Archiwum kategorii: Politechnika Wrocławska

Pakiet Pro/ENGINEER w WCSS

WCSS posiada licencje na kolejny pakiet do projektowania CAD/CAM/CAE – PTC Pro/ENGINEER w wersji WS 3.0.

Lista modułów Pro/ENGINEER, na które WCSS ma licencję: Pro/ENGINEER , Pro/MECHANICA , DIVISION ProductView Client, Pro/INTRALINK, Multi Site Routed System Designer Lite, Pro/NOTEBOOK, Pro/INTERFACE for CATIA, Pro/ASSEMBLY,  Pro/FEATURE, Pro/MESH, Pro/DETAIL, Pro/TOOLKIT, Pro/INTERFACE, Pro/NC-ADVANCED, Pro/SURFACE, Pro/PLOT, Pro/LIBRARYACCESS, Pro/ECAD, Pro/CABLING, Pro/REPORT, Pro/COMPOSITE, Pro/DIAGRAM, Pro/CDT, Pro/NC-CHECK, Pro/HARNESS-MFG, Pro/DIEFACE, Pro/FEM-POST, Pro/PIPING, Pro/DATA for PDGS, Pro/SCAN-TOOLS, Pro/LEGACY, Pro/CASTING, Pro/INTERFACE for STEP, Pro/WELDING, Pro/PHOTORENDER, Pro/ANIMATE, Pro/NC-MILL, Pro/NC-TURN, Pro/VERIFY, Pro/NC-WEDM, Pro/PROCESS for ASSEMBLIES, Pro/CMM, Pro/PROCESS for MFG, Pro/WEB PUBLISH, Pro/Web.Link, Pro/SHEETMETAL-DESIGN, Pro/NC-SHEETMETAL, Pro/MOLDESIGN II, Pro/INTERFACE for CADDS 5, Mechanism Design, Behavioral Modeling, Expert Machining, 4DNavigator, Plastic Advisor, Import Data Doctor, Animation, Pro/ENGINEER Language Option License-CHINESE, ModelCHECK, Interactive Surface Design Extension Module, Mechanism_Dynamics – Module, Pro/ENGINEER Expert Moldbase

Nowe zasady podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli akademickich

Dział Spraw Pracowniczych informuje, że – w nawiązaniu do art. 129 Ustawy /Prawo o szkolnictwie wyższym/ oraz § 6.10 Statutu Politechniki Wrocławskiej – od 1 września br. obowiązują nowe zasady podejmowania dodatkowego zatrudnienia.

 1. Wykonywanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u więcej niż jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, bez uzyskania wcześniejszej zgody Rektora, stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy.
 2. Podjęcie przez nauczyciela akademickiego, będącego organem jednoosobowym Uczelni lub jego zastępcą, dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściwego organu kolegialnego Uczelni, pod rygorem wygaśnięcia mandatu.
 3. Podjęcie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia nie może pozostawać w konflikcie z obowiązkami w Uczelni.
 4. Wypowiedenie stosunku pracy lub wygaśnięcie mandatu, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym Rektor powziął wiadomość o tym fakcie.
 5. Nauczyciel akademicki zawiadamia Rektora o podjętym dodatkowym zatrudnieniu i wymiarze czasu pracy lub prowadzeniu działalności gospodarczej, w terminie siedmiu dni od podjęcia dodatkowego zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Zmiany w podziale zadań we władzach Uczelni

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym 23/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r., w sprawie wprowadzenia zmian w podziale zadań we władzach Uczelni w okresie kadencji 2005-2008, z dniem 1 lipca 2006 r. Biuro Zamówień Publicznych podlega bezpośrednio Kanclerzowi Politechniki Wrocławskiej. W związku z powyższym, wnioski dotyczące zamówień publicznych, kierowane dotychczas do Prorektora ds. Organizacji, należy przesyłać do Kanclerza Politechniki Wrocławskiej mgr. Ryszarda Żukowskiego, pokój 138 w bud. A1 (sekretariat).

Na podstawie biuletynu eBIP.

Zmiany komunikacyjne w związku z zamknięciem Placu Grunwaldzkiego

W związku z przebudową Placu Grunwaldzkiego nastąpią znaczne utrudnienia w komunikacji w rejonie Kampusu Głównego. Kanclerz Politechniki Wrocławskiej wystosował w tej sprawie pismo do wszystkich zainteresowanych.

Postęp prac na bieżąco można monitorować w Windowsowym MediaPlayerze pod adresem: http://ml2.gazeta.pl/wroclaw

grunwaldzki_wiz_d

Informacja o zmianach w organizacji ruchu kołowego w rejonie Kampusu Głównego w związku z zamknięciem Placu Grunwaldzkiego

Kanclerz Politechniki Wrocławskiej informuje, że w związku z przebudową Placu Grunwaldzkiego nastąpią znaczne utrudnienia w komunikacji w rejonie Kampusu Głównego co najmniej przez 2006 r.

