10th Polish-Ukrainian-German Summer School on Fracture Mechanics

w dniach 11-14 czerwca odbędzie się jubileuszowa 10th Polish-Ukrainian-German Summer School on Fracture Mechanics. Miejscem Szkoły jest "Zamek Na Skale" w Trzebieszowicach.

Więcej informacji na stronach WWW Letniej Szkoły Mechaniki Pękania

Pierwsze zdjęcia już dostępne!

X Letnia Szkoła Mechaniki Pękania poświęcona będzie, poza informacjami o najnowszych osiągnięciach Mechaniki Pękania, omówieniu prac związanych z tzw. „programem wodorowym”, którego celem jest szerokie wykorzystanie w gospodarce wodoru jako nośnika energii.

Wdrażanie tego programu powoduje z kolei konieczność rozwiązania różnorodnych problemów naukowych, zarówno podstawowych jak i aplikacyjnych, w tym również z zakresu mechaniki pekania.

W ramach poprzednich dziewięciu szkół, organizowanych na przemian w Polsce, Niemczech oraz na Ukrainie, zapoznano dużą liczbę doktorantów i dyplomantów z osiągnięciami nauki w zakresie najszerzej rozumianej mechaniki pękania. Szkoły te poświęcone były zagadnieniom modelowania, metodom eksperymentalnym i różnorodnym aplikacjom.

Ważnym dodatkowym celem było zawsze pogłębianie kontaktów naukowych między placówkami i uczonymi krajów organizujących Szkoły oraz konsultacje dla specjalistów praktyki.

Po trzyletniej przerwie zdecydowaliśmy się podjąć organizacji jubileuszowej dziesiątej Szkoły. Patronat nad Szkołą obejmie Prof. Krzysztof J. Kurzydłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który będzie też prelegentem.