Rada Instytutu

 Kolejne posiedzenia Rady Naukowej Instytutu odbędzie się w środę, 3 grudnia o godzinie 13:15 w sali 117 B1.

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie prac dyplomowych na rok 2008/2009 – referuje: dr inż. M. Bocian
 2. Przyjęcie sprawozdań z realizacji działalności statutowej za rok 2007 – referuje: prof. M. Rybaczuk (głosowanie tajne, głosują wszyscy).
 3. Przyjęcie sprawozdań z realizacji badań własnych za rok 2007 – – referuje: prof. M. Rybaczuk (głosowanie tajne, głosują wszyscy).
 4. Rozpatrzenie wniosku o Nagrodę Ministra dla prof. M. Rybaczuka.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
 6. Przyjęcie protokołu z dnia 05.11.2008.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc. 

Prof. Rudolf Haimann – wspomnienie

haimannPrzez ponad 50 lat Jego osoba zrosła się tak z Wydziałem Mechanicznym i uprawianym na nim metaloznawstwem tak, że Jej brak jest więc niewyobrażalny nie tylko dla każdego pracownika wydziału, ale także każdego studenta i absolwenta. Dla tych ostatnich zdanie egzaminu z metaloznawstwa u Docenta stanowiło pokonanie najpoważniejszej przeszkody w drodze do dyplomu.

Wysokie wymogi i surowość z sympatią wspominane są przez absolwentów dowolnego rocznika, przyznających, że zawdzięczają im wiele w życiu zawodowym.

Na pierwszym miejscu w hierarchii wartości Doc. Haimanna stała dydaktyka, mawiał, że na Uczelni jej wszystko winno być poświęcone. Konsekwentnie też od wczesnej młodości (rozpoczął pracę w Katedrze Technologii Metali jeszcze w czasach studenckich wraz z grupą tych kolegów, dla których od początku był nieformalnym wodzem) poświęcił jej wszystkie siły.

Stopnie i kariera akademicka, należały w jego oczach do targowiska próżności, w którym nie chciał uczestniczyć.

Z jego wiedzy i porad korzystało kilka pokoleń młodzieży startujących do karier naukowych, zarówno On jak i kierowane przez Niego laboratorium było gotowe do pomocy każdemu, kto chciał rzetelnie pracować.

Niezwykły upór i konsekwencja będąca podstawą sukcesów dydaktycznych kazały Mu też spełniać rolę reżysera własnego życia, szczególnie Jego końcowej drogi. Chciał pozostać w oczach każdego z nas takim jakim był w pełni sił i radości życia, mimo sceptycznego dystansu do swoich i wszystkich ludzkich czynów. Cierpiał sam w gronie swych najbliższych.

Ostatnie pożegnanie, którym też nie chciał trudzić nikogo i które odbyło się wbrew Jego woli stało się manifestacją sympatii szerokiego grona pracowników Uczelni.

Żegnaj Przyjacielu, któremu sympatii i wdzięczności nie mogliśmy przekazać za Jego życia.

Wacław Kasprzak

 

Prof. Ryszard Żuchowski – wspomnienie

zuchowski1Działalność zawodowa każdego z nas składa się z sukcesów i porażek. Nie inaczej było też u Profesora Żuchowskiego. Jego aktywność przypadła na lata zmian i przełomów, czas podejmowania trudnych decyzji. Takie też decyzje Profesor podejmował nie zawsze mając poparcie w swoim środowisku zawodowym. Wiele Jego działań zaowocowało osiągnięciami, które chciałbym tu chociażby wspomnieć.

Prace w Politechnice Wrocławskiej rozpoczął od 1.09.1954 roku na stanowisku zastępcy asystenta w Katedrze Mechaniki Technicznej, następnie został asystentem (1956) i starszym asystentem (1958). Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1954 roku. W roku 1972 został docentem. Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymał w roku 1987, a na stanowisko profesora nadzwyczajnego został powołany w 1990 roku. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1991 roku. Specjalizuje się w mechanice ciął stałych. Zaproponował własna koncepcje miary uszkodzenia materiału i doświadczalna weryfikacje tej miary oraz ocenę wpływu rodzaju stanu naprężenia na procesy odkształcenia i zniszczenia stali żarowytrzymałych w warunkach cyklicznych zmian temperatury.

Pełnił liczne funkcje kierownicze. W latach 1975 – 1978 zastępcy dyrektora Instytutu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem, a w latach 1990 – 1991 dyrektora Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej. Od 1990 roku jest kierownikiem Laboratorium Wytrzymałości Materiałów, a od 1992 roku kierownikiem Zakładu Naukowo – Dydaktycznego Wytrzymałości Materiałów w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej.

