydatów oczekuje się m.in. znajomości ustawy PZP oraz doświadczenia w pracy przy projektach infrastrukturalnych.

Zgłoszenia i CV wraz z proponowanymi warunkami finansowymi (wynagrodzenie brutto za 1 godz. pracy) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2010 r. (piątek) do godz. 12:00 w sekretariacie Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław.

Praca: Specjalista do spraw finansowych

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej projektu nr POIG.02.01.00-02-090/080 „Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie laboratorium wielofunkcyjnych materiałów amorficznych i krystalicznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1 – rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, Koordynator projektu poszukuje osoby do realizacji wyżej wymienionego projektu w okresie od 01 kwietnia 2010 r. do 30 września 2011 r. w wymiarze ok. 360 godzin na stanowisku:

 

Specjalista do spraw finansowych
(Zatrudnienie na umowę-zlecenie)

 

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty do spraw finansowych będzie należało m.in. nadzorowanie procesu rozliczeniowego projektu po stronie Politechniki Wrocławskiej oraz współpraca z Koordynatorem i Kierownikiem projektu. Szczegółowy zakres obowiązków zostanie podany podczas podpisywania umowy z wybranym kandydatem. Od kandydatów oczekuje się m.in. wykształcenia wyższego ekonomicznego oraz doświadczenia w pracy przy projektach strukturalnych.

Zgłoszenia i CV wraz z proponowanymi warunkami finansowymi (wynagrodzenie brutto za 1 godz. pracy) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2010 r. (piątek) do godz. 12:00 w sekretariacie Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia, że dnia 31 marca 2010 (środa) o godz. 13:15 we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 25 w sali 316, bud. B-1 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Jacka BOMBY na temat:

TŁUMIENIE W MATERIALE O GIGANTYCZNEJ MAGNETOSTRYKCJI. EKSPERYMENT, MODELOWANIE, IDENTYFIKACJA

Promotor: dr hab. inż. Jerzy KALETA, prof. nadzw. PWr.

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Bogdan DOBRUCKI – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej SEWERYN, prof. zw. – Politechnika Białostocka

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej PWr. (pok.434, A-1) we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego pok.3.5.1, bud.B-4, ul Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

OGŁOSZENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dyrektor i Rada Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uprzejmie zawiadamia, że dnia 17 marca 2010 (środa) o dodz. 13:15 we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 25 w sali 316, bud B-1, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty FIGURSKIEJ na temat:

„Mechanical, histological and biological analysis of artificial joint loosening”

Promotor I: prof. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI- Politechnika Wrocławska

Promotor II: prof. Ingrid MILOSEV – Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Monika GIERZYŃSKA-DOLNA Politechnika Częstochowska
 • dr hab. inż. Mieczysław SZATA, prof. nadzw. PWr. Politechnika Wrocławska

Z treścią rozprawy można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok.434 A-1) we Wrocławiu oraz Bibliotece Wydziału Mechanicznego, pok.3.5.1, bud B-4, ul Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc.

Książki elektroniczne

Format PDF jest najpopularniejszym formatem służącym do publikowania książek naukowych w wersji elektronicznej. Praktycznie jedynie starsze, skanowane zasoby, udostępniane bywają w innym formacie: DjVu. Inne formaty książek elektronicznych nie zyskały (na razie?) większej popularności.

Politechnika Wrocławska udostępnia całkiem sporo książek i czasopism elektronicznych:
1. Knovel
2. Korpo.ibuk.pl
3. MyLibrary
4. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Wśród ogólnodostępnych zasobów cyfrowych wymienić można jeszcze:
1. Wirtualną Bibliotekę Nauki
2. Różne zestawienia książek elektronicznych
3. Polskie biblioteki cyfrowe
4. Portale biblioteczne

Pamiętać również należy o:
1. Księgarni Amazon dającej możliwość ograniczonego przeglądania wielu sprzedawanych przez nią tytułów
2. Usługi Google książki (beta) która również daje możliwość przekartkowania niektórych pozycji dostępnych w jej zasobach.

Bardzo wiele (czasami całkiem wartościowych) tekstów elektronicznych można znaleźć w Internecie. Co prawda nie wszystko co zostaje tak upublicznione jest istotnie ważkie, ale czasami… Cały problem polega na dotarciu do takich informacji. Każda porządna wyszukiwarka (czyli indeksująca zawartość plików PDF, DOC, PPT,…) potrafi dostarczyć wielu interesujących treści. Wymienić można tu, między innymi:
1. Google Scholar (beta)
2. openpdf (PDF Search Engine)
3. Czy którąkolwiek z innych wyszukiwarek internetowych przeglądających zawartość plików PDF.
Wiele z tych wyszukiwarek korzysta z Google.

Warto też zwrócić uwagę na ciekawą cechę wyszukiwarki Google Scholar. Pozwala ona skojarzyć dane bibliograficzne (tytuł, autor,…) z informacjami znajdującymi się w pliku PDF. W efekcie ułatwia natrafienie na przykład na wstępna wersję opublikowanego gdzieś artykułu.

Zaprojektowanie, wdrożenie i obsługę strony internetowej

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 p. 8 ustawy Pzp na

zaprojektowanie, wdrożenie i obsługę strony internetowej projektu nr POIG.02.01.00-02-090/08 „Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie laboratorium wielofunkcyjnych materiałów amorficznych i krystalicznych”
 1. Pełna nazwa Zamawiającego oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki wnioskującej. Politechnika Wrocławska, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, ul. Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
  Zaprojektowanie, wdrożenie i obsługę strony internetowej projektu zbudowana na bazie systemu zarządzania treścią, zawierająca prosty panel administracyjny z możliwością łatwej edycji strony. Stała obsługa strony internetowej w okresie od 15 lutego 2010 r. do 30 września 2011 r. Strona internetowa projektu powinna być oznakowana zgodnie z wymogami zawartymi w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu”. Uruchomienie podstawowej wersji zamówienia powinno nastąpić nie później niż 01 marca 2010 r.
 3. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. Ofertę należy złożyć:
  1. osobiście w siedzibie: sekretariat Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław
  2. przesłać na adres: Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław
  3. faxem na numer: (71) 321-12-35
  4. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Mariusz.Hasiak@pwr.wroc.pl

  w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 12.02.2010 r. (do godz. 15:00) Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
  Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
  Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

  1. podpisany (przez osobę upoważnioną) formularz oferty zawierający informację o oczekiwanej cenie brutto realizacji oferty w rozbiciu na cenę za: opracowanie strony (cena netto, kwota podatku VAT), utrzymanie strony (cena netto, kwota podatku VAT w ujęciu kwartalnym,
  2. wykaz (minimum 3) wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich przedmiotu i odbiorców.
 4. Kryteria oceny ofert: kompletność oferty i jej zgodność z wymaganiami oraz cena.

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła: 03 lutego 2010 r. Mariusz Hasiak

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia: 03 lutego 2010 r. Koordynator Projektu: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. PWr.