W nocy z 11 na 12 marca br. nastąpi zamknięcie placu Grunwaldzkiego dla ruchu kołowego oraz komunikacji tramwajowej. Zmiany te będą obowiązywały do odwołania.

Wjazd/wyjazd na teren Kampusu Głównego będzie możliwy:

 • od Mostu Grunwaldzkiego lub od ul. Polaka – Wybrzeżem Wyspiańskiego w kierunku Mostu Zwierzynieckiego (trasa Biskupin, Oława),
 • od Mostu Grunwaldzkiego lub od ul. Polaka – Wybrzeżem Wyspiańskiego – ulicą Norwida do Mostu Szczytnickiego (trasa Warszawa).

Nie będzie możliwy wyjazd i wjazd pomiędzy budynkami D-1 i D-2 (obok Pomnika Profesorów) na oś Grunwaldzką.

Częściowe przywrócenie ruchu kołowego i tramwajowego w rejonie ronda planowane jest w grudniu 2006 r.

Organizację ruchu zastępczego ilustruje mapka znajdująca się na stronie Urzędu Miejskiego

Szczegółowe informacje dotyczące zmian tras komunikacji miejskiej (tramwajowej i autobusowej) znajdują się na stronie urzędu miejskiego (www.wroclaw.pl) pod hasłem komunikaty drogowe.

Odpowiednie oznaczenia tymczasowych kierunków ruchu kołowego zostaną wykonane przez służby administracji Uczelni w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego. W wyżej wymienionym rejonie będą dyżurowali pracownicy Straży Politechniki.

Święto Politechniki

pion-pl-kolorNa stronach Politechniki Wrocławskiej opublikowano już program jubileuszowych obchodów Święta Politechniki Wrocławskiej.

Uroczyste obchody Święta Politechniki Wrocławskiej rozpoczną się 15 listopada, o godzinie 11.00, w Auli Gmachu Głównego.

W czasie uroczystości odbędą się:

 • nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej prof. Achimowi Mehlhornowi z TU Drezno (laudację wygłosi prof. Ludwik Komorowski dziekan Wydziału Chemicznego).
  Uczony ten zainicjował m.in. badania w zakresie chemii kwantowej. W uzasadnieniu decyzji Senatu dotyczącej przyznania tego zaszczytnego tytułu znalazly sie zasługi Profesora w dziedzinie chemii obliczeniowej, osiagnięcia dla tej dziedziny nauki, wybitna aktywność organizacyjna w zakresie nauki i dydaktyki, a także szczególnie szeroko zakrojona promocja dobrej i owocnej wspólpracy Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie z Politechniką Wrocławską.
 • wręczenie Medalu Politechniki Wrocławskiej prof. Olgierdowi Czernerowi i prof. Apolinaremu Kowalowi,
 • promocje doktorów habilitowanych, którzy stopień ten uzyskali w poprzednim i obecnym roku akademickim,
 • wręczenie odznaczeń państwowych przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
  • Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski – prof. Andrzejowi Wiszniewskiemu (Wydział Elektryczny),
  • Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski – prof. Olgierdowi Czernerowi (Wydział Architektury) i prof. Jerzemu Gronostajskiemu (Wydział Mechaniczny), prof. Krystynie Jeżowieckiej-Kabsch, prof. Witoldowi Słówko i prof. Janowi Zarzyckiemu
  • wręczenie Medalu Komisji Edukacji Narodowej,
 • wręczenie Złotej Odznaki Politechniki Wrocławskiej z Brylantem.

Po raz pierwszy w historii naszej Uczelni zasłużeni pracownicy zostaną odznaczeni Złotą Odznaką z Brylantem. Legitymację odznaki z numerem 1 orzyma Sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej

Uroczystość uświetnią oprawą muzyczną: Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej i Zespół Akordeonistów przy Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Wałbrzychu pod dyrekcją Małgorzaty Sapiechy-Muzioł.

Zmiany w organizacji ruchu

Kanclerz Politechniki Wrocławskiej informuje, że kończy się remont drogi i poboczy przy Centrum Naukowo-Badawczym Wydziału Elektrycznego. Wprowadza się następujące zmiany w organizacji ruchu kołowego:

 1. w poniedziałek 26 września br. około południa zostanie przywrócony przejazd 2-kierunkowy od ul. Janiszewskiego w kierunku drogi między budynkami D-1, D-6 i D-2 do wyjazdu na oś Grunwaldzką – obok Pomnika Profesorów (i odwrotnie)

 1. zostaną zlikwidowane prowizoryczne przejazdy:
  • pomiędzy budynkami D-5 i D-6,
  • od strony ulicy Hoene-Wrońskiego poprzez parking przy budynku C-7 (parking będzie funkcjonował na poprzednich zasadach, tj. z możliwością otwierania i zamykania szlabanów pilotem),

  • tymczasowo jeszcze będzie funkcjonował 2-kierunkowy przejazd pomiędzy budynkiem D-9 a parkingiem małym przy bud. C-7 i dalej, przez parking tymczasowy utwardzony, poprzez przejazd powstały po usunięciu siatki ogrodzeniowej do ulicy Hoene-Wrońskiego. Przejazd ten będzie obowiązywał do momentu wdrożenia ruchu 2-kierunkowego Wybrzeżem Wyspiańskiego, który nastąpi po uruchomieniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wybrzeża Wyspiańskiego z ul. Polaka, o czym poinformujemy w kolejnym komunikacie.

