Archiwum kategorii: Rada Instytutu

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu (II część)

Po zakończeniu publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Doroty Aniszewskiej odbędzie się druga część Rady z następującym porządkiem:

 1. Rozpatrzenie wniosku promotora pracy doktorskiej mgra inż. Daniela Lewandowskiego, dra hab. Inż. Jerzego Kalety w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej.
 2. Rozpatrzenie wniosku promotora pracy doktorskiej mgra inż. Daniela Lewanowskiego, dra hab. inż. Jerzego Kalety o wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej oraz o powołanie komisji egzaminacyjnych i określenie zakresu egzaminów doktorskich.
 3. Zaopiniowanie złożonych dwóch wniosków o zatrudnienie w I-19.
 4. Informacje i wolne wnioski.

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz.U.65/03 poz.595) Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej informuje, że w dniu
30 czerwca 2005r. (czwartek) o godz. 11:00 we Wrocławiu przy ul. Smoluchowskiego 25
w sali 316, bud. B-1 odbedzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Doroty ANISZEWSKIEJ 

na temat:

"Multiplikatywna dynamika wzrostu fraktalnych defektów materiałów"

Promotor:

Dr hab. inż. Marek RYBACZUK, prof. nadzw. PWr.

Recenzenci:

1) Prof. zw. dr hab. inż. Ewa MAJCHRZAK- Politechnika Śląska

2) Dr hab. inż. Antoni MITUŚ, prof. nadzw. PWr. – Politechnika Wrocławska

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, bud. A-!) we Wrocławiu ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego (pok. 3.5.1, bud B-4), ul. Łukasiewicza 5

Zapraszam zainteresowanych do wziecia udziału
w publicznej obronie i dyskuscji nad rozprawą

Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. jerzy KALETA

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

kostki_small_miniUprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej w dniu 22 czerwca 2005r. (środa) o godz. 12:00, sala 316, bud. B-1, na której odbedzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Marzeny PODREZ-RADZISZEWSKIEJ

pt. „Uwarunkowania materiałowe i biomechaniczne trwałości i stabilności implantów

Promotor:

Dr hab. inż.  Włodzimierz DUDZIŃSKI, prof. nadzw. PWr.

Recenzenci:

1. Prof. dr hab. inż. Jan MARCINIAK – Politechnika Śląska

2. Prof. zw. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI – Politechnika Wrocławska

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej (pok. 434, A-1) we Wrocławiu ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 oraz w Bibliotece Wydziału Mechanicznego (pok. 3.5.1, B-4) ul. Łukasiewicza 5.

Zapraszam zainteresowanych do wzięcia udziału w publicznej obronie i dyskusji nad rozprawą.

Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Jerzy KALETA

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

W środę, 15 czerwca 2005 o godzine 13:15 w sali 117 B1 odbędzie się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Doroty Aniszewskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – referuje dr hab. Inż. Mieczysław Szata.
 2. Informacje i wolne wnioski.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej z dnia 25 maja 2005.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

{mosimage}Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej w dniu 17 czerwca 2005r. (piątek) o godz. 13:00, sala 316, bud. B-1, na której odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgra inż. Waldemara PILARSKIEGO

pt. "Wpływ parametrów biomechanicznych na przebudowę kości stawu biodrowego"

 Promotorem rozprawy doktorskiej jest: prof. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI – Politechnika Wrocławska,

Recenzenci:

1. Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI – Politechnika Śląska

2. Dr hab. inż.  Mieczysław SZATA – Politechnika Wrocławska

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni Biblioteki Wydziałowej. pok. 3.5.1 w bud. B-4 przy ul. Łukasiewicza 5 oraz w czytelni Biblioteki Głównej, pok. 434, A-1, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27.

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

W środę, 25 maja w sali 117 B1 o godzinie 13:15 odbędzie się posiedzenia Rady Naukowej Instytutu.

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu publicznej obrony dla mgra inż. Waldemara Pilarskiego
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i wyznaczenie terminu publicznej obrony dla mgr inż. Marzeny Podrez-Radziszewskiej.
 • Rozpatrzenie wniosku promotora pracy doktorskiej mgr inż. Doroty Aniszewskiej dra hab. inż. Marka Rybaczuka, prof. nadzw. PWr. o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej oraz o powołanie składu komisji egzaminacyjnych i ustalenie zakresu egzaminów doktorskich.
 • Informacje i wolne wnioski.
 • Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej z dnia 30 marca 2005r.