W 1988 roku był członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego Konferencji NUCMAT 88, a w 1994 został powołany w skład Komitetu Organizacyjnego V Międzynarodowej Konferencji Zmęczenia i Zniszczenia. Był członkiem PTMTS, Europejskiej Grupy Mechaniki Pękania, Członkiem Komisji Budowy Maszyn i Mechaniki oraz Komisji Nauki o Materiałach Oddziału PAN we Wrocławiu i Zespołu Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Komitetu Budowy Maszyn PAN. Jest autorem ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym 2 monografii: „Zmęczenie cieplne metali i elementów konstrukcji” (1981), „Analiza procesu zniszczenia podczas Zmęczenia cieplnego metali” (1986) i jednego podręcznika akademickiego: „Wytrzymałość Materiałów” (1996). Wypromował 4 doktorów.

W związku z podjęciem nowego kierunku badań z zakresu wytrzymałości biomechanicznej nawiązał wiele kontaktów z przedstawicielami medycyny Wrocławskiej i aranżował wspólne tematy badawcze.

Kierował modernizacja studenckiego laboratorium z wytrzymałości materiałów – starając się o utrzymanie go na wysokim poziomie.

Z pewnością do osiągnięć zaliczyć należy skupienie wokół siebie dużej grupy ludzi z Nim współpracujących. Starał się zapewnić im przyzwoity warsztat pracy – myślał ciągle jak można odnowić wyposażenie Laboratorium Wytrzymałościowego, którym kierował. To właśnie Jego zasługa było uzyskanie środków na zakup nowoczesnych maszyn wytrzymałościowych, które są obecnie chlubą Laboratorium.

Sporym nakładem pracy doprowadził do uznania tego Laboratorium przez Urząd Dozoru Technicznego. Świadectwa uznania nie mógł już odebrać osobiście – choroba przypuściła końcowy atak.

Na ręce Małżonki – Pani Profesor Danuty Żuchowskiej składam wyrazy współczucia dla Rodziny Profesora Żuchowskiego.

Cześć Jego Pamięci.

M. Szata

Mathematica, Matlab

19 listopada 2008 o godz. 11:15 w sali 117, bud B-1

odbędzie się seminarium DYNAMIKI

dr inż. Wojciech MYSZKA

wygłosi referat n.t.:

MATHEMATICA, MATLAB 

W trakcie prezentacji powiem nieco o:

 • zasobach programowych Politechniki Wrocławskiej
 • sposobie korzystania z Instytutowej poczty elektronicznej (i różnych oferowanych przez nią funkcjach)
 • o bardzo podstawowych możliwościach systemów Matlab i Mathematica

Przewiduję dyskusję na temat widocznej prezentacji Instytutu…

Plan pracy Seminarium Dynamiki na semestr zimowy 2008/2009

 1. 22.10 dr Grażyna ZiętekZwiązki konstytutywne dla materiałów z indukowaną przemianą martenzytyczną.
 2. 29.10 dr Grażyna Ziętek, dr Daniel LewandowskiIdentyfikacja parametrów modelu parametrów cieczy magnetoreologicznych.
 3. 19.11 Paweł Gąsior Światłowodowe techniki pomiarowe.
 4. 26.11 dr Wojciech BłażejewskiBadania kompozytowych struktur nawijanych.
 5. 03.12 dr hab. Jerzy DetynaAnaliza zjawisk konwekcji i dyfuzji.
 6. 10.12 dr Wojciech Myszka — Prezentacja zasobów informatycznych, Matematika, Matlab
 7. 17.12 dr Wojciech MyszkaMatematika, Matlab
 8. 07.01 Piotr KotowskiWymiary fraktalne powierzchni pęknięcia
 9. 14.01 dr Dorota AniszewskaModelowanie wzrostu defektów w kompozycie za pomocą charakterystyk fraktalnych.
 10. 21.01 Julita Czopórprezentacja pracy doktorskiej

Seminaria odbywają się w środy, w godzinach 11:15 — 13:00 w sali 117 B1 (o ile nie będzie zaznaczone inaczej).

Zapraszamy!

Rada Instytutu

Najbliższe posiedzenie Rady Instytutu, odbędzie się 05 listopada 2008 (środa) o godz. 11:15 w sali 117, B-1.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc. 

Porządek posiedzenia:

 1. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora dla mgr inż. Małgorzaty RUTKOWSKIEJ-GORCZYCY – referuje: dr hab. inż. Mieczysław SZATA (głosowanie tajne).
 2. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora dla mgra inż. Marcina TERELAKA – referuje: dr hab. inż. Mieczysław SZATA (głosowanie tajne).
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Projekt C-cage ULK films

W poniedziałek, 27 października, odbyło się seminarium poświęcone projektowi C-cage ULK films.

Porządek seminarium obejmował:

 1. Sol-gel thin film synthesis — first results  for new films prepared 10/2008 — referowała mgr Justyna Krzak-Roś
 2. Experimental results at new sol-gel films — prof. Ehrenfried Zschech, prof. Dieter Schmeisser
 3. Simulations — Status and plans — dr Helmut Hermann
 4. Dyskusja
 5. Wizyta w laboratorium (ul. Krasińskiego)