5th International Conference on SOL-GEL MATERIALS

Organizowana przez Laboratorium Materiałów Zol-Żelowych (kierowane przez dr. Marka Jasiorskiego) 5th International Conference on SOL-GEL MATERIALS otrzymała dofinansowanie w wysokości 25,000 zł w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie edukacji i nauki w 2008 roku, organizowanwgo przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Na konkurs wpłynęło 65 ofert, w tym 10 ofert z Politechniki Wrocławskiej. Dofinansowanie otrzyma 26 projektów na łączną kwotę 988 tys. złotych.

Na mocy decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego dotacje z Politechniki Wrocławskiej uzyskało 5 ofert dotyczących organizacji konferencji promujących i rozwijających osiągnięcia naukowe regionu.

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady
Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej
w dniu 05 marca 2008r. o godz. 1100, bud. B-1, sala 316
PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr inż. Anny NIKODEM
Badania kierunkowych właściwości mechanicznych struktur kostnych”,

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przywitanie Recenzentów i Promotora oraz członków Rady Instytutu.
 3. Przedstawienie sylwetki Doktorantki – referuje: prof. dr hab. inż. Romuald BĘDZIŃSKI. – Promotor Doktorantki.
 4. Przedstawienie głównych tez rozprawy doktorskiej pt. „Badania kierunkowych właściwości mechanicznych struktur kostnych” – mgr inż. Anna Nikodem
 5. Przedstawienie opinii recenzentów: – Prof. dr hab. inż. – Jan Ryszard DĄBROWSKI – Politechnika Białostocka – Dr hab. inż. Jerzy KALETA – Politechnika Wrocławska
 6. Odpowiedzi Doktorantki na recenzje.
 7. Dyskusja.
 8. Wypowiedź Doktorantki.
 9. Zamkniecie części jawnej.
 10. Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Nikodem (głosowanie tajne – głosują profesorowie i doktorzy habilitowani).
 11. Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Annie Nikodem. (głosowanie tajne – głosują profesorowie i doktorzy habilitowani).

Posiedzenie Rady Instytutu

Najbliższe posiedzenie Rady Instytutu odbędzie się 06 lutego 2008 (środa) o godz. 1115 w sali 117, B-1.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Nikodem i dopuszczenie jej do publicznej obrony – referuje: dr hab. inż. M. SZATA (głosowanie tajne).
 2. Zmiana tematu pracy doktorskiej mgr inż. Dominiki Grygier – referuje: dr hab. inż. M. Szata (głosowanie jawne).
 3. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki Grygier, wyznaczenie recenzentów i wyznaczenie komisji egzaminacyjnych oraz ustalenie zakresu egzaminów doktorskich- referuje: dr hab. inż. M. Szata (głosowanie tajne).
 4. Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta na Wydziale Mechanicznym – referuje: doc. dr inż. Grzegorz Pękalski.
 5. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych na IPS – referuje: doc. dr inż. G. Pękalski (głosowanie jawne).
 6. Informacja o budżecie Instytutu na rok 2008 – referuje: doc. dr inż. G. Pękalski.
 7. Zatwierdzenie składu osobowego Rady Instytutu na nową kadencję – referuje: doc. dr inż. G. Pękalski (głosowanie jawne).
 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wyniki 34 konkursu projektów badawczych

Dział Nauki ogłosił wyniki 34 konkursu prac badawczych (własnych, habilitacyjnych i promotorskich).

Z naszego Instytutu finansowanie uzyskały dwa wnioski:

 • Światłowody planarne i paskowe otrzymywane metodą zol-żel w układach LTCC — dr Marek Jasiorski
 • Metodyka doboru struktury kompozytowego oplotu nośnego butli wytwarzanych metodą nawijania przeznaczonych na wysokosprężone paliwa gazowe — dr inż. Wojciech Jerzy Błażejewski

Dział Nauki zawiadamia, iż na mocy decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego redaktorzy wniosków mają dostęp do pełnych treści recenzji swoich wniosków. Aby zapoznać się z treścią recenzji należy:

 1. zalogować się do systemu OSF,
 2. wybrać uprawnienia "redaktora/redaktora pomocniczego/ czytelnika wniosków OSF" (taki wybór pojawia się tylko wtedy, gdy użytkownik posiada więcej niż jedną rolę w systemie OSF),
 3. otworzyć wniosek z 34 konkursu, którego recenzje chcemy poznać,
 4. nacisnąć przycisk "Recenzje" znajdujący się na górze menu z lewej strony ekranu.

Konferencja dotycząca reformy systemu zarządzania i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowało debatę nad reformą nauki i szkolnictwa wyższego z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego, akademickiego, związków zawodowych, studentów oraz mediów. Dyskusja będzie przebiegać pod hasłem: "Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość."

Na stronach Ministerstwa znajduje się tekst wystąpienia Minister Barbary Kudryckiej