 

Za:

      ooooooooo. ooooo ooooooooo. 
`888' `Y8b `888' `888 `Y88. Elektroniczny Biuletyn
.ooooo. 888 888 888 888 .d88' Informacyjny Politechniki
d88' `88b 888ooo888' 888 888ooo88P'
888ooo888 888 `88b 888 888 - wydanie 130 (2005.09.23) -
888 .o 888 .88P 888 888
`Y8bod8P' o888bod8P' o888o o888o http://www.pwr-old.wroc.pl/ebip/

Zmiana formy publikowania dokumentów wewnętrznych

Począwszy od 1 września 2005 zmienił się sposób publikowania Zarządzeń Wewnętrznych i Pism Okólnych – nie będą już dostępne w postaci "papierowej" a jedynie w formie elektronicznej. Reguluje to Pismo Okólne 19/2005 Rektora Politechniki Wrocławkskiej.

Poniżej najistotniejsze fragmenty pisma okólnego:

Od dnia 1 września 2005 r. Kancelaria Rektora zaprzestaje wysyłki dokumentów wewnętrznych, przeznaczonych do powszechnej wiadomości w Politechnice Wrocławskiej (Zarządzeń Wewnętrznych oraz Pism Okólnych) w formie tradycyjnej, poprzez Sekcję Korespondencji.

Zarządzenia Wewnętrzne oraz Pisma Okólne będą dostępne poprzez aplikację „Dokumenty wewnętrzne” pod adresem internetowym w pasku przeglądarki: http://www.ac.pwr.wroc.pl/info/wydaw/index.php

Zmiany w organizacji ruchu

Kanclerz Politechniki Wrocławskiej informuje, że w związku z sygnalizowanym już w lipcu br. zajęciem pasa drogowego przez wykonawcę budowy (Centrum Wydziału Elektrycznego) wprowadza się następujące zmiany:

 1. W dniu 6.09.05 r. w godzinach południowych zamyka się przejazd od ul. Janiszewskiego w kierunku do drogi między budynkami D-1, D-6 i D-20 do wyjazdu na oś Grunwaldzką (obok Pomnika Profesorów). Będzie możliwy tylko wjazd na parking między szkołą podstawową a budynkami C-3, C-4.
 2. Wjazd na teren Kampusu Głównego będzie możliwy alternatywnymi trasami:
  1. zostanie przywrócony (przejściowo) prowizoryczny przejazd od strony ulicy Hoene-Wrońskiego poprzez parking przy budynku C-7 (parking będzie otwarty czasowo, bez możliwości otwierania i zamykania szlabanu pilotem); na załączonej mapce oznaczenie linią ciągłą;
  2. od Mostu Grunwaldzkiego w kierunku ulicy Janiszewskiego będzie możliwy przejazd drogą wewnętrzną między budynkiem D-2 a Pomnikiem Profesorów, umożliwiający dojazd do kompleksu budynków C drogą tymczasową istniejącą od 1.10.2004 r. pomiędzy budynkami D-5 i D-6 – wyłącznie celem zaparkowania pojazdu (nie będzie możliwy przejazd do ul. Janiszewskiego !!!). Na załączonej (???) mapce oznaczenie linią przerywaną.
 3. Odpowiednie oznaczenia tymczasowych kierunków ruchu kołowego zostaną wykonane przez służby administracji Uczelni w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego. W wyżej wymienionym rejonie będą dyżurowali pracownicy Straży Politechniki.
 4. Termin przywrócenia dotychczasowej organizacji ruchu zostanie podany w kolejnym piśmie (najpóźniej 28.09.br., z możliwością skrócenia do 2 tygodni).

Faktury elektroniczne

14 lipca 2005 roku Minister Finansów wydał rozporządzenie "W sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 sierpnia 2005.

W związku z tym Kwestor Politechniki Wrocławskiej wydał komunikat informujący, że Politechnika Wrocławska podejmuje wszelkie działania aby spełnić wymogi tego rozporządzenia. Po ich spełnieniu, przygotowane zostaną przepisy określające procedury wystawiania, przyjmowania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Do tego czasu Politechnika Wrocławska nie wyraża zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.