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

Dyrektor Instytutu uprzejmi zaprasza na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, która odbędzie się w środę 30 marca 2005r. o godz. 1315 w sali 117, B-1.

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie wniosku promotora rozprawy doktorskiej mgra inż. W. Pilarskiego prof. Romualda BĘDZIŃSKIEGO o powołanie recenzentów – referuje: dr hab. inż. M. Szata. (głosowanie tajne)
 2. Powołanie komisji egzaminacyjnych dla mgra inż. W. Pilarskiego i upoważnienie ich do ustalenia terminu i zakresu egzaminów doktorskich – referuje: dr hab. inż. M. Szata. (głosowanie tajne)
 3. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Moniki Grygier pt. „Analiza własności warstw wierzchnich wpływających na biokompatybilność stentów” i powołanie promotora – referuje: dr hab. inż. M. Szata. (głosowanie tajne)
 4. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Fassa pt. „Modelowanie wzrostu matrenzytu pod wpływem obciążeń mechanicznych” i powołanie promotora – referuje: dr hab. inż. M. Szata. (głosowanie tajne)
 5. Zaproszenie członków RN na otwarte posiedzenie I-19 w dniu 01 kwietnia 2005, o godz. 1315, sala 117, bud. B-1 z udziałem Pana Profesora Eugeniusza Rusińskiego, kandydata na Dziekana Wydziału Mechanicznego, który zaprezentuje swój program i odpowie na pytania obecnych na zebraniu – referuje: dr hab. inż. Jerzy Kaleta
 6. Przyjęcie protokółu RN z dnia 02.03.2005r.
 7. Sprawy różne.

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie wniosku promotora pracy doktorskiej mgr inż. Marzeny Podrez-Radziszewskiej, prof. Włodzimierza Dudzińskiego o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej.
 2. Powołanie komisji egzaminacyjnych i ustalenie zakresu egzaminów doktorskich.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Stanowisko Rady Naukowej Instytutu w sprawie powołania LBMK

1. Powołuje się w Instytucie Laboratorium Badawcze Materiałów Konstrukcyjnych (LBMK) jako jednostkę usługową, która:

 • wdroży system jakości zgodny z normą PN/EN ISO IEC 17025:2001  i uzyska akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)
 • włączy potencjał Instytutu do uczelnianej sieci laboratoriów akredytowanych
 • wykona zobowiązania wynikające z udziału Instytutu w programie Phare (celem tego programu jest między innymi poszerzenie  w Polsce sieci laboratoriów akredytowanych mogących podjąć działalność usługową w ramach UE)
 • będzie działać na rzecz poszerzenia oferty badawczej i  usługowej  Instytutu oraz pozyskania nowych grup odbiorców/klientów, co spowoduje wzrost dochodów
 • spowoduje przygotowanie aplikacji o środki strukturalne (z tytułu rozbudowa laboratoriów akredytowanych).

2. Ustala się ogólne zasady funkcjonowania LBMK (w fazie organizacji; do czasu uzyskania akredytacji):

 • LBMK korzysta ze sprzętu i kadr Instytutu, bez zmiany wnętrznej struktury organizacyjnej w zakresie istniejących laboratoriów,
 • za właściwe funkcjonowanie Laboratorium odpowiada powołany w tym celu Kierownik Laboratorium i Kierownik Systemu Zarządzania Jakości, co wynika z wymogów stosownej normy, warunków uzyskania akredytacji oraz zasad zawartych w Księdze Jakości.
 • nadzór nad procesem uzyskiwania akredytacji i funkcjonowaniem Laboratorium sprawuje Zastępca Dyrektora Instytutu ds Nauki i Współpracy z Przemysłem
 • Zasady funkcjonowania LBMK powinny doprowadziić do powiększenia  listy zleceniodawców, poszerzenia ofertyy badawczej Instytutu i sumarycznie –  wzrostu dochodów. Jednocześnie zasady finansowania LBMK nie powinny spowodować pogorszenia konkurencyjności w zakresie usług tzw. drobnych.
 • Zasady i praktyka funkcjonowania oraz warunki finansowe działania LBMK będą przedmiotem corocznej, wnikliwej oceny Rady Naukowej i Dyrekcji. Ustala się iż najbliższa ocena zostanie przeprowadzona do końca bieżącego roku kalendarzowego.
 • Rozpoczęcie działań LBMK po uzyskaniu akredytacji PCA poprzedzone zostanie opracowaniem regulaminu LBMK, w tórym ustalone zostaną relacje LBMK wobec jednostek organizacyjnych Instytutu.